การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

.......................................
9 กรกฎาคม 2563  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
มอบให้  นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมหลงหลิน
โดยมี  นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกคน
และผู้แทนบุคลากรจากทุกกลุ่มๆ ละ 1คน รวม 22  คน  กำหนดหลักสูตรการประชุม 1 วัน
มีการบรรยายในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS ระเบียบเกี่ยวกับงบดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /ฝึกอบรม/การบริหารงาน  ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับเงินทดลองราชการ การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุประจำปี  จากการประชุมครั้งนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
มีความถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายและแนวปฏิบัติ รวดเร็ว ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจ


1-70 11-20 3-48 4-39 6-35 7-33 8-2-1 8-3-1 8-31 rsgallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1