ภาพงานเกษียณอายุราชการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

....................................

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
คณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ทีมตากล้อง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน


retireu (0) retireu (1) retireu (10) retireu (100) retireu (101) retireu (102) retireu (103) retireu (104) retireu (105) retireu (106) retireu (107) retireu (108) retireu (109) retireu (11) retireu (110) retireu (111) retireu (112) retireu (113) retireu (114) retireu (115) retireu (116) retireu (117) retireu (118) retireu (119) retireu (12) retireu (120) retireu (121) retireu (122) retireu (123) retireu (124) retireu (125) retireu (126) retireu (127) retireu (128) retireu (129) retireu (13) retireu (130) retireu (131) retireu (132) retireu (133) retireu (134) retireu (135) retireu (136) retireu (137) retireu (138) retireu (139) retireu (14) retireu (140) retireu (141) retireu (142) retireu (143) retireu (144) retireu (145) retireu (146) retireu (147) retireu (148) retireu (149) retireu (15) retireu (150) retireu (151) retireu (152) retireu (153) retireu (154) retireu (155) retireu (156) retireu (157) retireu (158) retireu (159) retireu (16) retireu (160) retireu (161) retireu (162) retireu (163) retireu (164) retireu (165) retireu (166) retireu (167) retireu (168) retireu (169) retireu (17) retireu (170) retireu (171) retireu (172) retireu (173) retireu (174) retireu (175) retireu (176) retireu (177) retireu (178) retireu (179) retireu (18) retireu (180) retireu (181) retireu (182) retireu (183) retireu (184) retireu (185) retireu (186) retireu (187) retireu (188) retireu (189) retireu (19) retireu (190) retireu (191) retireu (192) retireu (193) retireu (194) retireu (195) retireu (196) retireu (197) retireu (198) retireu (199) retireu (2) retireu (20) retireu (200) retireu (201) retireu (202) retireu (203) retireu (204) retireu (205) retireu (206) retireu (207) retireu (208) retireu (209) retireu (21) retireu (210) retireu (211) retireu (212) retireu (213) retireu (214) retireu (215) retireu (216) retireu (217) retireu (218) retireu (219) retireu (22) retireu (220) retireu (221) retireu (222) retireu (223) retireu (224) retireu (225) retireu (226) retireu (227) retireu (228) retireu (229) retireu (23) retireu (230) retireu (231) retireu (232) retireu (233) retireu (234) retireu (235) retireu (236) retireu (237) retireu (238) retireu (239) retireu (24) retireu (240) retireu (241) retireu (242) retireu (243) retireu (244) retireu (245) retireu (246) retireu (247) retireu (248) retireu (249) retireu (25) retireu (250) retireu (251) retireu (252) retireu (253) retireu (254) retireu (255) retireu (256) retireu (257) retireu (258) retireu (259) retireu (26) retireu (260) retireu (261) retireu (262) retireu (263) retireu (264) retireu (265) retireu (266) retireu (267) retireu (268) retireu (269) retireu (27) retireu (270) retireu (271) retireu (272) retireu (273) retireu (274) retireu (275) retireu (276) retireu (277) retireu (278) retireu (279) retireu (28) retireu (280) retireu (281) retireu (282) retireu (283) retireu (284) retireu (285) retireu (286) retireu (287) retireu (288) retireu (289) retireu (29) retireu (290) retireu (291) retireu (292) retireu (293) retireu (294) retireu (295) retireu (296) retireu (297) retireu (298) retireu (299) retireu (3) retireu (30) retireu (300) retireu (301) retireu (302) retireu (303) retireu (304) retireu (305) retireu (306) retireu (307) retireu (308) retireu (309) retireu (31) retireu (310) retireu (311) retireu (312) retireu (313) retireu (314) retireu (315) retireu (316) retireu (317) retireu (318) retireu (319) retireu (32) retireu (320) retireu (321) retireu (322) retireu (323) retireu (324) retireu (325) retireu (326) retireu (327) retireu (328) retireu (329) retireu (33) retireu (330) retireu (331) retireu (332) retireu (333) retireu (334) retireu (335) retireu (336) retireu (337) retireu (338) retireu (339) retireu (34) retireu (340) retireu (341) retireu (342) retireu (343) retireu (344) retireu (345) retireu (346) retireu (347) retireu (348) retireu (349) retireu (35) retireu (350) retireu (351) retireu (352) retireu (353) retireu (354) retireu (355) retireu (356) retireu (357) retireu (358) retireu (359) retireu (36) retireu (360) retireu (361) retireu (362) retireu (363) retireu (364) retireu (365) retireu (366) retireu (367) retireu (368) retireu (369) retireu (37) retireu (370) retireu (371) retireu (372) retireu (373) retireu (374) retireu (375) retireu (376) retireu (377) retireu (378) retireu (379) retireu (38) retireu (380) retireu (381) retireu (382) retireu (383) retireu (384) retireu (385) retireu (386) retireu (387) retireu (388) retireu (389) retireu (39) retireu (390) retireu (391) retireu (392) retireu (393) retireu (394) retireu (395) retireu (396) retireu (397) retireu (398) retireu (399) retireu (4) retireu (40) retireu (400) retireu (401) retireu (402) retireu (403) retireu (404) retireu (405) retireu (406) retireu (407) retireu (408) retireu (409) retireu (41) retireu (410) retireu (411) retireu (412) retireu (413) retireu (414) retireu (415) retireu (416) retireu (417) retireu (418) retireu (419) retireu (42) retireu (420) retireu (421) retireu (422) retireu (423) retireu (424) retireu (425) retireu (426) retireu (427) retireu (428) retireu (429) retireu (43) retireu (430) retireu (431) retireu (432) retireu (433) retireu (434) retireu (435) retireu (436) retireu (437) retireu (438) retireu (439) retireu (44) retireu (440) retireu (441) retireu (442) retireu (443) retireu (444) retireu (445) retireu (446) retireu (447) retireu (448) retireu (449) retireu (45) retireu (450) retireu (451) retireu (452) retireu (453) retireu (454) retireu (455) retireu (456) retireu (457) retireu (458) retireu (459) retireu (46) retireu (460) retireu (461) retireu (462) retireu (463) retireu (464) retireu (465) retireu (466) retireu (467) retireu (468) retireu (469) retireu (47) retireu (470) retireu (471) retireu (472) retireu (473) retireu (474) retireu (475) retireu (476) retireu (477) retireu (478) retireu (479) retireu (48) retireu (480) retireu (481) retireu (482) retireu (483) retireu (484) retireu (485) retireu (486) retireu (487) retireu (488) retireu (489) retireu (49) retireu (490) retireu (491) retireu (492) retireu (493) retireu (494) retireu (495) retireu (496) retireu (497) retireu (498) retireu (499) retireu (5) retireu (50) retireu (500) retireu (501) retireu (502) retireu (503) retireu (504) retireu (505) retireu (506) retireu (507) retireu (508) retireu (509) retireu (51) retireu (510) retireu (511) retireu (512) retireu (513) retireu (514) retireu (515) retireu (516) retireu (517) retireu (518) retireu (519) retireu (52) retireu (520) retireu (521) retireu (522) retireu (523) retireu (524) retireu (525) retireu (526) retireu (527) retireu (528) retireu (529) retireu (53) retireu (530) retireu (531) retireu (532) retireu (533) retireu (534) retireu (535) retireu (536) retireu (537) retireu (538) retireu (539) retireu (54) retireu (540) retireu (541) retireu (542) retireu (543) retireu (544) retireu (545) retireu (546) retireu (547) retireu (548) retireu (549) retireu (55) retireu (550) retireu (551) retireu (552) retireu (553) retireu (554) retireu (555) retireu (556) retireu (557) retireu (558) retireu (559) retireu (56) retireu (560) retireu (561) retireu (562) retireu (563) retireu (564) retireu (565) retireu (566) retireu (567) retireu (568) retireu (569) retireu (57) retireu (570) retireu (571) retireu (572) retireu (573) retireu (574) retireu (575) retireu (576) retireu (577) retireu (578) retireu (579) retireu (58) retireu (580) retireu (581) retireu (582) retireu (583) retireu (584) retireu (585) retireu (586) retireu (587) retireu (588) retireu (589) retireu (59) retireu (590) retireu (591) retireu (592) retireu (593) retireu (594) retireu (595) retireu (596) retireu (597) retireu (598) retireu (599) retireu (6) retireu (60) retireu (600) retireu (601) retireu (602) retireu (603) retireu (604) retireu (605) retireu (606) retireu (607) retireu (608) retireu (609) retireu (61) retireu (610) retireu (611) retireu (612) retireu (613) retireu (614) retireu (615) retireu (616) retireu (617) retireu (618) retireu (619) retireu (62) retireu (620) retireu (621) retireu (622) retireu (623) retireu (624) retireu (625) retireu (626) retireu (627) retireu (628) retireu (629) retireu (63) retireu (630) retireu (631) retireu (632) retireu (633) retireu (634) retireu (635) retireu (636) retireu (637) retireu (638) retireu (639) retireu (64) retireu (640) retireu (641) retireu (642) retireu (643) retireu (644) retireu (65) retireu (66) retireu (67) retireu (68) retireu (69) retireu (7) retireu (70) retireu (71) retireu (72) retireu (73) retireu (74) retireu (75) retireu (76) retireu (77) retireu (78) retireu (79) retireu (8) retireu (80) retireu (81) retireu (82) retireu (83) retireu (84) retireu (85) retireu (86) retireu (87) retireu (88) retireu (89) retireu (9) retireu (90) retireu (91) retireu (92) retireu (93) retireu (94) retireu (95) retireu (96) retireu (97) retireu (98) retireu (99) lightbox gallery cssby VisualLightBox.com v6.1