"ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564"
โรงเรียนบ้านชำสอง
อำเภอพิชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1