สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดภาคเหนือ
27 - 30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

.............................................................

27 เมษายน 2561 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค “ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ภาคเหนือ
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 
โดย นายนิรัติ  โปร่งแสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค
หลักสูตร “ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” (ภาคเหนือ)
รายงานให้ทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมดังกล่าว
ได้มอบให้ นายประกาศ  เพียสามารถ ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม
และคณะผู้ให้การฝึกอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ และ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
โดย นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมทั้งพบปะบุคลากรทางการลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งได้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการลูกเสือ จาก 53 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ จำนวน 120 คน
เป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
และได้นำความรู้ตามหลักสูตรไปดำเนินการจัดอบรมพัฒนาให้ลูกเสือในโรงเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวัยเสี่ยง
ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ชุมชนและสังคม เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของประเทศต่อไป กิจกรรมระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม
ประกอบด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ นันทนาการ และกิจกรรมลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ  และ 30 เมษายน 2561
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มอบให้
นายนิรัติ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) "ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ณ ค่ายลูกเสือขั่วคราว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2


1utd (1) 1utd (213) 1utd (214) 1utd (215) 1utd (216) 1utd (217) 1utd (218) 1utd (219) 1utd (220) 1utd (221) 1utd (222) 1utd (223) 1utd (224) 1utd (225) 1utd (226) 1utd (227) 1utd (228) 1utd (229) 1utd (230) 1utd (231) 1utd (232) 1utd (233) 1utd (234) 1utd (235) 1utd (236) 1utd (237) 1utd (238) 1utd (239) 1utd (240) 1utd (241) 1utd (242) 1utd (243) 1utd (244) 1utd (245) 1utd (246) 1utd (247) 1utd (248) 1utd (249) 1utd (250) 1utd (251) 1utd (252) 1utd (253) 1utd (254) 1utd (255) 1utd (256) 1utd (257) 1utd (258) 1utd (259) 1utd (260) 1utd (261) 1utd (262) 1utd (263) 1utd (264) 1utd (265) 1utd (266) 1utd (267) 1utd (268) 1utd (269) 1utd (270) 1utd (271) 1utd (272) 1utd (273) 1utd (274) 1utd (275) 1utd (276) 1utd (277) 1utd (278) 1utd (279) 1utd (280) 1utd (281) 1utd (282) 1utd (283) 1utd (284) 1utd (285) 1utd (286) 1utd (287) 1utd (288) 1utd (289) 1utd (290) 1utd (291) 1utd (292) 1utd (293) 1utd (294) 1utd (295) 1utd (296) 1utd (297) 1utd (298) 1utd (299) 1utd (300) 1utd (301) 1utd (302) 1utd (303) 1utd (304) 1utd (305) 1utd (306) 1utd (307) 1utd (308) 1utd (309) 1utd (310) 1utd (311) 1utd (312) 1utd (313) 1utd (314) 1utd (315) 1utd (316) 1utd (317) 1utd (318) 1utd (319) 1utd (320) 1utd (321) 1utd (322) 1utd (323) 1utd (324) 1utd (325) 1utd (326) 1utd (327) 1utd (328) 1utd (329) 1utd (330) 1utd (331) 1utd (332) 1utd (333) 1utd (334) 1utd (335) 1utd (336) 1utd (337) 1utd (338) 1utd (339) 1utd (340) 1utd (341) 1utd (342) 1utd (343) 1utd (344) 1utd (345) 1utd (346) 1utd (347) 1utd (348) 1utd (349) 1utd (350) 1utd (351) 1utd (352) 1utd (353) 1utd (354) 1utd (355) 1utd (356) 1utd (357) 1utd (358) 1utd (359) 1utd (360) 1utd (361) 1utd (362) 1utd (363) 1utd (364) 1utd (365) 1utd (366) 1utd (367) 1utd (368) 1utd (369) 1utd (370) 1utd (371) 1utd (372) 1utd (373) 1utd (374) 1utd (375) 1utd (376) 1utd (377) 1utd (378) 1utd (379) 1utd (380) 1utd (381) 1utd (382) 1utd (383) 1utd (384) 1utd (385) 1utd (386) 1utd (387) 1utd (388) 1utd (389) 1utd (390) 1utd (391) 1utd (392) 1utd (393) 1utd (394) 1utd (395) 1utd (396) 1utd (397) 1utd (398) 1utd (399) 1utd (400) 1utd (401) 1utd (402) 1utd (403) 1utd (404) 1utd (405) 1utd (406) 1utd (407) 1utd (408) 1utd (409) 1utd (410) 1utd (411) 1utd (412) 1utd (413) 1utd (414) 1utd (415) 1utd (416) 1utd (417) 1utd (418) 1utd (419) 1utd (420) 1utd (421) 1utd (422) 1utd (423) 1utd (424) 1utd (425) 1utd (426) 1utd (427) 1utd (428) 1utd (429) 1utd (430) 1utd (431) 1utd (432) 1utd (433) 1utd (434) 1utd (435) 1utd (436) 1utd (437) 1utd (438) 1utd (439) 1utd (440) 1utd (441) 1utd (442) 1utd (443) 1utd (444) 1utd (445) 1utd (446) 1utd (447) 1utd (448) 1utd (449) 1utd (450) 1utd (451) 1utd (452) 1utd (453) 1utd (454) 1utd (455) 1utd (456) 1utd (457) 1utd (458) 1utd (459) 1utd (460) 1utd (461) 1utd (462) 1utd (463) 1utd (464) 1utd (465) 1utd (466) 1utd (467) 1utd (468) 1utd (469) 1utd (470) 1utd (471) 1utd (472) 1utd (473) 1utd (474) 1utd (475) 1utd (476) 1utd (477) 1utd (478) 1utd (479) jquery lightbox videoby VisualLightBox.com v6.1