...สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

ประจำเดือน ตุลาคม  2564......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-01xxx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 110103xxx-9 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-08xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน วันที่ 29 ตุลาคม 2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก วันที่ 31 ตุลาคม 2564

                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น