สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
........................

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน
ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service
และแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประสานงานหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
ดำเนินการให้บริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นำโดย ว่าที่ ร.ท.อุเทน คำเงิน และบุคลากรในสังกัด
ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอลับแลและอำเภอตรอน
ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564 ทำให้อุปกรณ์ของโรงเรียนที่ชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานได้ดี

.......................................................................

188721_resize 188732_resize 188943_resize 188948_resize 20211007_103420_resize 20211007_103458_resize 20211007_113221_resize 20211007_121045_resize 20211007_133319_resize 20211007_135539_resize 20211007_135727_resize S__29368334_resize S__29368352_resize S__29401107_resize S__29417480_resize S__29417496_resize rsgallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1