สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ในรูปแบบออนไลน์ 
(56 เขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  
นายพยงค์  ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
ทั้งที่ร่วมกิจกรรม ณ จุดส่งสัญญาณถ่ายทอดและที่รับชมในรูปแบบออนไลน์  
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ กล่าวรายงาน  
โดยแบ่งการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564
คัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่การตัดสินในรอบที่ 2 โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2564
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เขต 2 และ สพม.39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ จุดส่งสัญญาณถ่ายทอดด้วย
โดยมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบพระคุณ สพท.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคเหนือ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
บุคลากรทุกท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

......................................

utd12021sym (1) utd12021sym (2) utd12021sym (3) utd12021sym (4) utd12021sym (5) utd12021sym (6) utd12021sym (7) utd12021sym (8) utd12021sym (9) utd12021sym (10) utd12021sym (11) utd12021sym (12) utd12021sym (13) utd12021sym (14) utd12021sym (15) utd12021sym (16) utd12021sym (17) utd12021sym (18) utd12021sym (19) utd12021sym (20) utd12021sym (21) utd12021sym (22) utd12021sym (23) utd12021sym (24) utd12021sym (25) utd12021sym (26) utd12021sym (27) utd12021sym (28) utd12021sym (29) utd12021sym (30) utd12021sym (31) utd12021sym (32) utd12021sym (33) utd12021sym (34) utd12021sym (35) utd12021sym (36) utd12021sym (37) utd12021sym (38) utd12021sym (39) utd12021sym (40) utd12021sym (41) utd12021sym (42) utd12021sym (43) utd12021sym (44) utd12021sym (45) utd12021sym (46) utd12021sym (47) utd12021sym (48) utd12021sym (49) utd12021sym (50) utd12021sym (51) utd12021sym (52) utd12021sym (53) utd12021sym (54) utd12021sym (55) utd12021sym (56) utd12021sym (57) utd12021sym (58) utd12021sym (59) utd12021sym (60) utd12021sym (61) utd12021sym (62) utd12021sym (63) utd12021sym (64) utd12021sym (65) utd12021sym (66) utd12021sym (67) utd12021sym (68) utd12021sym (69) utd12021sym (70) utd12021sym (71) utd12021sym (72) utd12021sym (73) utd12021sym (74) utd12021sym (75) utd12021sym (76) utd12021sym (77) utd12021sym (78) utd12021sym (79) utd12021sym (80) utd12021sym (81) utd12021sym (82) utd12021sym (83) utd12021sym (84) utd12021sym (85) utd12021sym (86) utd12021sym (87) utd12021sym (88) utd12021sym (89) utd12021sym (90) utd12021sym (91) utd12021sym (92) utd12021sym (93) utd12021sym (94) utd12021sym (95) utd12021sym (96) utd12021sym (97) utd12021sym (98) utd12021sym (99) utd12021sym (100) utd12021sym (101) utd12021sym (102) utd12021sym (103) utd12021sym (104) utd12021sym (105) utd12021sym (106) utd12021sym (107) utd12021sym (108) utd12021sym (109) utd12021sym (110) utd12021sym (111) utd12021sym (112) utd12021sym (113) utd12021sym (114) utd12021sym (115) utd12021sym (116) utd12021sym (117) utd12021sym (118) utd12021sym (119) utd12021sym (120) utd12021sym (121) utd12021sym (122) utd12021sym (123) utd12021sym (124) utd12021sym (125) utd12021sym (126) utd12021sym (127) utd12021sym (128) utd12021sym (129) utd12021sym (130) utd12021sym (131) utd12021sym (132) utd12021sym (133) utd12021sym (134) utd12021sym (135) utd12021sym (136) utd12021sym (137) utd12021sym (138) utd12021sym (139) utd12021sym (140) utd12021sym (141) utd12021sym (142) utd12021sym (143) utd12021sym (144) galleryview lightboxby VisualLightBox.com v6.1