ด้านวิชาการ

  ระบบคลังเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   ระบบคลังสื่อ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่
   รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ขั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ป.6
   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ม.3
   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ม.6
   รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565
   รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ขั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565