วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการนำร่างรูปแบบการประเมินโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงประจักษ์ตามโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการของหน่วยงานในภูมิภาค และหน่วยงานในส่วนกลาง  ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

utd (1) utd (10) utd (11) utd (12) utd (13) utd (14) utd (15) utd (16) utd (17) utd (18) utd (19) utd (2) utd (20) utd (21) utd (22) utd (3) utd (4) utd (5) utd (6) utd (7) utd (8) utd (9) lightbox gallery cssby VisualLightBox.com v6.1