ด้านบริหารทั่วไป

  จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (10 พฤศจิกายน 2566)
  เล่มเอกสาร ข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2566 (10 มิถุนายน 2566)
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (35 โรงเรียน)   ดาวน์โหลด ไฟล์ xlxs
 จำนวนนักเรียน รายโรงเรียน ปีการศึกษา 1/2566 จำนวน 138 โรงเรียน (10 มิถุนายน 2566) DMC 2566
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา แยกรายปีการศึกษา  EMIS
  โรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามขนาด รายอำเภอ
  จำนวนโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอน อ.1 (3 ขวบ) จำนวน 25 โรงเรียน
  ระบบรับส่งหนังสือราชการ AMSS ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คู่มือการจัดทำการรายงานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Looker Studio ประกอบการตัดสินใจ .pdf
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับโรงเรียน ระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 .pdf
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 .pdf
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับบุคคลทั่วไป ระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 .pdf
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.2566) download : DMC
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.2565) download : xlxs 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 (10 มิ.ย.2565) .xlxs 
  ประกาศ "เลิกสถานศึกษา" สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปั 2546-2567 .zip
  คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  ระบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (Link แบบขออนุญาตใช้อาคารฯ)