สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์  : นักวิชาการเงินและบัญชี 


 
 

ประจำเดือน  กันยายน  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                -  รายงานเจ้าหนี้การค้าภายนอก ณ 30 กันยายน 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-XXX54-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86XX4-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-XXX67-6, 1101X20601
                -  เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลัง บัญชี 510-6-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX60-1 , 110102XX01
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-080XX-5
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 29 กันยายน 2566
                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
                -  รายฎีกาค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บัญชี 510-6-01X67-X
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GJMIS ประจำเดือนกันยายน 2566

                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 20004 สนง.ฯ 1-30 กันยายน 2566
                -  รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ 30 กันยายน 2566

 
 
 

ประจำเดือน  สิงหาคม  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฯ 510-0-86134-7,510-6-07342-1
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX34-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04XXX-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-XXX67-6, 1101X20601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-XXX67-6, 1101X20601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX60-1 , 110102XX01
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-080XX-5
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 สิงหาคม 2566
                -  รายงานใบสำคัญค้างจ่าย ณ วนที่ 31 สิงหาคม 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GJMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2566

                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

 
 
 

ประจำเดือน  กรกฎาคม  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฯ 510-0-86134-7,510-6-07342-1
                -  รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ถึง 10 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX34-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04XXX-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX60-1 , 110102XX01
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-080XX-5
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 กรกฎาคม 2566
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1 - 31 กรกฎาคม 2566

                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

 
 
 

ประจำเดือน มิถุนายน  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
                -  รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ถึง 9 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX34-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04XXX-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX60-1  , 110102XX01
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-080XX-5
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 มิถุนายน 2566
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1 - 30 มิถุนายน 2566

                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

 
 
 

ประจำเดือน  พฤษภาคม  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน ประจำงวด 8 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX54-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX34-7
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1-31 พฤษภาคม 2566
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7 ,  510-6-XXX42-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X  , 110102XX01
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญษ และเงินประกันอื่น
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 510-6-XXXX0-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 510-6-XXXX6-5
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 พฤษภาคม 2566
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 
 
 

ประจำเดือน  เมษายน  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX54-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX34-7
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-XXX67-6
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-8XXX4-7
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-8XX34-7
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7 ,  510-6-XXX42-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X  , 110102XX01
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 510-6-XXXX0-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 510-6-XXXX6-5
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 28 เมษายน 2566
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

 
 
 

ประจำเดือน  มีนาคม  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน เดือน มีนาคม 2566 บัญชี 510-X-XXX67-X
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย บัญชี 510-0-XXX67-6
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-6-0455X-1 ณ 31 มีนาคม 2566
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย บัญชี 510-6-0455X-1 ณ 31 มีนาคม 2566
                -  รายละเอียดเช็คที่มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึนเงิน บัญชี 510-6-0455X-1ประจำเดือนมีนาคม 2566
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-0XXX4-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-0-0613X-7 ณ 31 มีนาคม์ 2566
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-8XXX4-7
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7 ,  510-6-XXX42-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X  , 110102XX01
                -  เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Oline บัญชี 510-6-0XXX7-6
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 510-6-XXXX0-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 510-6-XXXX6-5
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 มีนาคม 2566
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
                -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

 
     
 

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-6-0455X-1 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-0-0613X-7 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7 ,  510-6-XXX42-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X  , 510-6-0786X-1, 510-6-08006X-5
                -  ขออนุมัติบันทึกคงค้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 28 กุมภาพันธ์์ 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 
     
  ประจำเดือน  มกราคม  2566......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 4 ปี 2566
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-X-XXX67-X
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-XXX67-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-6-0455X-1 ณ 31 มกราคม 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-0-0613X-7 ณ 31 มกราคม 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-0-0766X-6 ณ 31 มกราคม 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-6-0786X-1 ณ 31 มกราคม 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 510-6-08XX6-5 ณ 31 มกราคม 2566
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 มกราคม 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2565......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-XX897-6
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X4554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-061XX-7 ณ 30 พฤศจิกายน 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7 คู่กับ 510-6-XXX42-1
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X7667-1
                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน2565
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 พฤศจิกายน 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1-30 พฤศจิกายน 2565

 
     
  ประจำเดือน  ตุลาคม  2565......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-018XX-6 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2565 บัญชี 510-6-XXXXX-X
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีปัจจุบัน 510-X-01XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-04XXX-1 , 1101XXX604 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 510-X-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-86XXX-7 , 1101XXX199 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7, 510-6-07XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-6 , 110102XXXX
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-1 , 110102XXXX
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-5 , 110102XXXX
                -  สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนฯ
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายละเอียดเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2565