สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...
     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์  : นักวิชาการเงินและบัญชี 


 
 


ประจำเดือน เมษายน 2567
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2567
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ 510-0-86134-7 , 510-6-07342-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1, 1101020604 30 เมษายน 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7, 1101030199, 30 เมษายน 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6, 1101020603 30 เมษายน 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6 , 1101020601 30 เมษายน 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1, 1101020601 30 เมษายน 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5, 1101020605 30 เมษายน 2567
                -  เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online 510-6-07667-6 30 เมษายน 2567
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 เมษายน 2567
                -  รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 01 เมษายน - 30 เมษายน 2567
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง TMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ปี 2567 
 
 


ประจำเดือน มีนาคม  2567....

                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2567
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ 510-0-86134-7 , 510-6-07342-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1, 1101020604 31 มีนาคม 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7, 1101030199, 31 มีนาคม 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6, 1101020603 31 มีนาคม 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6 , 1101020601 31 มีนาคม 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1, 1101020601 31 มีนาคม 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5, 1101020605 31 มีนาคม 2567
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนึ้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2567
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 มีนาคม 2567
                -  รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 01 กุมภาพันธ์ 31 มีนาคม 2567
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง TMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ปี 2567 
 
 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2567....
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ 510-0-86134-7 , 510-6-07342-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6 , 1101020601 29 กุมภาพันธ์ 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนึ้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 29 กุมภาพันธ์ 2567
                -  รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 01 กุมภาพันธ์ - 29 กุมภาพันธ์ 2567
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง TMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  

 
 
 

ประจำเดือน  มกราคม  2567....
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2567
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ 510-0-86134-7 , 510-6-07342-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ สพป.อต.1 สอบแข่งขันฯ นักทรัพย์ฯ
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6 , 1101020601   31 มกราคม 2567
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ปี 2567
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนึ้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2567
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 มกราคม 2567
                -  รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 01 มกราคม - 31 มกราคม 2567
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  

 
 
 

ประจำเดือน  ธันวาคม  2566....
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ 510-0-86134-7 , 510-6-07342-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6 , 1101020601   31 ธันวาคม 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนึ้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2566
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ธันวาคม 2566
                -  รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2566
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

 
 
 

ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2566....
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ 510-0-86134-7 , 510-6-07342-1
                -  รายงานฏีกาค้างจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2566 510-6-01867-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนึ้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 พฤศจิกายน 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ

 
 
 

ประจำเดือน  ตุลาคม  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2567
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                -  รายงานฏีกาค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2566 510-6-01867-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1, 1101X20601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5, 1101020605
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนึ้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2566
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2566
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1-31 ตุลาคม 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ