ด้านบริหารงานบุคคล

  จำนวนข้าราชการครู ผู้บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566