...สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์  : นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
  ประจำเดือน  ตุลาคม  2565......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-018XX-6 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2565 บัญชี 510-6-XXXXX-X
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีปัจจุบัน 510-X-01XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-04XXX-1 , 1101XXX604 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 510-X-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-86XXX-7 , 1101XXX199 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7, 510-6-07XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-6 , 110102XXXX
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-1 , 110102XXXX
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-5 , 110102XXXX
                -  สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนฯ
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายละเอียดเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2565