** ประกาศ ** ++ Link online ++
กฏบัตรการตรวจสอบภายน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กรอบคุณธรรม ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา