วันที่  25  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว.. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ
>> ขนาด 40cm x 80cm นามสกุล .jpeg  >> ขนาด 40cm x 80cm นามสกุล .tift
>> ตัวอย่างการนำป้ายไปใช


วันที่  25  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว.. งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... ด่วน แจ้งโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน สำรวจรายการค่าไฟฟ้า
ของสถานศึกษาเป็นรายเดือน ตั้งแต่งบประมาณปี 2556-2557 ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ภายใน 29 กรกฎาคม 2557 >> รายละเอียด


วันที่  25  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว.. งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... ด่วน แจ้งโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีความจำเป็นขาดแคลน
.....ส่งรายงานเสนอของบประมาณโดยด่วน.. ดังนี้
     1. ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน ไม่เกิน  2 ล้าน
     3. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณไม่เกิน 2 ล้าน
     4. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ไม่เกิน 100,000 บาท  
..ส่งหนังสือของร.ร. 1 ฉบับ:1 รายการ ถึงกลุ่มแผนฯ ด่วน ภายใน 25 ก.ค.2557 เวลา 16.30 น.


วันที่  25  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....กำหนดจัดอบรมรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model ประจำปี
2557 วันที่  28-29  กรกฎาคม  2557  ณ ค่ายลูกเสือ จ.อุตรดิตถ์ เป้าหมายคือนักเรียนแกนนำ
จาก ร.ร. ที่มีจำนวน 80 คน ขึ้นไป   >> ตรวจสอบรายชื่อ   >> ตารางอบรม....


วันที่  22  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รับสมัครคัดเลือกบุคคลด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557 สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >> รายละเอียด..


วันที่  21  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 (สพฐ.) วันที่ 21 ก.ค. 2557 ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..ด่วน! หนังสือราชการ กรอก serial number , Mac address และแบบลงทะเบียนฯ ตามข้อ 1.
1.แบบลงทะเบียนข้อมูลนักเรียน  2.แบบฟอร์มหนังสือขอรับเครื่องเพิ่มเติม
3.หนังสือราชการ แจ้งรับเครื่องฯ  4.หนังสือราชการ สพฐ. 5.รายละเอียดการรับเครื่องฯ
6.จำนวนเครื่องฯ ที่จะได้รับรายโรง >> ข้อ 1.เมื่อกรอกแบบลงทะเบียนฯ แล้ว ให้ส่งที่เมล์
wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.kham2516@gmail.com ภายใน 31 ก.ค.2557


วันที่  20  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ e-Office โรงเรียนใดยังไม่มี username,password
ขอให้ส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เพื่อสมัครเข้าใช้งาน และหรือโรงเรียนข้าสู่ระบบไม่ได้
มีปัญหาใดๆ ให้ส่งรายละเอียดไปที่ wanyasomboon@gmail.com
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเพิ่มเติมที่นี่.. >> คู่มือ e-office ใหม่..


วันที่  19  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระแท่นศิลาอาสน์ ประชุมวันอังคาร
ที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอาเซียนศึกษา ร.ร.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล


วันที่  18  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การอบรมเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 26-27 ก.ค.2557 ณ ค่ายลูกเสือ
ัจังหวัดอุตรดิตถ


วันที่  18  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e-Mes วันที่ 28 ก.ค. 2557 (ผู้เข้าอบรม > ธุรการโรงเรียน )
..หนังสือ/ตารางอบรม....แบบติดตามฯ..


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประชุมปฏิบัติการ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 " Inspiring Science "


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET,PISA


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ปี พ.ศ.2557
ระดับเขตพื้นที่  (หนังสือราชการ)


วันที่  9  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver แ่บ่งการประชุม
เป็น 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน (15-16 ก.ค. , 17-18 ก.ค. , 30-31 ก.ค. , 1-2 ส.ค.2557)
1.หนังสือราชการแจ้งทุกโรงเรียน
2.หนังสือราชการแจ้งร.ร.บ้านดงช้างดี, ร.ร.บ้านน้ำหมีใหญ่, ร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตฯ)


วันที่  9  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2557
ในวันพุธที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ อ.ลับแล


วันที่  9  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เอกสารประกอบการยืมเงินและล้างหนี้เงินยืมจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม 60 ร.ร.
ทำเรื่องให้เสร็จภายใน 10 ก.ค. 2557 (รายละเอียด)


วันที่  8  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1.บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 131)

        2.บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไปเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะไม่ได้รับ
จัดสรรรครั้งนี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 5 โรง ลำดับที่ 194 - 198


วันที่  7  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทย์ ทุกโรงเรียน


วันที่  7  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายชื่อร.ร.ค้างส่งแบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
51 ร.ร. ขอให้ส่งกลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน (รายชื่อ)


วันที่  5  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เรียนเิชิญ ผอ.ร.ร.หรือครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จำนวน 1 ท่าน เข้าประชุม
ในวันจันทร์ที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

>> ร.ร.ขยายโอกาสฯ ทุกร.ร. , ร.ร.เอกชนระดับมัธยม ทุกร.ร. , วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์


วันที่  5  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอก
ข้อมูล ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ที่เว็บไซต์สำหรับการรายงานที่นี่ โดยใช้รหัสผ่าน 8 หลัก SMIS
ทั้งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่่าน ตัวเดียวกัน ..


วันที่  27  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เร่งดำเนินการจัดส่งด่วน รายละเอียด


วันที่  27  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนดีศรีตำบล ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2557 หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >> ขอแจ้งงดการออกตรวจสอบงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบลดังกล่าว
เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด


วันที่  27  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมวังไกลกังวล.. หนังสือราชการ


วันที่  26  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งแบบฟอร์ม "รายการปริมาณงานและราคา" ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (Excel) ดาวน์โหลด


วันที่  23  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..เิปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center
DMC 2014 (10 มิ.ย.)  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบางรายการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว
แต่ไม่เปิดให้แก้ไขข้อมูล...หากมี น.ร.ย้ายเข้า/ออก ต้องรอการรายงานในช่วง ระยะที่ 2 / 2557
ราวๆ ต้นเดือน พ.ย. 2557 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2557)


วันที่  18  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรายงานเสนอของบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-
         ประปา ครั้งที่ 2......หนังสือ สพป.อต.1........แบบรายงาน...


วันที่  11  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญร่วมงานสัมมนาลิขสิทธิ์สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 2557 ห้องเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับ 30 คน สมัครได้ที่กลุ่มนิเทศฯ หรืออีเมล์ parn618@gmail.com
ภายใน 11 มิ.ย. 2557 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)


วันที่  10  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...โรงเรียนราษฏร์อำนวย อ.เมืองอุตรดิตถ์  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..โรงเรียนราษฎร์อำนวย มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้าง เดือนละ 6,080 บาท (หกพันแปดสิบบาทถ้วน) วุฒิ คณะครุศาสตร์บัญฑิต ค.บ.
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระยะเวลาจ้าง ปีการศึกษา 2557  เดือน มิถุนายน  2557 -
วันที่  31  มีนาคม 2558 สนใจติดต่อ (ด่วน) ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อำนวย 
นายเศรษฐวิชญ์  วงษ์สละ โทร 081-9731142


วันที่  6  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้ น.ร.
ว่างจากการลาออก จำนวน 1 อัตรา คือ กลุ่มร.ร.สวนหลวงฯ , ป่ากล้วยเสริมวิทยา แจ้ง ร.ร.
ให้แจ้ง ผู้ใดมีความประสงค์จะย้าย ร.ร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม ร.ร.ที่ว่างและคาดว่าจะว่าง
ให้แสดงความจำนงฯ ภายใน 13 มิ.ย. 2557 รายละเอียด


วันที่  6  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ตามที่ สพฐ.และกระทรวงไอซีที ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยติดตั้งอุปกรณ์ เช่น Router , Access Point เป็นต้น ซึ่งส่วนกลางต้องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และทดสอบสัญญาณ การปรับตั้งค่าต่าง ๆ จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้ง
จากอุปกรณ์ดังกล่าวเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายได้...


วันที่  6  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน จัดส่งข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
ตามแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557  ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เป็นอย่างช้า
ตามหนังสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/ ว 2609 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด


วันที่  5  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...อบรมครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง "ร่วมกันปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีประเมินผล
เพื่อความสำเร็จของผู้เรียน" เสาร์ที่ 14 มิ.ย.2557 ห้องประชุมพรหมวิหาร4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์
ร.ร.ประถมฯ โรงละ 1 คน , ร.ร.ขยายโอกาสฯ 2 คน คือ ป.6 = 1 คน ม.3 = 1 คน (ศน.ปรีชา)


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การ่จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสำมะโนประชากร
ปี 2556 ได้ที่นี่..ตรวจสอบตามรายชื่ออำเภอ.. มีข้อสงสัย..0-5581-7758 ..รุจีวัลย์
1.อ.เมืองอุตรดิตถ์ 2.อ.ตรอน 3.อ.พิชัย 4.อ.ลับแล 5.อ.ทองแสนขัน
...ดาวน์โหลดฟอร์มสำมะโน


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุม " แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ "  วันที่ 6 มิ.ย. 2557
กำหนดการเป็นไปตามเดิมทุกประการ 1.หนังสือแจ้ง  2.รายชื่อร.ร.ที่ได้รับเชิญ 3.กำหนดการ


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจำแนกเพศ-ชั้น (ข้อมูล ณ 16 พ.ค.2557) .xls
และกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ส่งที่ watchara.kham2516@gmail.com โดยด่วน...
1.สามัคคีวิทยา  2.บ้านวังสำโม  3.บ้านหัวดุม  ทั้งนี้ภายใน 4 มิ.ย. 2557


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเลื่อนการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ปี 2557 ดาวน์โหลด


วันที่  3  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ด่วนที่สุด...ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินและการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ตามแนวทาง คสช. พุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.อุตรดิตถ์ 


วันที่  29  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...อบจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง...แจ้งโรงเรียน ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (กองการศึกษา) Active Board


วันที่  28  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ส่งแบบ กคศ 16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ตามแบบ กคศ 16 ข้อ 3, 6, 10, 15 และรวบรวมส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล(สายฝน นุ่มเมือง)
ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 (ดาวน์โหลด กคศ 16)


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีกศ.2557
27-30 พฤษภาคม 2557
> คู่มือ DMC (10 มิ.ย. 2557) > คู่มือ EMIS> คู่มือ B-OBEC


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยด่วน


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนค้างส่งแบบสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยด่วน..


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สรุป การรายงานข้อมูลครู นักเรียน ห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ปีงบประมาณ 2557


วันที่  22  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 ทุกคน


วันที่  19  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2


วันที่  17  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ " ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี "
(1.ประกาศฯ.2.รายชื่อข้าราชการเกษียณฯ(สพป.อต.1 หน้า336)ขอขอบคุณครูบ้านนอกดอทคอม
ที่มา..สำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/webhr/


วันที่  16  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 22 พ.ค. 2557
เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  16  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายงานเสนอของบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงานค่าวัสดุรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและ
ชุดฝึกทักษะนักเรียน    หนังสือราชการและรายละเอียด   


วันที่  15  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัย
สำหรับสถานศึกษา    หนังสือนำ   สิ่งที่ส่งมาด้วย


วันที่  14  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบรายงานเสนอของบประมาณ ค่าวัสดุ ปี 2557   หนังสือนำ   เกณพ์จัดสรร/แบบขอฯ


วันที่   8  พฤษภาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดเก็บข้อมูลระยะสิ้นปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ตามแบบฟอร์มฯ  (..1..)  (..2..)


วันที่  6  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.หนังสือราชการ   2.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


วันที่  6  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรายงานเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.หนังสือราชการ   2.แบบรายงาน


วันที่  25  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งรายงานการจบของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 (ปพ.3,ปพ.3บ)
ภายใน 30 เมษายน 2557


วันที่  22  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (08-1971-4738)
เรื่อง..แจ้ง 14 โรงเรียน ดังรายชื่อ "ให้ผู้อำนวยการร.ร.ไปลงนามคำสั่งพร้อมออกเลขคำสั่ง
ลงวันที่ 9 เม.ย.2557 ภายใน 23 เมษายน 2557 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล"...รายละเอียด...
(การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก.ครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)


วันที่  18  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานแผนงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย


วันที่  11  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 3 อัตรา


วันที่  10  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 " ผลการพิจารณาขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) (สายงานการบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถาน
ศึกษา และสายงานการสอน) "


วันที่  10  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่  8  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งทุกโรงเรียน  ให้จัดส่งเอกสารรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2556
ชั้น ป.6 และ ม.3 ภายใน 15 เม.ย.2557


วันที่  3  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก.นิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 14 ร.ร.ขอให้ส่งด่วน
1.ชุมชนเมืองปากฝาง  2.บ้านหาดเสือเต้น  3.วัดแม่เฉย  4.สวนหลวงฯ  5.อนุบางอุตรดิตถ์
6.ชุมชนบ้านวังหิน  7.บ้านข่อยสูง   8.บ้านน้ำอ่างฯ  9.บ้านวังแดงสหจิตฯ  10.นานกกก
11.อนุบาลไทยรัฐฯ  12.บ้านแพะ  13.บ้านร้องลึก  14.วังโป่งดำรงวิทย์ (รายละเอียด)


วันที่  2  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ สพฐ.
...แจ้งทุกโรงเรียนทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสื่อสัญญาณ หากโรงเรียนปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอง โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (ค่า
บริการรายเดือนและค่าติดตั้ง) ไม่สามารถโอนค่าใช้จ่ายให้ สพฐ. เนื่องจาก สพฐ.ไม่ได้
จัดเตรียมงบประมาณในส่วนเพิ่มเติมไว้ (หนังสือราชการ)


วันที่  2  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบสื่อ E-Classroomจากอบจ.อุตรดิตถ์ (คลิก)
...รายละเอียดติดต่อ 09-1838-5688 (คุณหนิง)โรงเรียนต่อไปนี้ ขอเชิญ ผอ.ร.ร.ไปเซ็นชื่อ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
...
1.บ้านหาดเสือเต้น   2.บ้านงิ้วงาม   3.ชุมชนบ้านโคน   4.สวนหลวงสาธิตฯ
5.วัดวังยาง            6.วัดคลองนาพง
1. สื่อ E-Classroom ที่ได้รับให้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ของโรงเรียนได้เลย
2. ระยะนี้อยู่ระหว่างการรับประกัน..หากมีการชำรุดให้โทรแจ้งไปยัง อบจ.อุตรดิตถ์ หรือบริษัท
3. วันที่ 30 มีนาคม 2558 (ปีหน้า) ให้สรุปรายงานผลการดำเนิน จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง


วันที่  28  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ กรุณาเข้าสู่ระบบการรับนักเรียน เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน
จบการศึกษา ปีกศ. 2556 ด่วน!  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการในโปรแกรมรับนักเรียน...


วันที่  25  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานและโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ขอเชิญ ผอ.ร.ร.หรือผู้รับผิดชอบจัดทำแผนของโรงเรียนๆละ 1 คน
เข้าประชุมวันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อ.ต 1


วันที่  24  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...ศน.จักรกฤช แก้วสุข ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนกรุณากรอกข้อมูล "แบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557"..
Click..


วันที่  24  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ เนื่องจากบริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด จะส่งเจ้าหน้าที่
ของบริษัทเข้าไปติดตั้ง Wi Fi Network ให้กับโรงเรียนตั้งแต่ 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
บริษัทจะประสานทางโทรศัพท์กับผู้บริหารโรงเรียนอีกครั้ง ..รายชื่อโรงเรียน..


วันที่  24  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญข้าราชการครูฯ ที่เข้ารับการพัฒนาเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ (เยียวยา)ให้ไปรับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ)>>>ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  19  มีนาคม  2557  
: ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศทางการศึกษา กรุณากรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ส่งคุณอิสริยพร (0-5581-7849) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
>หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา .. >แบบฟอร์ม


วันที่  19  มีนาคม  2557  
: ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1รับสมัครทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ IE ในการเข้าระบบ ตั้งแต่ 17 มี.ค.- 4 เม.ย. 2557 ได้ตลอดเวลา 24 ช.ม.
ที่เว็บไซต์..... http://upload.ksp.or.th/ksptraining/rule.php...

คลิก " ใบสมัครออนไลน์ " ค่าสมัครหลักสูตรละ 3,000 บาท + ค่าธรรมเนียม 30 บาท
...>> ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา...>> รายชื่อหน่วยฝึกอบรม ...


วันที่  18  มีนาคม  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน ปีกศ.2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
...สพฐ.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนแล้ว เมื่อ 12 มี.ค. 2557...
..>หนังสือสพฐ.04002/ว537 ลว 11 มี.ค.2557 >บัญชีจัดสรรฯสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  18  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.ต้น วันเสาร์ที่ 22 มี.ค.2557
ณ ห้องประชุมพรหมวิหาร 4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ ขอให้ผู้เข้าอบรมนำกรรไกรและกาวลาเท็กซ์
ไปในวันประชุมด้วย (ศน.วนิดา อุปธารปรีชา)


วันที่  11  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าผลรวม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละวิชา.Las


วันที่  7  มีนาคม  2557    
: ..งานเลขานุการคณะกรรมการเขตฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1วันที่ 12 มี.ค.2557เวลา10.00น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านร้องลึก อ.ทองแสนขัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  4  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด "แบบกรอกคะแนนผลการทดสอบ LAS ใหม่"...รายละเอียดชี้แจง


วันที่  4  มีนาคม  2557    
: ..ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ เลขาฯ กลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-หาดกรวด
เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหารและข้าราชการครู สมาชิกสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-หาดกรวดประชุม
โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ สกสค.อุตรดิตถ์ ..


วันที่  4  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งให้ประธานเครือข่ายไปรับแบบทดสอบการอ่าน ป.3-ป.6 จากศึกษานิเทศก์เครือข่าย
ในเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ สพป.อต.1 เวลา 07.00 - 07.30 น. เพื่อดำเนินการสอบในวันที่
5 มีนาคม 2557 (คณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.อต.1 ที่ 108/2557)


วันที่  3  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มบริหารการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียน "ระบบ e-GP" เปิดใช้งานได้เต็มระบบแล้ว
>>> ลิ้งค์เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ <<<


วันที่  3  มีนาคม  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การเตรียมความพร้อมการรายงานผลการทดสอบการอ่านของ น.ร.ชั้น ป.3 ,ป.6 ผ่านระบบ
รายงานผลจุดเน้นออนไลน์ (Tripple A) ..ขอให้โรงเรียนทุกโรงไปศึกษาแนวทางการทดสอบ
การอ่านที่  เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคลิกที่นี่


วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557    
: ..กลุ่มบริหารการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งให้ทุกโรงเรียนไปรับ " หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ กบข. "  ได้ที่..กลุ่ม
บริหารการเงินฯ ..ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....


วันที่  27  กุมภาพันธ์  2557    
: ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การปรับอัตราเงินเ้ดือนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิฯ
>> ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนไปลงนามคำสั่ง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้


วันที่  27  กุมภาพันธ์  2557    ด่วนที่สุด...
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยฯ เปลี่ยนไปประชุมที่ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557    ด่วนที่สุด...
: ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... แจ้งทุกโรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ"การรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2557 ทาง On Web" ในวันที่ 28 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุมเหล็ำกน้ำพี้
....ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้ที่นี่...


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
> หนังสือที่ ศธ 04006/ ว231 ลว 24 ก.พ. 57 ..> แนวทางการดำเนินงาน


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน ปีกศ.2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
>หนังสือที่ ศธ 04006/ว112 ลว 30 ม.ค.2557 >หนังสือที่ ศธ 04006/ว212 ลว 20 ก.พ.2557
>บัญชีจัดสรรฯ (หน้า 491-495)


วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557  
: .งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การรายงานระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
...แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ระบบการรายงานสามารถใช้การได้แล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel รายการสิ่งก่อสร้างแต่ละรายการ เพื่อตรวจสอบ หากพบไม่ถูกต้อง
ขอให้เข้าไปแก้ไขในระบบอีกครั้ง เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันข้อมูลถูกต้องได้ทันที
..(ยืนยันแล้วสามารถยกเลิกการยืนยันได้...เสร็จแล้วประมวลผลเพื่อยืนยันอีกครั้ง)
>>> ดาวน์โหลดไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่นี่
>>> หนังสือราชการฉบับที่ 1 >>> หนังสือราชการฉบับที่ 2
>>> เว็บไซต์สำหรับเข้าสุ่ระบบการรายงาน..


วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557  
: ...ประธานกลุ่ีมเครือข่ายป่าเซ่า-หาดกรวด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-หาดกรวด ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใน
วันที่ 3 มี.ค.2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์


วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อต.1 ดาวน์โหลด >> เอกสารการดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556


วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557  
: ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันอังคาร
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ห้องส่ง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมผู้บริหารการศึกษาของ สพป.อต.1 วันที่ 12 ก.พ.2557


วันที่  10  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายงานประจำปีของสถานศึกษา
> 1.แบบ SAR 2556 ปฐมวัย (ดาวน์โหลด)> 2.แบบ SAR 2556 พื้นฐาน (ดาวน์โหลด)


วันที่  6  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับส่งนักเรียนที่ประสงค์เบิกเป็นประเภท
ค่าตอบแทนค่าพาหนะนักเรียนขอให้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าพาหนะรับส่ง
นักเรียน (เพิ่มเติม) ชุดที่ส่งเบิก สพป. >> รายละเอียดชี้แจง>>แบบฟอร์มพาหนะนักเรียน ..


วันที่  1  กุมภาพันธ์  2557  
: . งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...คณะผู้บริหารของสพฐ.ได้นำเสนอ ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาตาม 5 นโยบายการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (31 ม.ค.2557) (โดย..นพรัตน์ สบายกาญจน์, นวรัตน์ รามสูต,
บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน) ...ดาวน์โหลด...


วันที่  30  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว .. กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายชื่อโรงเรียนค้างส่งผลการทดสอบ Pre O-NET ...ดาวน์โหลด...


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา่น ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน/สถานที่สอบ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ
>> 1. คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 16/2557 ชั้น ป.6 ระดับสนามสอบ (ดาวน์โหลด)
>> 2. คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 17/2557 ชั้น ม.3 ระดับสนามสอบ (ดาวน์โหลด)


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ได้กำหนดอบรม
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง 30-31 มกราคม 2557 รายละเอียด


วันที่  28  มกราคม  2557  
: .งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 (30 %)>> บัญชีจัดสรร


วันที่  26  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 )
โรงเรียนปกติ บัญชีจัดสรร (ไฟล์จัดสรร tpln7 สพป.อุตรดิตถ์ หน้า 127)..


วันที่  23  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >> หนังสือราชการ ..


วันที่  22  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน >> ดาวน์โหลดรายละเอียด ..


วันที่  21  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ระบบ e-GP (ระบบสำรอง) สามารถใช้งานได้แล้ว .ดูรายละเอียด


วันที่  15  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมผู้บริหารการศึกษา่ 21 ม.ค.2557 เวลา 13.30 น. รายละเอียด


วันที่  15  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......สารวันครู (รมว.ศธ.) ดาวน์โหลด สารวันครู (ประธานกก.คุรุสภา) ดาวน์โหลดกำหนดการ
วันครู ปี 2557 (สพป.อต.1) ..ูรายละเอียด...


วันที่  14  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานเสนอของบประมาณปี 2557 (รายการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่
2/2556.ประชุม 17 ม.ค. 2557 เวลา 14.00 น. )....รายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ..ดูรายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ระบบ e-GP
จะใช้งานได้ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ...ดูรายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..ประธานเครือข่ายฯ ป่าเซ่า-หาดกรวด(นายกิตตินันท์  แก้วพันยู)
เรื่อง.....ประชุมกลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-หาดกรวด... 14 มราคม 2557 ณ ร.ร.สวนหลวงสาธิตฯ


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..เลขาสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง.....ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุม 15 ม.ค.2557..15.00 น.ณ อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ..รายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39
เรื่อง..การอบรมหลักสูตรการเขียน Application บนแอนดรอยด์ ด้วย MIT App Inventer
ขอเชิญครู/บุคลากรทางการศึกษา อบรมวันที่ 17-18 ม.ค.2557 ..รายละเอียด


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."การรายงานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557"
www.obecnet.bopp.go.th .ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chromeหนังสือราชการ.แบบสอบถาม


วันที่  10  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนได้รับบริจาครถรับส่งน.ร.ส่ง สพป. 14 ม.ค. 2557


วันที่  10  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."กิจกรรม สุขสันต์ วันเด็ก ชัยเจริญดอทคอม"  11  มกราคม  2557...09.00-12.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าร้านชัยเจริญดอทคอม....รายละเอียด..


วันที่  10  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..คุรุสภา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 เป็นดังนี้
1. กิจกรรมวันที่ 11-15 มกราคม 2557 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมทั้งหมดออกไปก่อน
กำหนดจัดเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2. กิจกรรมวันครูที่ 16 มกราคม 2557 คงเดิม ....ยกเว้น "การมอบรางวัลครูดีในดวงใจ"
"บุคลากร สพฐ.ดีเด่น" และ "ครูดีไม่มีอบายมุข"
3. ย้ายสถานที่จัดงานวันที่ 16 มกราคม ไปที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถนนศาลายา - บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม


วันที่  9  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบถามการติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียม OBEC Channel.(เฉพาะโรงเรียน
ที่อยู่ในโครงการ 36 โรงเรียน) หนังสือนำ***แบบสอบถามได้รับครบทุก ร.ร.แล้ว***


วันที่  7  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ


วันที่  6  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานฯ


วันที่  6  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..กำหนดประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงปม.2557 ร.ร.สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  2  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..ว่าที่พันตรีสมชาย ก.นิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบรายงาน Pre O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี 2556แจ้งกลุ่มโรงเรียนทุกเครือข่ายไปรับ
ซีดีแบบทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2556 ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ..ดาวน์โหลดรายละเอียดฯ


วันที่  3  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา..ผู้มีสิทธิ์สอบ...


วันที่  2  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..ว่าที่พันตรีสมชาย ก.นิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ส่งหลักฐานการเงินล้างหนี้เงินเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการฯ
.....รายละเอียด...(จำนวน 20 โรงเรียนที่ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม)


วันที่  26  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง....ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย, ร.ร.พิชัย, ร.ร.ดาราพิทยาคม,
ร.ร.บ้านโคนพิทยา, วิทยาลัยการอาชีพพิชัย, ร.ร.จรัสศิลป์, และศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
อ.พิชัย...ประชุม เรื่องการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 ..ประชุมในวันที่ 3 มกราคม 2557
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในเมือง ..รายละเอียด..


วันที่  25  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ครั้งที่ 4 /2556
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  23  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่ง ทำเนียบรางวัลของโรงเรียน ระหว่างปี 2555-2556ขอให้จัดส่ง
ด่วนภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556
........โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่ง แบบสอบถามความคิดเห็นผู้อ่านวารสารการศึกษาสพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ขอให้จัดส่งด่วนภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เช่นกัน


วันที่  23  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายงานระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
2556 (30 เมษายน 2556) ดาวน์โหลดที่นี่


วันที่  20  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปี งปม.2557.รายละเอียด..
........ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงปม.2557.รายละเอียด..
........8 นโยบายการศึกษา (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รายละเอียด
........แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 สพฐ. (ฉบับสมบูรณ์) รายละเอียด..


วันที่  19  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 18-20 ธันวาคม 2556
....สรุปผลการแข่งขัน แยกหมวดหมู่...(สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)
....สรุปผลการแข่งขัน (รวม)...


วันที่  17  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่าฯ-หาดกรวด
เรื่อง....ขอเชิญ ผอ.ร.ร. และ ครูลูกเสือในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า–หาดกรวดประชุม
พร้อมกันในวันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร.ร.สวนหลวงสาธิตฯ.รายละเอียด


วันที่  16  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....DMC 2013 Term 2 (10 พ.ย. 2556)
... รายชื่อ น.ร.ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ 48 คน สพฐ.ได้ตัดจำนวนออกจาก ร.ร. แล้ว มีรายชื่อดังนี้..


วันที่  16  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานประชาสัมพันธ์...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (14 ธันวาคม 2556)"รางวัลทรง
คุณค่าสพฐ.OBEC AWARDSภาคเหนือจ.เพชรบูรณ์"ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมการประกวด"


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารพัดลม (ไม่ประจำทาง) ขนาดไม่น้อยก่ว่า
45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (12 ธันวาคม 2556) วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
1. นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (โดย ฯพณฯ รมต.ศธ.) ..Click
2. นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (โดยท่าน เลขาธิการ กพฐ.) ..Click


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 ธ.ค. 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผลสอบภายใน 15 ม.ค.2557 รายละเ้อียดที่นี่...


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สมาคมครูเมืองลับแล...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญผู้บริหารในเขตอำเภอลับแล เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 17 ธ.ค.2556
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนลับแลพิทยาคม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศฯ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.โรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปเข้าร่วมทักษะวิชาการฯ ปี 2556ระดับภาค
เหนือ ณ เพชรบูรณ์ 18-20 ธ.ค. 2556 >>> ไปรับเงินเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียนได้ที่กลุ่มนิเทศฯ
วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ร.ร.ที่หลักฐานไม่ครบตรวจสอบรายละเ้อียด


วันที่  9  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โรงเรียนเจริญวิทยา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ขอให้ผู้แทนของโรงเรียนเจริญวิทยา ไปรับแท็บเล็ต (สำหรับครู ป.2) ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 (ในเวลา 13.30 - 16.30 น.) ด่วน..! ..(08-1284-8059)


วันที่  4  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนบ้านนาอิซาง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนขอให้ผู้
ที่ผ่านการสรรหาฯ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนา
อิซาง ในเวลาราชการ ..รายละเอียดประกาศ...


วันที่  4  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....วันเด็กแห่งชาติ 2557 "11 ม.ค. 2557" สพฐ.จัดทำหนังสือ"วันเด็กแห่งชาติ 2557"
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
ผู้สนใจสั่งซื้อได้ เล่มละ "15 บาท" โดยแจ้งจำนวนที่สั่งซื้อพร้อมชำระเงิน ได้ที่ กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2556 (0-5581-7758)


วันที่  4  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขยายเวลาส่งข้อมูลประชากรวัยเรียน 3-5 ปี ที่มีชื่ออยู่ในเขตบริการของโรงเรียน
อ้างถึง..หนังสือ สพป.อต.1 04180/ว 6184 ลว 25 พ.ย.2556 ขยายเวลาการส่งข้อมูลฯ
ออกไปถึง 16 ธันวาคม  2556... 0-5581-7758


วันที่  2  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนบ้านนาอิซาง  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านนาอิซาง..สอบวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556..ประกาศ/รายชื่อ..


วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการ
คืนครูให้นักเรียน" ..ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ลำดับที่ 15,16,17,18,19ตามไฟล์แนบไป
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหาร
งานบุคคล..รายละเอียด..


วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอให้ข้าราชการที่เข้าพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำ
ปี 2553-2555ไปรับรูปถ่ายได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1 ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2556


วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา...รายละเอียด


วันที่  29 พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1. รายงาน DMC 2013 Term 2 ..ปิดระบบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
.........2. รายงานครุภัณฑ์ M-Obec ปีการศึกษา 2556 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2556
   LINK รายงาน DMC 2013 Term 2...
   LINK รายงานครุภัณฑ์สถานศึกษา.....


วันที่  27  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..เลขานุการกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เรียนเชิญ..ผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด ทุกท่าน
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 29 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. ณ สกสค.อุตรดิตถ์


วันที่  26  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนชุมชนบ้านดง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน
ได้แก่..ลำดับที่ 1 นางสาวพรทิพย์  อินเรือน เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง  โดยจะต้อง มาทำ
สัญญาจ้าง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง  ภายในวันที่ 29 พ.ย. 2556  .....รายละเอียด..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)
แจ้ง....โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา..ตามที่ ร.ร.ได้รับการติดตั้งโครงข่ายระบบเครือข่ายจาก
สพฐ.แล้วนั้น สพฐ.แจ้งว่า..จะมีบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
จากแบบสถานีปลายทาง (Access Node) เป็นแบบสถานีกระจาย .....รายละเอียด..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
เรื่อง....หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๑๘ ค.(๒)..รายละเอียด


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนตามแบบ
ฟอร์มที่แนบนี้ ส่งไปที่อีเมล์ rujeewan2120@gmail.com ภายใน 27 พ.ย.2556 แบบฟอร์ม


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2) ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)คำสั่ง
ลงนาม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2556 กรุณาส่ง "สำเนาคำสั่ง"ให้กับ >>>
สายฝน นุ่มเมือง กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วน....0-5581-7764


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
..26 พฤศจิกายน 2556  เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
>>> รายละเอียด..กำหนดการ..แนวปฏิบัติ..บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับเ้ข้าร่วมพิธี..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญชมการสาธิตและแนะนำระบบภาษาอังกฤษ EQL System : English Online
ข้าราชการครูที่สมัครเข้าร่วมรับชมการสาธิตฯ จำนวน 16 คน ขอเชิญเข้ารับชมได้ในวันที่
28 พ.ย. 2556 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด


วันที่  15  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย....
เรื่อง..ขอเรียนเชิญผู้อานวยการโรงเรียนในเขตอาเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา,วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย >> เข้าประชุมพร้อมกัน..ในวันอังคารที่ 19 พ.ย.2556
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร.ร.ไร่อ้อย อ.พิชัย รายละเอียด


วันที่  13  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1....
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 (70 %) รายลเเอียดการจัดสรรรายโรง (หน้า 144-152)


วันที่  13  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1....
เรื่อง....การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2013 Term2) และ EMIS (ครุภัณฑ์)
      "แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด..ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินระบบประกันฯ,เกณฑ์การ
ประเมินระบบประกันฯ, แบบติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัด เพื่อรับการประเมินจาก
เขตพื้นที่ต่อไป"
>>> download..แบบติดตามรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
>>> download..รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
>>> download..เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
                        คุณภาพภายในของสถานศึกษา


วันที่  8  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1....
เรื่อง....แจ้งคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) ที่ได้รับคำสั่งลงนาม
ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ขอให้นำคำสั่งที่แต่งตั้งมาให้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
(สายฝน) ผู้ที่ย้ายมาใหม่ก็นำมาให้ด้วย ต้องการด่วน (0-5581-7764 ,0-5581-7760 ต่อ 15)


วันที่  5  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .สำนักงานชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์..
เรื่อง....ขอเชิญ.."สมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์" ประชุมวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2556
เวลา 10.00 น. ณ ร้านอาหารมาหนุน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ...รายละเอียด....


วันที่  1 พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ...รายละเอียดคำสั่ง.. ..


วันที่  29  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..."ข่าวมาตรฐานวิชาชีพ" การฝึกอบรม ความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สำหรับ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครู(ชาวไทย)สมัครออนไลน์www.ksp.or.th ภายใน มีนาคม 2557 รายละเอียด
วันที่  28  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย"
รับสมัคร...กันยายน - พฤศจิกายน 2556 ผู้สนใจดูรายละเอียดที่นี่ (คลิก)
จัดโดย...คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
วันที่  25  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
ขอให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
พร้อมทั้งนำแบบกรอกข้อมุลครูผู้สอน ตามแบบฟอร์มฯ นำไปในวันรับเครื่องด้วย..
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อต.1 / สังกัด สช.....ด่วนที่สุด
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท.....ด่วนที่สุด
......บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงปม.2555
......แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอนแท็บเล็ต ป.2

วันที่  18  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การนำส่งข้อมูลพื้นฐานและบัญชีลงเวลานักเรียนชั้น ป.3 เตรียมสอบ NT
..ให้โรงเรียนดังรายชื่อ เร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ด่วน..ภายใน 22 ต.ค.2556
โดยส่งที่อีเมล์ uttaradit5@gmail.com ประสานโดยตรงศน.สมชาย 08-6203-9785)

วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพฐ.
เรื่อง....ด่วนที่สุด ! ขอเชิญครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยี ระดับประถมฯ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
ดูรายละเอียดได้ที่...http://www.ipst.ac.th/tta/
..หนังสือสพฐ.....รายละเอียด.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 2....สิ่งที่ส่งมาด้วย 3..
วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ ไว้กับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขณะนี้เว็บไซต์
โรงเรียนของท่าน ใช้งานได้ตามปกติแล้ว...(08-1284-8059)
วันที่  16  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุกโรงเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จ
พระราชกุศล กฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2556 ณ วัดช่องลม จ.ราชบุรี ในวันที่
8 พฤศจิกายน 2556 โดยแจ้งยอดพร้อมส่งเงินบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556...
วันที่  15  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สอบราคาซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน T2K
..ผู้สนใจ....ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อต.1 ได้ตั้งแต่วันที่
15-25 ต.ค. 2556...>>ยื่นซองสอบราคาวันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556 ..และกำหนดเปิดซองสอบ
ราคา28 ต.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 0-5581-7765 ..รายละเอียด..
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 เป็นไฟล์ Excel เท่านั้น ส่งกลุ่มนิเทศติดตามฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยด่วนภายใน 15 ตุลาคม 2556 (ตามหนังสือ สพป.อต.1
ที่ ศธ 04180/5716 ลว 8 ตุลาคม 2556)
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รางวัลการประกวดห้องสมุด (3ดี ห้องสมุดมีชีวิต) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
(แข่งขันเมื่อ 17 สิงหาคม 2556 นั้น) โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัล ให้ไป รับเงินรางวัล...
โดยด่วน ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใน.วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556.รายละเอียด...
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขณะนี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบ
แทนพนักงานราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำและพนักงานราช
การ ดำเนินการดังนี้.1. ออกเลขที่คำสั่ง และวัน เดือน ปี ของโรงเรียน (เดือนตุลาคม 2556)
2.นำเลขที่คำสั่งและวันเดือนปี ไปลงนามที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
วันที่  8  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์
เรื่อง....ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานระดับปฐมวัย ที่ผ่านการประเมิน สมศ.รอบสาม
ระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้
.... สำหรับโรงเรียนที่เตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบสาม หากสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ
ได้ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนายาง อ.พิชัย.. รายละเอียด..
วันที่  7  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล"คุรุสดุดี"
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 "วันครูโลก"..... รายชื่อผู้ได้รับรางวัล...

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สทร. สพฐ.
ประกาศ.... ระยะเวลาการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
....จากการขยายผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีปัญหาดังนี้
...1.Network ...2.Application ...3.โครงสร้างสายงานของ สพฐ.
...ดังนั้น ในช่วง 1 ต.ค - 15 พ.ย. 2556 จะดำเนินการปรับแก้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้รองรับ
การใช้งานได้มีประสิทธิภาพต่อไป (แต่ไม่ได้ปิดระบบ หากเขตใดมีความพร้อมสามารถ
ใช้งานร่วมกับโรงเรียนได้ก็สามารถใช้งานไปก่อนได้เลย)
...ช่วง 16 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2556 สพฐ. กับ สพท. ใช้ควบคู่ 2 ระบบ (ทั้ง e-filing และ
e-office) เพื่อเป็นการทดสอบระบบร่วมกัน...ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จะเริ่ม
ใช้งานจริงทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด สพฐ. ..(ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเสนอผู้บริหาร
ให้ลงนาม เพื่อชี้แจง สพป. สพม. สำนักงานส่วนกลาง และแจ้งแนวปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง)

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
เรื่อง........ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..
..7 ตุลาคม 2556 เลือกโรงเรียน ..09.00-10.00 น.... รายละเอียด..
วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. สพป.อต.1
เรื่อง.. 8 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ..นายจาตุรนต์ ฉายแสง รายละเอียด..
วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
ประกาศ.... อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง........ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..รายละเอียด..
วันที่  30  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ (โดย City Hubs)...
สถานที่อบรม ณ อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบ
)


วันที่  27  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....กลุ่มบริหารงานบุคคล..สพป.อต.1
เรื่อง...ขอเชิญครู / ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ไปรับ "ประกาศเกียรติคุณบัตร"
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สพป.อต.1 วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2556 ในเวลาราชการ
ดังรายชื่อต่อไปนี้...
1. นายชูชาติ แจ้งฉาย ร.ร.ราษฎร์อุปถัมภ์,  2. นายบุญช่วย ปิ่นนาค ร.ร.บ้านวังโป่ง
3. นางสมจิตร วราศิลป์ ร.ร.วัดวังยาง          4. นายเสถียร มากมี ร.ร.บ้านปางวุ้น
5. นางเอมอร ปานเพ็ง ร.ร.บ้านชำตก         6. น.ส.สุนันทา บุญเครือชู ร.ร.บ้านในเมือง
7. นายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ร.ร.บ้านเหล่า,   8. นางพรพรรณ จอมประเสริฐ ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ
9. นายประเสริฐ คำเที่ยง ร.ร.บ้านชำหนึ่ง    10. นายลิล ทองดี  ร.ร.วัดผาจักร
11. นายชาติ จอมคำ ร.ร.วัดโพธิ์ทอง         12. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ ร.ร.บ้านหนองกวาง


วันที่  25  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1
เรื่อง...แจ้งวิทยากรและโรงเรียนแกนนำ การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ ขอเลื่อนการประชุมฯ จากเดิม 26 ก.ย. 2556 เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2556


วันที่  20  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1
เรื่อง...ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1 ...รายละเอียด....เว็บไซต์..

วันที่  19  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 34 โรงเรียนประชุม
วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องหลงลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..รายละเอียด...
วันที่  18  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ และ งานข้อมูล ก,นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)
วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์แก่ ขรก./เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานฯ (สพป.อต.1)
วันที่  16  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1....เรื่อง...การรับสมัคร
คัดเลือกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...รายละเอียด...
วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา(Triple A) เว็บไซต์  http://school.stabdb.com/
และ เอกสารคู่มือประกอบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์สำหรับสถานศึกษา
วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานแผนงานโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรายละเอียดดังแนบ..ประชุม 17 ก.ย. 2556
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  11  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..เลขาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์
เรื่อง..เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด ประชุม
วันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สกสค.อุตรดิตถ์
วันที่  9  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 .....หนังสือแจ้ง...
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญประชุม 10 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา..รายละเอียด..
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน /ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ...รายละเอียด..
โรงเรียนที่มีรายชื่อให้มารับเครื่องฯคืนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 (ก.นโยบายและแผน)
วันที่  5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 6-8 กันยายน 2556 ปฏิทินการแข่งขัน ..เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ..
วันที่ 5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)
วันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
...หนังสือราชการ .. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม่ .. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเำกณฑ์เข้าเรียน
นักเรียนอายุเกินเกณฑ์ฯ และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (น.ร.ติด G, ร.ร.ตั้งค่า 13 หลักเอง)
   โดย สพฐ.จะกำหนดเลข 13 หลักให้เอง ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับ 13 หลักของ ก.มหาดไทย
2.แบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น)
3.ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน(กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.)....ได้ที่นี่...
..ส่งแบบตาม 1 หรือ 2 พร้อมหลักฐานประกอบ ได้ทางอีเมล์ที่ wanyasomboon@gmail.com

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 , ม.3 เพื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 www.niets.or.th ภายใน 31 ส.ค. 2556

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 469/2556 "ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) ดาวน์โหลด
        คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 470/2556 "ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) ดาวน์โหลด
....หากต้องการคำสั่งฯ ให้มารับได้ที่ ก.บริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556 สำหรับ งานปรับปรุง ซ่อมแซมสถานศึกษา
ในสังกัดสพฐ.เท่านั้น ดาวน์โหลด

วันที่  29  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งแบบประเมินการประชุม
สัมมนาฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก ที่แก่งจันทร์โมเดล จ.เลย ส่งภายใน 30 ส.ค.2556
..แบบประเมิน..

วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..หนังสือ แจ้งอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (งบแปรญัตติ)...

วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (พัสดุ)  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณพ์การศึกษา ...

วันที่  28  สิงหาคม  2556 ด่วนที่สุด.. 
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการขอให้
โรงเรียนที่มีบุคลากรดังกล่าว.กรอกแบบสำรวจข้อมูลส่งสพป.อต.1 โดยด่วน.ภายใน ส.ค.2556
.รายละเอียด

วันที่  28  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญโรงเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระหว่างวันที่
31 สิงหาคม -1 กีนยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.หนังสือเชิญ...กำหนดการ...ใบตอบรับ..

วันที่  25  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ในเขตพื้นที่
อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26-27 สิงหาคม 2556 ..รายละเอียด..

วันที่  23  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง....จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และสนามเครือข่าย
เครือข่าย ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ขอเชิญโรงเรียนส่งทีมนักกีฬา
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2556 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้...
หนังสือราชการ 2.ระเบียบการแข่งขัน 3.ใบสมัครแข่งขัน 4.ทะเบียนนักกีฬา.

วันที่  20  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์
เรื่อง..โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ส่งรายชื่อครู / นักเรียน ที่จะเข้าร่วม "โครงการ
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย" ภายใน 22 สิงหาคม 2556 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
1.ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น   2.ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง   3.ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์
4.ร.ร.สวนหลวงสาธิตฯ  5.ร.ร.บ้านน้ำอ่างฯ  6.ร.ร.บ้านบึงท่ายวน  7.ร.ร.บ้านนายาง
8.ร.ร.ชุมชนบ้านดง  9.ร.ร.ด่านแม่คำมัน  10.ร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
11.ร.ร.บ้านแพะ  12.ร.ร.บ้านร้องลึก....(สงสัยติดต่อ 0-5581-7758)
วันที่  20  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สกสค จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
รับสมัคร 1 กันยายน 2556 - 30 ธันวาคม 2556 กำหนดอัตราค่าสมัครและเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าของผู้สมัคร ดังนี้
1. ค่าสมัครคนละ 100 บาท
2. ผู้สมัครที่มีอายุเกินสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ คนละ 6,500 บาท
3. ผู้สมัครที่มีอายุเกินห้าสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี นับถึง 31 ธันวาคม 2556
    คนละ 8,500 บาท
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพส. กรณีพิเศษ (ไฟล์ zip)
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพค. กรณีพิเศษ (ไฟล์ zip)
วันที่  19  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) วิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 23-25 ส.ค.2556 ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 ให้เตรียมเครื่องคิดเลข
ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ มาวันอบรมด้วย คุณครูท่านใดต้องการเข้าอบรมฯ
สมัคร เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1 (ศน.วนิดา)
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าระบบรายงาน "EMIS"  ขอให้เข้าสู่ระบบรายงานสามารถ
สมัครเพิ่มผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที กรอกให้ครบถ้วนตามรายการ....เข้าระบบรายงานที่นี่....
โรงเรียนใดที่ตารางยังกรอกไม่ครบถ้วนให้เข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
  1.รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2.รายงาน EFA โรงเรียน   3.ข้อมูลครูและบุคลากร
  4.รายงานครุภัณฑ์โรงเรียน  5.ข้อมูลคอมพิวเตอร์  6.ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเปลี่ยนแปลงการนิเทศและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
Coaching / Mentoring ครั้งที่ 2 จาก 14 ส.ค. 2556 เป็น 22 ส.ค.2556 และครั้งที่ 3 เป็น
4 ก.ย.2556 ดูรายละเอียดที่นี่..
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด่วนมาก !
เรื่อง..การอบรมโครงการการจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพฐ.(SCAN TOOL 3) 17 - 18 สิงหาคม 2556 ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
..โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้แจ้งภายใน 15 ส.ค.2556
โทร..0-5581-7758 / suphaphorn2510@hotmail.com รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เข้าระบบ O-NET รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โปรแกรมการแข่งขัน "กรีฑานักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามยุทธศาสตร์
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ 2556" วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ .. >>โปรแกรมการแข่งขัน
วันที่  9  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โรงเรียน บุคลากร ฯลฯ ที่มีความประสงค์ จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานราชการ,
งานประชุม, อบรม, จัดซื้อจัดจ้าง, สมัคร Obecmail, งานบุญการกุศล งานพิธี ,
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สามารถแจ้งความ
ประสงค์ ได้ที่ สมบูรณ์ วันยะนาพร 08-1284-8059 ที่อีเมล์ wanyasomboon@gmail.com,
วัชรา คำภู่ watchara.wirmpa5@gmail.com โดยส่งเป็นไฟล์ pdf หรือ word หรือรูปภาพ
นามสกุล jpeg ขนาดไม่ใหญ่มากนัก .. ยินดีบริการให้กับคุณครูและบุคลากรฯ ทุกท่าน...
วันที่  7  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง...เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์ และศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิชัย "ประชุม ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก"
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ..รายละเอียด..
วันที่  6  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1. "การแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556" ขอเชิญโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันฯ สมัครถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556
ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 055-817758 , 08-9644-0611 ในวันเวลาราชการ
         2. "การแข่งขันสพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 9" ขอเชิญโรงเรียน
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556
สมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 055-817758 , 08-9644-0611 ในวันเวลาราชการ
วันที่  6  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เชิญประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประชุมเรื่อง การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีกศ.2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..หนังสือราชการ..
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556
แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  รายละเอียดหนังสือราชการ/ตารางอบรม
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานพัสดุฯ กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบแปรญัตติ พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2.ชุมชนเมืองปากฝาง 3.สวนหลวงสาธิตฯ 4.บ้านในเมือง
...ขอให้เข้าสู่ระบบรายงาน "ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ NEDNet UniNet
(UniNet)" เพื่อตอบแบบสอบถาม ที่ http://203.172.254.79/nednet/ ภายใน 31/07/2556
..รายละเอียดหนังสือราชการ...
วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สูจิบัตรการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 ..พิษณุโลก..ตาก..สุโขทัย..เพชรบูรณ์..อุตรดิตถ์..
..4-5 สิงหาคม 2556 ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี งปม.2556
เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายละเอียดจัดสรร 45 โรงเรียน ...รายละเอียด...
วันที่  25  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...บัญชีรายชื่อผู้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 9-11 สิงหาคม 2556
(ไปรับกระเป๋าเดินทางได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) ...รายละเอียด...
วันที่  24  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญชมการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 24 - 30
กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณีี(เริ่ม 13.00 น.ทุกวัน , ส่วนวันเสาร์-
อาทิตย์ เริ่ม 09.00 น.)
วันที่  19  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมลางสาด ...รายละเอียด...

วันที่  18  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (จากเว็บไซต์..กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.)
วันที่  18  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว . สอ.วัชชิระ บำรุงเกตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน
ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวดประชุมในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556เวลา13.00น.
ณ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่  16  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดังไฟลแนบ..(ดาวน์โหลด)
...เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน วันที่ 18 ก.ค. 2556..10.00 น.
วันที่  10  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครู
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ...รายละเอียด...

วันที่  9  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญผู้อานวยการโรงเรียนในเขตอาเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา,วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพิชัย ประชุมวันที่ 12 ก.ค.2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาอิซาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ...รายละเอียด...

วันที่  8  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..."...คู่มือการใช้งาน/ติดตั้ง ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับโน้ตบุ๊ค..."
สำหรับแท็บเล็ต ป.2 >>>>ดาวน์โหลด (สทร. สพฐ.) <<<<

วันที่  5  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่มีบุคลากรจิตอาสาไปช่วยจัดการเรียนการสอน  .......
เรียน ..ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีบุคลากรจิตอาสาไปช่วยจัดการเรียนการสอน 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑  ขอเลื่อนการประชุมโครงการ “จิตอาสาช่วยพัฒนาการเรียนรู้” 
ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด  หากจะดำเนินการเมื่อใด  จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง

วันที่  1  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (30%) ...หนังสือราชการ.....รายละเอียดจัดสรร (หน้า 188-194)
วันที่  28  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ป.2
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ..รายละเอียดหนังสือราชการ ตารางประชุม รายชื่อร.ร....
วันที่  28  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ออกเลขคำสั่งจากโรงเรียน แล้วให้ ผอ.ร.ร.มาเซ็นชื่อท
ี่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1(เรื่องการปรับวุฒิตาม กคศ.รับรอง)ภายในวันที่5ก.ค.2556
1.บ้านวังเบนฯ 4 คำสั่ง.............2.  บ้านห้วยปลาดุก 1 คำสั่ง...........3.บ้านปางวุ้น 3 คำสั่ง
4.บ้านแสนขัน 1 คำสั่ง.............5.  บ้านน้ำหมีใหญ่ฯ 3 คำสั่ง..........6.แหลมนกแก้ว 3 คำสั่ง
7.วัดพญาปันแดน 3 คำสั่ง........8.  วัดดอกไม้ 3 คำสั่ง................. 9.บ้านกองโค 2 คำสั่ง
10.บ้านดอนโพ 1 คำสั่ง...........11. บ้านเหล่าป่าสา 1 คำสั่ง..........12.วัดช่องลม 1 คำสั่ง
13.บ้านข่อยสูง 3 คำสั่ง...........14. ชุมชนบ้านวังหิน 1 คำสั่ง
...ลงวันที่เดือน มิถุนายน 2556....สงสัยสอบถาม 08-1971-4738...จีระประภา

วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ศน.เจริญ 0-5581-7761)
เรื่อง....เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ดาวน์โหลด) .zip
วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษานส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/1888) ......รายชื่อ....
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรหรือ
สมาคม" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้แทนครู" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....1. ขอเชิญวิทยากรแท็บเล็ตประชุมฯ 27 มิถุนายน 2556 ห้องลางสาด สพป.อต.1
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...
..........2. แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1-3 กรกฎาคม 2556 รร.สีหราช จ.อุตรดิตถ์
ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน......รายละเอียด.......
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และ
สายงานการสอน)" ......รายละเอียดประกาศ.......รายชื่อ....
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 (DMC 2013 Term1)
.หนังสือแจ้ง... ขั้นตอนการจัดทำ...
วันที่  24  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเลื่อนกำหนดการเข้าค่ายคณิตวิทย์:คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย จากวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ไปเป็นวันที่
6-7 กรกฎาคม 2556 (กลุ่มนิเทศฯ 0-5581-7761)
วันที่  21  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการการจัดการเรียนรู้ทางไกลสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)
..รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน (คลิก)...สามารถเข้าชมรายการจาก
ทางสถานีได้ดังนี้.......
>>>> ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์ www.obectv.com
>>>> ช่องทางที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.tv.obec.go.th/live/
>>>> ช่องทางที่ 3 ทางเว็บไซต์ http://202.143.174.50/live
>>>> ช่องทางที่ 4 ทางเว็บไซต์ บริษัท Digital Media Interface
>>>> ช่องทางที่ 5 ทาง IPad,Iphone,Smart Phoneที่ http://210.246.189.119/mobile/
...หรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังที่ออกอากาศไปแล้ว...
>>>> ช่องทางที่ 1 http://210.246.189.120
>>>> ช่องทางที่ 2 รับชมทาง IPad Iphone http://210.246.189.120

วันที่  14  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(Education Management Information System
: EMIS) ปีการศึกษา 2556 ...สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis..
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2. ข้อมูลครูและบุคลากร   3. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน
4. ข้อมูลครุภัณฑ์    5. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   6. เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
....โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2556
....หนังสือราชการแจ้งทาง E-Filling แล้ว..Link รายงาน EMIS..คู่มือการจัดทำ EMIS

วันที่  13  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้ง..การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 รุ่นๆละ 1 วัน เริ่ม 11 , 12 , 17 , 18 มิถุนายน 2556 ห้องเหล็กน้ำพี้
1.หนังสือแจ้ง.....2.ตารางประชุม.....3.แบ่งรุ่น......
4.แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน....
5.แบบกรอกข้อมูลน.ร..  
6.พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน....
7.รหัส smis, รหัส 10 หลัก, รหัส obec...
8.ขั้นตอนการดำเนินการทำนักเรียนจบการศึกษา..ทั้งศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ/ต่อที่เดิม
9.เว็บไซต์ DMC2013 Term 1 สำหรับการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2556

วันที่  12  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ไว้กับ Server สพป.อต.1 เว็บไซต์จะยังใช้การไม่ได้..
เนื่องจากระบบขัดข้อง อยู่ระหว่างการแก้ไข คาดว่าจะใช้การได้เร็วๆนี้ โดยที่แต่ละเว็บไซต์
ให้เตรียมอัพโหลดข้อมูลเว็บใหม่อีกครั้ง โดยจะใช้ user/password อันเดิมที่เคยสมัครไว้
เมื่อแก้ไขเสร็จจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่อไป... ขออภัยมา ณ ที่นี้...
เว็บไซต์สำรอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net..

วันที่  11  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนขยายโอกาสฯ, โรงเรียนเอกชน(ระดับมัธยมศึกษา)วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านในเมือง และโรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่
12 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1"เพื่อชี้แจงงบประมาณ
ของโครงการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "..รายละเอียด..

วันที่  3  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การดำเนินงานโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใ้ต้โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวในพระราฃูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร..
..แจ้งให้โรงเรียนไปรับ "เอกสารแนวทางการดำเนินงานขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ" ได้ที่ช่องตู้รับเอกสารของโรงเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...


วันที่  3  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1(ประธานเครือข่ายกลุ่มร.ร.)
จากเดิมวันที่ 7 มิ.ย.2556 เลื่อนเป็นวันที่ 5 มิ.ย.2556 ณ ห้องประชุมลางสาด ..


วันที่  31  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา "โครงการพัฒนาข้าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการมี
ส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่4) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ .....ดูรายละเอียด....


วันที่  30  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุุตรดิตถ์ เขต 1
1.เรื่อง..โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปี 2556 >>> เปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิม
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เปลี่ยนเป็น วัดกลาง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์..
...........7-9 มิ.ย. และ 15-16 มิ.ย. 2556....ดูรายละเอียด 1...
2.เรื่อง..ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลต่างๆ ดังนี้
...........คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลฯ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556
...........ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2556
...........หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2556
...........ดูรายละเอียด 2
...สอบถามรายละเอียด 0-5581-7849 (อิสริยพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1)


วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งทุกโรงเรียน ไปรับหนังสือ "แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงปม.2556"
ได้ที่..... กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 66 โรงเรียน
ดังรายชื่อที่แนบให้โรงเรียนส่งโดยเร็วภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556...รายชื่อโรงเรียน


วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอแสดงความยินดีกับ...นักเรียน...โรงเรียน..ที่ได้รับรางวัลชมเชย "พระราชทาน"
ประจำปีการศึกษา 2555 ...รายชื่อ..นักเรียน..โรงเรียน..


วันที่  28  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น / ห้องเรียน /บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลล่าสุด ... พฤษภาคม 2556 ...รายละเอียด...

วันที่  27  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..
ขอเชิญประชุมวันนี้ 27 พ.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯ ทุกโรงเรียน , โรงเรียนเอกชน(ระดับมัธยมศึกษา) ,
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ขอเชิญประชุม "การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหา
ผู้เสพ/ผู้ติดในสถานศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2556 ระหว่าง 16 พ.ค.-16มิ.ย.2556".
รายละเอียด


วันที่  25  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด่วน..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลทั้ง 3 รายการส่งกลุ่มนโยบายและแผน
ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ somboon@sanomchum.com
หรือทางแฟกส์ 0-5581-7759
....แบบสอบถามประเด็น 1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง
....แบบสอบถามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
....แบบนักเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)

วันที่  15  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการเตรียมการก่อน
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 "ประชุม ผอ.สพป./สพม.ทั่วประเทศ" รร.รามาการ์เด้น กทม.
1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ppt)   2.ร่างนโยบายสพฐ. ปีงบประมาณ 2557 (ppt)
3.การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ (ppt)  4.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ppt)
5.รวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก (zip)
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ส่ง 21 พฤษภาคม 2556)
..ดาวน์โหลดหนังสือ / แบบตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร.ร.ไม่ควบรวม..
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดทำโปรแกรมการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
โรงเรียนใดที่ยังไม่สามารถเข้าโปรแกรมดังกล่าวได้ ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมฯ 0-5581-7758
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ชี้แจงการจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในระดับ ป.6 และ ม.3 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้
รายงานข้อมูลดังกล่าว รายงานโดยด่วน ..ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/หนังสือราชการที่นี่.
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การสำรวจความพร้อมช่องวงจรสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย...โดยบริษัท
กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จะเข้าไปสำรวจตั้งแต่
9 เม.ย.2556 เป็นต้นไป โดยโรงเรียนที่มีรายชื่อได้ให้ความสะดวกในการสำรวจครั้งนี้พร้อม
รายงาน สพป.อต.1 เมื่อการดำเนินการมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้น..หนังสือ/รายชื่อร.ร.
วันที่  29  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การส่งรายงานประจำปี (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
.....แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ..ส่งรายงานประจำปี (SAR)ระดับปฐมวัย 1 เล่ม, ระดับขั้นพื้นฐาน
1 เล่ม ภายใน 8 พ.ค. 2556 ศน.ผกามาศ 08-1972-8980 ..รายชื่อโรงเรียน.
วันที่  28  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP) สาขาการศึกษา
.....แจ้งทุกโรงเรียน "กรอกข้อมูลแบบรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP)"
สาขาการศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงปม.2556
ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10  พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ watchara.wirmpa5@gmail.com
..ดาวน์โหลดแบบสอบถาม (Excel).. (หนังสือแจ้งทาง e-filling)
วันที่  27  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2556
แก้ไข ณ วันที่ 26 เม.ย. 2556 (แหล่งข่าวจาก...ครูบ้านนอกดอทคอม..)
วันที่  26  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.1 สังกัด สพฐ. ที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต ปีกศ.2555
ไปรับโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิฯ SD card  ที่งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
ภายใน 30 เม.ย.2556 เพื่อติดตั้ง ลงในเครื่องแท็บเล็ตทุกเครื่อง ชื่อโรงเรียน....หนังสือแจ้ง..
..........โรงเรียนสังกัดเอกชน ไปรับ SD card  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน..ด่วน..
...รายละเอียดโครงการระบบบริหารจัดการควบคุมและกำหนดสิทธิการใช้งาน.(download)...

วันที่  24  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับ "โล่" และ "เกียรติบัตร" ในวันประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ...รายละเอียด...
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์์ เขต 1
เรื่อง....การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ป.ม.เพิ่มเติม ปี 2556
...ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้รับเงินเดือน
ขั้นสูงในอันดับ คศ.3 (53,080 บาท)และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก (ท.ช.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชฯ
เสนอขอเพิ่มเติมได้ ส่งเอกสารภายใน 30 เมษายน 2556 ..รายละเอียด 
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและร่วมเดินทางทัศนศึกษา
ฮ่องกง-เซินเจิ้น ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2556
...สนใจติดต่อ คุณอิสริยพร (อุ๋ย) โทร. 055-817849.โปรแกรมการเดินทาง  ..แบบตอบรับ

วันที่  21  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ ก.นโยบายแอละแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ขอให้โรงเรียนส่งไฟล์ตารางแบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Excel) ที่ wanyasomboon@gmail.com ด้วย..download ..แบบฟอร์มตารางจัดเก็บข้อมูล


วันที่  19  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."แนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน" และฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม Thai School Lunch จะอบรมในวันที่ 30 เมษายน 2556 โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ขอให้ส่งรายชื่อด่วน...(055-817758)


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 อ้างถึงหนังสือ สพป.อต.เขต 1 ที่ ศธ 04180/
ว 1688 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ขอให้โรงเรียนส่งแบบติดตามการรับนักเรียน ภายในวันที่
20 เมษายน 2556 ส่งเป็นไฟล์ Excel มาทาง E-mail : rujeewan2120@gmail.com


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปเซ็นคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมนำ
เลขที่คำสั่งของโรงเรียนไปด้วย ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2556


วันที่  11  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ..ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เมษายน 2556
.....เป็นการจัดทำข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2555
.....1. โรงเรียนไม่ต้องเลื่อนชั้นนักเรียน..
.....2. น.ร.ที่จะเข้าใหม่ในปีกศ.2556 ยังไม่ต้องกรอกเพิ่มเข้าใหม่..ยกเว้นย้ายเข้าใหม่ระหว่างปี
.....3. ในปีกศ.2555 ถ้ามีน.ร.ย้ายมาเข้าใหม่ ให้กรอกข้อมูลได้เลย
.....4. น.ร.ป.6 /ม.3 ยังไม่ต้องย้ายออก ให้คงสภาพ ณ วันที่ 31 มี.ค.2556
.........ยกเว้นย้ายออกไป..ระหว่างปีการศึกษา 2555
.....5. ปีการศึกษา 2556 จะมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...
-->เข้าสู่เว็บไซต์ระบบการรายงานนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ......หนังสือราชการ
.....คู่มือการจัดทำฯ..ตารางจัดเก็บข้อมูล (Excel) กรอกข้อมูลส่งที่อีเมล์ ที่..
     wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.wirmpa5@hotmail.com
.....กรุณาอ่านคู่มือฯ ให้ชัดเจน สงสัยประการใด โทร 08-1284-8059


วันที่  10  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
เรื่อง...."จุลสาร" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 เมษายน 2556...ดาวน์โหลด.....
วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน เข้าสู่ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.curriculum51.net ภายใน 31 มีนาคม 2556...
...ดูรหัสผ่านคลิกที่นี่... (รหัสผู้ใช้ / รหัสผ่าน ตัวเดียวกัน)

วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่จะสมัครอีเมล์ (Obecmail)และเพื่อใช้งานในระบบ e-GP ดาวน์โหลดใบสมัคร


วันที่  26  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution) ประจำปี
งบประมาณ 2555....อนุญาตให้บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด เข้าดำเนินติดตั้งระบบ
และทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย ตั้งแต่วันทีี่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป..
...หนังสือราชการ....รายชื่อ 22 โรงเรียน
วันที่  22  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)
เรื่อง....1. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ"
..........2. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ"
วันที่  20  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ IPAD 5Gs
..1. ให้รายงานสรุปผลส่งที่เครือข่ายภายในวันที่ 22 มี.ค 2556 (พร้อมแผ่น CD)
..2. ให้เครือข่ายฯรวบรวม/สรุป/รายงานผลให้ สพป.ภายในวันที่ 25 มี.ค 2556
......(พร้อมแผ่น CD) และเอกสารรายงาน IPAD 5Gs ของโรงเรียนในเครือข่ายฯ.ดาวน์โหลดที่นี่
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาครูตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" สนใจยื่นใบสมัคร ภายใน 29 มี.ค.2556 ในเวลาราชการ
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1 อ่านรายละเอียด
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระด้วยวิดีโอ
++++ วันที่ 21-22 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 25-26 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอพิชัย และ ทองแสนขัน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล และ ตรอน ณ ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ
...ได้แจ้งหนังสือ และกำหนดการประชุมฯ ไปทางระบบ e-filling แล้ว.. แจ้งความประสงค์
ขอเข้าประชุมได้ไม่เกิน 12.00 น.ของวันที่ 20 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น ตารางอบรม...
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สเปคครุภัณฑ์ ปี 2556 ....รายละเอียด
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนรายหัว (2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4) ค่าอุปกรณ์ การเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 1363-1372) รายละเอียด
วันที่  12  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52
เรื่อง....ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. รายละเอียด
วันที่  7  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...."กรมสรรพากร" ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงการ
เข้ารับคัดเลือกในโครงการ คุณคือคนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง หัวข้อ"ดนตรีสร้างเด็กดี" โรงเรียน
ที่ได้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับมอบเครื่องดนตรี + workshop หมดเขตส่งโครงการในวันที่
15 มี.ค.2556 ส่งโครงการได้ที่ ....
... "ฝ่ายโครงการคุณคือคนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
     เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800".... โทร 0-2831-8400 ต่อ 3713
..รายละเอียด 1.กรมสรรพากรแจ้งข่าว         2.โครงการคุณคือคนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง
                  3.แบบฟอร์มเขียนโครงการ     4.โบชัวร์โครงการ
วันที่  6  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..
แจ้งผู้บริหารทุกโรงเรียนพิจารณาครูผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละ
1 คน เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ 8 กลุ่มสาระ ด้วยวิดีโอ โดยส่งรายชื่อภายในวันที่
14 มี.ค.2556 เป็นหนังสือราชการ หรือที่อีเมล์ preechas60@gmail.com (รุ่นที่ 1 เป็น
โรงเรียนในเขต อ.เมือง) ประมาณปลายเดือน มี.ค.2556 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่วน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...(ศน.ปรีชา สุขเกษม 0-5581-7761)
วันที่  3  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องแจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555 (SAR)
1. SAR ระดับปฐมวัย        2. SAR ระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่  3  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สำหรับโรงเรียนที่ต้องการมีเว็บไซต์ประจำโรงเรียน แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน นั้น..
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ติดตั้งเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ให้แล้ว สามารถติดต่อ
ขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงเป็นข้อมูลเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่ งานข้อมูลฯ...
วันที่  2  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง.หนังสือแจ้ง ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
เกี่ยวกับ.."ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ." รายละเอียด
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเรื่อง..
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพภายนอก" วันที่ 1 มี.ค. 2556
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการนับตัวจำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ผ่านระบบ "สารสนเทศเพื่อการบริหารฯ สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ" ที่ www.cmss-otcsc.com ระหว่างวันที่  27 ก.พ. - 1  มี.ค.  2556
พร้อมทั้งส่งหนังสือนำส่งและบัญชีแนบไปยังสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่เกินวันที่ 1 มี.ค. 2556
...รายละเอียด(1)   ....รายละเอียด(2)   ...สรุปกระบวนการ(3) สงสัยโทร..08-2696-5149
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla  
..หนังสือราชการ ..ตารางประชุม..รายชื่อรุ่นที่ 1 ..รายชื่อรุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดโค้ตข่าว download
วันที่  18  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียน "ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-networks สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"
สามารถ..ส่งข่าวได้แล้ว.. โดยขอให้ทุกโรงเรียนสมัครสมาชิกใหม่ทุกโรงเรียน เนื่องจากระบบ
แม่ข่ายเดิมมีปัญหาทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลเดิมได้ เมื่อสมัครตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งข่าว
ได้ทันที ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบข่าวให้ทุกโรงเรียนเช่นเดิม คู่มือ e-networks
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1-15 ก.พ.2556 โรงเรียนที่จะส่งคำร้องฯ ขอให้ส่งภายใน 15 ก.พ.2556
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าระบบการรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีข้อสงสัยติดต่อ 0-5581-7758 หรือ 08-6206-5462
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...นายฉัตรชัย เพ็ชรช้าง โรงเรียนป่ากล้วยฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง แจ้งครูเยียวยาของโรงเรียนใน สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงราบละเอียด
การเยียวยาและตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการ ที่ร.ร.ป่ากล้วย
เสริมวิทยา ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น.
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามหนังสือ
สพป.อต. 04180/ว778 ลว 8 ก.พ. 2556 ดาวน์โหลด "แบบเสนอชื่อคณะกรรมการเขต"
เพื่อให้ผู้ประสงค์เสนอชื่อกรรมการเขต ใช้เสนอชื่อต่อไป ดาวน์โหลดแบบที่นี่
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตฯโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..สพฐ.แจ้งการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต่ รายละเอียด
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคลากรทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน กำหนดส่ง
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ตามหนังสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/370 ลงวันที่
่ 22 มกราคม 2556 ....รายชื่อโรงเรียน   แบบประเมิน
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีกศ.2555 ชั้น ป.3 หนังสือแจ้ง  คำสั่งแต่งตั้ง
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมครูเมืองลับแล โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
เรื่อง ..ขอเชิญประชุม.เรียนเชิญ ผอ.ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล ประชุมในวันจันทร์ที่ 11
กุมภาพันธ2556เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ ร.ร.ลับแลพิทยาคม รายละเอียด
วันที่  6  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง ..ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม
เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา,วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์,การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพิชัย ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมจากเดิมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ..รายละเอียด
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษา..ขอเชิญผอ.ร.ร.หรือครูที่
รับผิดชอบจัดทำแผนของโรงเรียน ประชุมวันที่ 8 ก.พ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตบริการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดสอบ "การประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555" ดาวน์โหลด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ ค้างส่งผลการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2555
ชั้น ป.6 และ ม.3 ...รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งผลการประเมิน วิทยฐานะ สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ให้แต่ละกลุ่มสาระมารับข้อสังเกต(กรณีปรับปรุงผลงาน)และคำสั่งแต่งตั้ง
(กรณีผ่านเกณฑ์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญรับบริการตรวจ ความหนาของมวลกระดูก และ ตรวจมะเร็งเต้านม ในวันที่
31 ม.ค.-1 ก.พ. และ วันจันทร์ที่ 4 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สอบถามรายละเอียด คุณชยากร โรงพยาบาลดารารัศมี จ.เชียงใหม่ โทร 08-5718-2951
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารการรายงาน IPAD 5Gs ..
..ดาวน์โหลด 1..แบบฟอร์มรายงาน   ดาวน์โหลด 2..ตัวอย่างการรายงาน
วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ รายละเอียด
วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 3 รายละเอียด
วันที่  30  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรปีงบประมาณ 2556 งบอุดหนุนทั่วไป 30 % ภาคเรียนที่ 2 (เพิ่ม)
ปีการศึกษา 2555 (อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้าที่ 4432-4463) รายละเอียด

วันที่  29  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบสอง ระดับประเทศ) รายละเอียด


วันที่  28  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  24  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับชมการประชุมการใช้โปรแกรม
รับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 ม.ค.2556 ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.plan.obec.go.th  รายละเอียด ตารางการประชุม
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แก้ไขประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตฯโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา"รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..กำหนดการนิเทศ ติดตาม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนพเก้าศึกษา รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2/2555 ดาวน์โหลด สพป.อต.1 หน้า 1386-1395
วันที่  18  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง .."รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" (รายละเอียด)

วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ข่าวจาก..สพฐ
เรื่อง ..ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรม งานศิลปะ อาหารคาว-หวาน
อาหารแปรรูปและงานเกษตรของโรงเรียน จำหน่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ปีการศึกษา 2555 "สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy
with Grace and Wisdom" หนังสือด่วนที่สุด สพฐ.


วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 2  รายละเอียด
วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม "การนำพระบรมราโชวาท
สู่การเรียนรู้และปฏิบัติ" ในวันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 09.00-12.00 ่น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (รายละเอียด)
วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง 1..กำหนดการวันครู ประจำปี 2556 วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ มรภ.อุตรดิตถ์ รายละเอียด
       2. กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2556 วันที่ 16 มกราคม 2556
          ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) รายละเอียด
วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใน
การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงวันครู
วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์(หมอนไม้) ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
เป็นต้นไป และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ผู้สนับสนุนโต๊ะงานบอลล์ 133 โต๊ะ
ผู้สนับสนุนของรางวัล 133 ชิ้น....
วันที่  13  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง 1..สาร เนื่องในโอกาส "วันครู พ.ศ.2556" จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
       2..สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2556
       3..สารวันครู จากประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในวันครูที่ 16 มกราคม 2556
       4..ประกาศคุรุสภา การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2555
วันที่  11  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สมาคมครูเมืองลับแล
เรื่อง ....แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนใน เขตอำเภอลับแล "รายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมวันครู
ปี 2556 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนลับแลพิทยาคม" รายละเอียด
วันที่  10  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง ....สาร จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 และกำหนดการจัดงานวันเด็กฯ รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษารายการชุดฝึกทักษะ
นักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รายละเอียด  แบบสำรวจ  
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวัดผลฯ ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง ....แบบรายงาน Pre-O-NET ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 31 มกราคม 2556
สามารถ..ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่..

วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล (โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ


วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง ....ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ห้องลางสาด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สำนักงานชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง ....ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม
2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ร้านอาหารมาหนุน รายละเอียด
วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  อบจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง ....องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมการแสดงเพื่อขี้นโชว์บนเวที ในวัน
เสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 12.00 น. (ในงานมีของขวัญ/ของที่ระลึก มอบให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ)
วันที่  7  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
เรื่อง ....ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-
หาดกรวด ร่วมประชุมในวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ
วันที่ 3 มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง ....ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่
7 มกราคม 2556 เวลา14.00 น.ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย รายละเอียด
วันที่  2  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ....แจ้งทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 รายละเอียดดังแนบ ส่งรายชื่อภายใน 3 ม.ค.2556
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.......ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี เหตุพิเศษ รายละเอียด
วันที่  26  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง ..ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้ารับการอบรม "สอนอย่่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน O-NET สูงขึ้น" แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555
ได้ที่ ศูนย์ประสานงาานสมาคมผู้บริหารฯ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รายละเอียด
วันที่  24  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.39
เรื่อง ..ขอเชิญชวนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้าร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2556 "โครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ"
ใน วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.10 น. ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
วันที่  24  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2555 .รายละเอียด
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูฯ อำเภอพิชัย สพป.อต. 1
เรื่อง ..ขอเชิญโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน สมศ. ศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. รายละเอียด
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  17  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
หน้า 511-519 พร้อมหนังสือสพฐ. รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต. 1
เรื่อง ..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด "รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิ...ดาวน์โหลด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา".รายละเอียด
วันที่  8  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานเลขาฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ..การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
..ขอเชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมในวันที่
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต. 1
เรื่อง ..ขอเชิญประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (สภากาแฟ) วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต. 1
เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนนำร่องโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"ปีการศึกษา 2554
และ 2555 รับสมุดบันทึกกิจกรรมการทดลองและกล่องเอกสาร "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
ที่กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย
เรื่อง  ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ประชุมในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ.พิชัย รายละเอียด
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
ศึกษาแนวปฏิบัติเครื่องแท็บเล็ตของโรงเรียน สช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนในเว็บไซต์ Data Management Center
2012 Term 2 จำนวนนักเรียนถูกต้องหรือไม่ คลิกเพื่อตรวจสอบ... หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งด่วน
เพื่อยกเลิกการยืนยันถูกต้องที่ 08-1284-8059 และโรงเรียนเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้
กรณีซ้ำซ้อน ถ้านักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในร.ร.ให้ย้ายออกเพื่อศึกษาต่อที่อื่น..ทั้งนี้ให้ดำเนินการ
โดยด่วน ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2555 (ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน)
วันที่  3 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
รับสมัคร 11-17 ธ.ค. 2555 ประกาศมีสิทธิ์สอบ 18 ธ.ค. 2555 สอบสัมภาษณ์์ 20 ธ.ค. 2555
ประกาศผลสอบคัดเลือก 25 ธ.ค.2555 รายละเอียด
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.อต. 1
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) รายละเอียด
...แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  29  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง เอกสารแนบไฟล์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการประชุม ครม.
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงวันที่  20-21  มกราคม  2556

วันที่  26  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ..รายละเอียด
วันที่  25  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 2 ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ปีการศึกษา 2555 ..ขอให้ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้บราวเซอร์ FireFox
ที่ กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.ดาวน์โหลดหนังสือราชการ แบบสรุป  แบบสำรวจที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
คู่มือการดำเนินการ
....ดำเนินการให้แล้วสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555...ด่วน..
วันที่  23  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลและหน่วยงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ประจำปี 2555  ระดับภาคเหนือ   และแจ้งให้ผู้ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินฯ ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 1 ทุกกิจกรรม เตรียมเข้ารับ
การประเมินระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
....หนังสือ ศธ 04047/8858  ลงวันที่ 23  พฤศจิกายน 2555
....ผลการพิจารณาคัดเลือกและประเมินฯ
....ผลการประเมินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา

วันที่  19  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  16  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1
เรื่อง แจ้งทุกโรงเรียนให้มารับเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1 ในวันที่ 16,19 พฤศจิกายน 2555
วันที่  14  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง วันที่ 19 พ.ย.2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
รายละเอียดหนังสือและคำสั่ง    ค่าครุภัณฑ์ 2557      ค่าสิ่งก่อสร้าง 2557
วันที่  13  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 รายละเอียด
วันที่  9  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  สพป.อต.1
เรื่อง..ด่วน
ที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังไฟล์แนบ ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ป.1,
ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ม.1, และ ม.2 ตามหนังสือ สพป.อต. 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555
ส่งข้อมูลที่กลุ่มนิเทศฯ เป็นการด่วน (รายชื่อโรงเรียน)

วันที่  8  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนดังไฟล์แนบ 67 โรงเรียน แจ้ง"พี่เลี้ยงเด็กพิการทั่วไปจัดการเรียนร่วม
รายเดิม" เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ/พิจารณาหลักเกณฑ์การเลือกร.ร.ใหม่
ในวันที่ 7 พ.ย.2555 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
หนังสืำอฉบับร่าง บัญชีจัดสรร  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พ.ย. 2555
เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียด
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มวัดผลฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ตามหนังสือสพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555 แจ้งร.ร.ที่เปิดสอน
ระดับ ม.1-ม.3 กรอกข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้และไม่ได้นั้น เนื่องจาก
สพฐ.แจ้งด่วนที่สุดให้เพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้การได้ใช้เครื่องแบบเครื่องเดียว หรือ
เชื่อมต่อระบบ...ดาวน์โหลดแบบรายงาน
วันที่  2  พฤศจิกายน  2555  (ตรวจสอบเมื่อ 2 พ.ย.2555 เวลา 16.00 น.)
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ส่งข้อมูลสำมะโนประชากร ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 ด่วน..
เพื่อนำผลประกอบการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประชากร (รายชื่อ)
วันที่  31  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด แบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
และ เกณฑ์การประเมิน เพื่อจัดทำภารงานการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  29  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1
เรื่อง.. โรงเรียนใดมีความประสงค์ร่วมบริจาคผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. แจ้งรายชื่อได้ที่
สมชาย 08-4180-9042 ส่งเงินภายใน 5 พ.ย. 2555
วันที่  28  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว admin สพป.อต.1
เรื่อง.. ข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๔/๒๕๕๕ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่.......
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี...รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..โรงเรียนบ้านปางวุ้น โรงเรียนบ้านน้ำลอกฯ โรงเรียนด่านแม่คำมัน โรงเรียนบ้านนายาง
โรงเรียนบ้านขอม โรงเรียนบ้านงิ้วงาม โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น และโรงเรียนบ้านเหล่า
ขอให้โรงเรียนที่กล่าวมานี้ซึ่งยังไม่ได้ลงนามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ
ให้ติดต่อ..งานบำเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วน พร้อมออกเลขคำสั่งของ
โรงเรียน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..คุณครูผู้มีรายชื่อดังแนบ ให้มาติดต่อขอรับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ(teacher's Kit)
ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน..ภายในเดือน ต.ค. 2555 รายละเอียดชื่อครูผู้สอน
วันที่  15  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ส่งรายงานการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ด่วน
ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 (รายชื่อโรงเรียน)
วันที่  11  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..บัญชีจัดสรรงบประมาณ 2555 งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน
ที่ 1/2555) รายละเอียดจัดสรร
วันที่  8  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ที่มีตัวตนเรียนอยู่
ในโรงเรียนจริง หากมีการย้ายออก/เข้าใหม่ โดยเปรียบเทียบกับไฟล์แนบนี้ ให้เพิ่ม/ลดข้อมูล
และส่งทางอีเมล์ wanyasomboon@gmail.com หรือ โทร 08-1284-8059 แจ้งด่วนภายใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 (หากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว สพป.จะจัดสรรตามจำนวนที่เคยรายงาน
เมื่อ 10 มิ.ย. 2555)เพื่อประกอบการจัดสรรแท็บเล็ต ระยะที่ 2 รายละเอียดคลิก...
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...admin
เรื่อง..ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มี
เว็บไซท์ของตนเองและมีความประสงค์สนใจการป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ขอเชิญ
สมัครลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซท์ www.chk.moe.go.th ในหัวข้อโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อการบริการจัดการเครือข่ายฯ
หรือคลิกที่นี่... ซึ่งทางศูนย์เทคโนฯจะได้รวบรวมผู้ที่
ลงทะเบียนส่งให้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(Thaicert) ต่อไป โรงเรียนใดสนใจสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.thaicert.or.th
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร.ในเขต อ.พิชัย ประชุมวันที่ 9 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
วันที่  3  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อต.1 ที่ 592/2555 ลว.1 ตุลาคม 2555 "อนุญาตให้ขรก.ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ
ส่วนราชการ(เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556" (รายละเอียดคำสั่ง)
วันที่  3  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว..กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนไปรับบัตรสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ รายชื่อโรงเรียนดังแนบ
วันที่  3  ตุลาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อต.1
เรื่อง..สพป.อต.1 ขยายเวลารับสมัครอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555
วันที่  1  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ประชุม ในวันที่ 2 ต.ค. 55
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในเมือง
วันที่  28  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..สำรวจข้อมูลครู/พนักงานราชการ ที่สอนนักเรียนพิการกรณีเรียนร่วม ส่งภายใน1 ตค 2555
วันที่  26  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนดังบัญชีแนบ มารับแท็บเล็ต(เพิ่มเติม) ครั้งที่1/2555หนังสือแจ้ง/บัญชีจัดสรร
วันที่  22  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง..การจัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ จัดงาน 24 ก.ย.2555 ณ ห้องหอประชุม
พรหมวิหาร 4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่1 หนังสือแจ้ง กำหนดการ/ผู้ประสานงาน
วันที่  21  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมครูเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์
เรื่อง..สมาคมครูเมืองลับแล แจ้งกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตของ ผอ.โรงเรียน, ครู, ลูกจ้างประจำ
รวม 16 คน ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2555 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯลับแล

วันที่  21  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ด่วน
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้สรุปผลงานดีเด่น 3 ลำดับ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขอให้จัดส่ง"กลุ่มบริหารงานบุคคล"โดยด่วนนำเข้าประกอบการพิจารณาเลื่ื่อนขั้นเงินเดือน
วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1
เรื่อง..รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6ในระบบ O-NET ของสทศ.ไฟล์แนบ
วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อดังแนบ เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯในวันที่ 20 และ 22 ก.ย. 2555 (หนังสือ 04180/5613 ลว 18 ก.ย.2555)
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่  11  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..1.ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประชุมเพื่อรับมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.2555 ณ ห้องประชุมลางสาด
รายละเอียดการจัดสรร  แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน ป.1 ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
........2. ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประชุมเพื่อรับแท็บเล็ต
วันที่  5  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ขณะนี้เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2555 ครั้งที่ 2 ได้โอนเข้าบัญชีร.ร.แล้วเมื่อ..4 ก.ย.2555
ขอให้ร.ร.ส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมทำหนังสือราชการนำส่งจากร.ร.เพื่อเป็นหลักฐานล้างหนี้...
วันที่  5  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการตรวจขั้น 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซท์ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ คลิกที่นี่..
วันที่  29  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..การพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาสังกัดสพฐ. (40 โรงเรียน)
   โดย สพฐ.แจ้งว่าได้ให้บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กำหนด
เส้นทาง (Router) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 พฤษภาคม 2556 (ขอให้ ร.ร. 40 โรงเรียน
ตามรายชื่อที่แนบ ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 2 ท่าน คือผอ.โรงเรียน และครูผู้มีความรู้
ด้านไอซีที ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายในวันที่ 5 ก.ย.2555)
วันที่  27  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต.1
   แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่าย สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วยวันที่ 31 ส.ค.2555
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้จัดกิจกรรม"สู่ประชาคมอาเซียน" จึงขอความร่วมมือให้ส่งรายการแสดง
และรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะประกวดร้องเพลง ตามแบบฟอร์มที่ลิ้งค์นี้..
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย .คลิกที่นี่

วันที่  27  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1 (ใช้บราวเซอร์ Firefox เพื่อการรายงานเท่านั้น)
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกรายงานข้อมูล EFAและSURVEYขอให้รายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ด่วน.
         1.การรายงานข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All : EFA) (คลิกรายงาน)
         2.การรายงานแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Survey) (คลิกรายงาน)
..คู่มือการรายงานจะปรากฎอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ที่รายงาน..ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลถึง
31 ส.ค.2555 (หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน)> รหัส smis สำหรับ ร.ร.เข้าสู่ระบบการรายงาน
...user และ password ตัวเดียวกัน


วันที่  25  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อต.1
เรื่อง..อบรมปฏิบัติการโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมจิตอาสาพัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model
รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 ส.ค.2555 ร.ร.ในเขตอ.เมือง อ.ลับแล
รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 ส.ค.2555 ร.ร.ในเขตอ.พิชัย อ.ตรอน อ.ทองแสนขัน
ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว + + จังหวัดอุตรดิตถ์ + +
เรื่อง..การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์ (8-14 ก.ย. 2555)
1. ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ2.หนังสือราชการ 3.ระเบียบการ4.ใบสมัครแข่งขัน
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
++ กระบวนการนับตัวจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวตนอยู่จริง ++
1. การตรวจสอบและยืนยันบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 ก.ย. 2555
2. การนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  23  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1
เรื่อง....ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ดาวน์โหลดเนื้อหา
ข้อมูลต่างๆสำหรับใช้ในการอบรมฯ ในวันที่ 24,25 และ 27 สิงหาคม 2555 ( 3 รุ่น)
5 รายการ : 1.Module   2.Template  3.Pictures   4.appserv  5.etc
วันที่  22  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง....
ขอเชิญผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ประธานกก.สถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ.
(ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์

วันที่  22  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1
เรื่อง....ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555
เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  21  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) และ โรงเรียนบ้านเหล่า ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ School Mapping เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2555
โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ส่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 (อบรม 4-6 ก.ย.2555)

วันที่  21  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการคัดเลือก
นักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ผลการคัดเลือก)
วันที่  18  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต.1
เรื่อง....ศธ.จัดประกวดภาพวาด "อนาคตประเทศไทยที่ไผ่ฝัน" รายละเอียด
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง....มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดาวน์โหลด)
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง.โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ปี 2555
หนังสือ ศธ 04180/ว4267 ลว 1 ส.ค.2555 รายชื่อต่อไปนี้ขอให้แจ้ง เขตฯ ด่วน..
วันที่  15  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง....แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2555
18 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (โปรแกรมแข่งขัน)
วันที่  10  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนภาคเรียน1/2555(30 %) รายละเอียด (น.6720)
วันที่  9  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1เรื่องการรับสมัครคัดเลือก
บรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียด)
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง..ข้อมูลจำนวนนักเรียน 1/2555,ติดค่า G, ยากจน,พิการ,น.ร.ซ้ำซ้อนต่างร.ร. ดาวน์โหลด
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1-21 ปี ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 (รายละเอียด)
ดาวน์โหลด --->แบบเก็บข้อมูล
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง...
Learn English from Songs โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน : Download ...
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใยเข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อต.1 ระหว่าง 8-12 ก.ย. 2555 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ราคา 25,000 บาท (ราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป)
สนใจติดต่อ จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่ อต.1 โทร 0-5581-7849 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ส.ค. 2555
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...
ผลการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสนง.ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจ.อุตรดิตถ์ และสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  6  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องโครงการอบรมความรู้ศาสนพิธีและงานพิธีสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา
ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่20สิงหาคม 2555 ณห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 (รับ 50 ท่าน)
ผู้สนใจส่งรายชื่อไปที่ คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ภายใน 15 สิงหาคม 2555 (รายละเอียด)
วันที่  1  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1 (หนังสือ สพฐ.)
เรื่อง...ด่วนที่สุด..ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2012 Term 1)
มีครบถ้วนหรือไม่ และตรวจสอบนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับต่างโรงเรียน โดยยึดตัวตนที่อยู่ในร.ร.จริง
หากตัวตนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้ว ต้องนำออกจากระบบของโรงเรียน
....ตรวจสอบจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555(ปัจจุบัน)....ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน..
วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ระหว่างวันที่ 8-12กันยายน2555 ณ ประเทศสาธารณ
รัฐเกาหลีใต้ ราคา 25,000 บาท (ราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป)
สนใจติดต่อ...น.ส.อิสริยพร จนท.คุรุสภาฯ 0-5581-7849 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2555
...
รายละเอียดโครงการ....แบบตอบรับ....รายละเอียด
วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง...วันอังคารที่ 31 ก.ค.55 สพป.อต.เขต 1จัดประชุมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนและสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
แห่งที่ 2 โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมได้แก่ น้ำริดราษฎร์บำรุง, บ้านซ่านสามัคคี, บ้านวังแดง
(สหจิตฯ), บ้านเหล่าป่าสา,ภราดานุสรณ์, เซนต์แมรี่, ชุมชนวัดบรมธาตุ, บ้านท่าอวน, บ้านนายาง,
บ้านนาอิซาง, บ้านในเมือง,บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75,บ้านหนองกวาง, ด่านแม่คำมัน,บ้านน้ำพี้
มิตรภาพที่ 214, บ้านปางวุ้น, บ้านร้องลึก
วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
เรื่อง..เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวดและครูการเงินทุกคน
ประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนหนองกลายฯ

วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..."หนึ่งแสนครูดี" ผู้ที่เสนอรายชื่อถึง 10 ก.ค. 2555 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหนึ่งแสนครูด
ี ประจำปี 2555 ที่ เว็บไซท์คุุรุสภา เลือกเมนูหนึ่งแสนครูดี เข้าสู่ระบบ ...
USERNAME : ksputt1   PASSWORD : 14653511  ทั้งนี้จนถึง 30 ก.ค.2555


วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง...ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม ครั้งที่ 18 ภายในวันที่
31 ก.ค.55 แข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รายละเอียด
วันที่  27  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศ  รายละเอียด
2.สถานที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายละเอียด
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฯ ที่ 2/2555 รายละเอียด
วันที่  26  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กกท.จังหวัดอุตรดิตถ์   
ขอเชิญชมการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2555
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2555 โปรแกรมแข่งขัน
วันที่  26  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   ดาวน์โหลด
..ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง...บััญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละ
ตำแหน่งสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจว./สพป.อุตรดิตถ์เขต 1
วันที่  25  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูล สพป.อค. 1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ (DMC 2012 Term 1)
แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติมนักเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซท์
การรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (โดยใช้บราวเซอร์ Firefox) ตรวจสอบจำนวนที่นี่ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (หนังสือราชการ ด่วนที่สุด)
โรงเรียนใดที่ระบบยืนยันถูกต้องแล้วแต่ต้องการแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติม หรือซ้ำซ้อนในโรงเรียน
เลขไม่ถูกหลักทะเบียน ไม่ถูกต้อง แจ้งปลดล็อกได้ที่ 08-1284-8059 หรือ 0-5581-7751
วันที่  24  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน กับคณะกรรมการคุรุสภาเขต
พื้นที่ฯ ระหว่าง 7-11 ก.ย. 2555 (..) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(..) หน่วยปกครอง
พิเศษฮ่องกง-มาเก๊า(..) ประเทศเวียตนาม --> ติดต่อได้ที่ น.ส.อิสริยพร จนท.คุรุสภาเขตฯ
0-5581-7849 ขณะนี้กรมการกงศุล ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ต
ณ หอประชุมอ.เมืองอุตรดิตถ์ ในวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ
(สถานที่ดูงาน+ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างพิจารณา)
วันที่  24  กรกฎาคม  2555     ด่วนที่สุด...
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน (ใบสมัคร).
ตามหนังสือ สพป.อต.เขต 1 ที่ ศธ 04180/ว3698 ลว 12 กค 55 แจ้งให้โรงเรียนที่สนใจ
สมัครเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมให้นักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน
ภายในวันนี้ 24 ก.ค.55 และหากสมัครไม่ถึง 100 คน จะงดจัดอบรม ขณะนี้สมัครแล้ว 33 คน
จาก รร บ้านเหล่าป่าสา 2 คน ,ร.ร.บ้านปางวุ้น 2 คน ,ร.ร.บ้านในเมือง 3 คน ,ร.ร.บ้านโรงหม้อ
1 คน ,ร.ร.บ้านซ่าน 2 คน และ ร.ร.บ้านนายาง 21 คน ส่ง..กลุ่มส่งเสริม กศ. ทางอีเมล์
air_utd1@sanook.com หรือ e-filing หรือ Fax 055-817758ี
วันที่  23  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คลิกที่นี่.....
เรื่อง..1.ขอเชิญประธานเครือข่าย สังกัด สพป.อต.1 ประชุม 26 ก.ค. 2555 เวลา 13.30 ห้องลางสาดสพป.อต.1 (ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา)
        2. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการหนึ่งแสนครูดี ปี 2555 สังกัด เอกชน, สพป.อต.1ตรวจสอบได้ที่ E-Filling ขอรับพาสเวิร์ด ภายใน 27 ก.ค.255
ที่คุรุสภาเขตฯ มาขอรับด้วยตนเอง
วันที่  23  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..การส่งแบบสำรวจความต้องการวิชาเอกของ ร.ร. ให้แนบสำเนารายงานการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปด้วย ใช้ประกอบพิจารณาการย้ายครั้งที่ 2
(ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค. 2555)(ตามหนังสือ สพป.อต.1ที่ 04180/ว3889ลว 19 ก.ค. 2555)
วันที่  20  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.ธำรงรัฐ จอมสืบ
เรื่อง..มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
ทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ จัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ  แบบสมาชิก  แบบสมาชิก
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) 2556
วันที่  18  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในตำแหน่ง..
ผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งคร สังกัดสพป.อุตรดิตถ์เขต 1หากไม่พบรายชื่อ/ต้องการแก้ไข
ให้แจ้งผอ.การเลือกตั้งเขต สพป.อต.1 20 กรกฎาคม 2555  รายละเอียด
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..การสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C)
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..1. รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)ดาวน์โหลด
        2. แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ดาวน์โหลด

วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ตัวอย่างสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรคอมฯ ปี 2555)


วันที่  12  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเมืองตรอน3
เรื่อง..การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูทั้งระบบเป็นครูมืออาชีพก้าวสู่มาตรฐานสากลกลุ่ม
เมืองตรอน 3...ขอให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนภายในกลุ่มทั้ง 9 โรงเรียนแจ้งให้กับคณะครูทุกคน
เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง

วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับบััญชีจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 หนังสือแจ้ง รายการอุปกรณ์  รูปแบบ
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
เรื่องการจัดอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่1-6
ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2555 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ..รายละเอียด ...แบบตอบรับ
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง...แผนป้องกันภัยพิบัติในโรงเรียน (ดาวน์โหลด)
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..(แก้ไขคำสั่ง) บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ..ขอให้คุณครูที่มีรายชื่อดังบัญชีแนบมารับคำสั่งแต่งตั้งได้ที่
คุณยุพา เหมือนพักตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-5581-7765 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(บัญชีแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..หนังสือจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. "การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น" รายละเอียด
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งให้..ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู ที่เสนอรายชื่อพร้อมแบบขอรางวัล
หนึ่งแสนครูดี ปี 2555 ให้ติดต่อขอรับ..USER และ PASSWORD เพื่อบันทึกผ่านระบบสารสนเทศ
ของคุรุสภา ....มาติดต่อด้วยตนเองได้ที่ จนท.คุรุสภา ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูล ได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น)
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่องตัวอย่างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์) ดาวน์โหลด
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิทย์ ชั้น ป.3 และ ป.6 วันที่ 10-11 ก.ค. 2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ รายละเอียด 
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานและโครงการ สพป.อต.1
เรื่อง..การประฃุมโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนจำนวน 60 คนลงมา)
ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ ร.ร.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตาม
โครงการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันศูกร์ที่
13 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
วันที่  5  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขยายเวลาการเสนอรายชื่อพร้อมแบบแสดงขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูีดีประจำปี 2555
จัดส่งเอกสารมาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10 ก.ค. 2555

วันที่  1  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..โครงการ One Tablet Per Child (คอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1)
ขอให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัด ในเขตรับผิดชอบของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจสอบนักเรียน
ชั้น ป.1 ให้เป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่นมีน.ร.มาเพิ่มให้แจ้งชื่อไทย/อังกฤษและ
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ถูกต้อง แจ้งได้ทางอีเมล์ wanyasomboon@gmail.com
หรือ watchara.wirmpa5@gmail.com หากไม่มีตัวตนในร.ร.ให้ย้ายออกและแจ้ง สพป.ด้วย
แทปเล็ตจะแจกน.ร.ที่มีตัวตนอยู่ในร.ร.จริงเ่ท่านั้น..สรุปจำนวนน.ร.ป.1 ล่าสุด
แบบฟอร์มรายงานแทปเล็ต ป.1
วันที่  29  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม.. ด่วน
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ตามหนังสือ สพป.อต.๑ ที่ ศธ 04180/ว3178 ลว 22 มิ.ย. 2555
0-5581-7751 (ยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์)

วันที่  27  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1 - 21 ปี ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดพิมพ์บัญชีบุคคลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ได้รับบัญชีเมื่อใด
จะส่งบัญชีบุคคลพร้อมหนังสือนำให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง....ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


วันที่  26  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 304/2555 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) มารับคำสั่งได้ที่ ยุพา เหมือนพักตร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัญชีรายชื่อ   คำสั่ง
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมุลความต้องการอัตรากำลังครู 2555 ตามหนังสือ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/2571 ลว 28 พ.ค.2555 กรุณาดำเนินการโดยด่วน รายชื่อ
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ส่งชื่อผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ให้ สพป.อุตรดิตถ์ 1
ด่วนที่สุด ภายใน 27 มิ.ย. 2555นี้(ยุพา,พัชรินทร์)กลุ่มบริหารงานบุคคล (0-5581-7764) รายชื่อ

วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ สพป.อต.1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2012.. ร.ร.ใดที่จัดทำด้วยโปรแกรม SMISุ
ไม่สามารถอัพโหลดขึ้นเวปได้ ให้ copy ก้อน OBECMDB_MASTER.db ส่งกลุ่มนโยบายฯ
เพื่อที่กลุ่มงานข้อมูลฯ จะดำเนินการอัพโหลดเข้าสู่ระบบให้....(หนังสือราชการ )
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-หาดกรวด และคณะครูวิชาการกลุ่ม
ประชุมในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด

วันที่  22  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..ขอเชิญู้บริหารโรงเรียน..เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในการรับมือกับภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
***วันที่่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง , ลับแล
***วันที่ 27 มิถุนายน 2555 โรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย , ตรอน และทองแสนขัน
...ตารางการประชุม     แบบตอบรับ 
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอเชิญผู้อำนวยการร.ร. (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่แนบ 54 ร.ร.) เข้าร่วมประชุม
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2555 เวลา 15.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 และตรวจสอบแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของร.ร.
ตามไฟล์แนบให้ถูกต้อง (ธิติวุฒิ 08-1165-2345)
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ ก่อสร้างสนามฟุตซอล ส่งเอกสารเพิ่มเติม
(รายละเอียด)   (รายชื่อร.ร.ได้รับจัดสรร)
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ สพป.อต.1
เรื่อง..สรุปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555
........สรุปจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น 10 มิ.ย.2555
วันที่ 15  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนสวนหลางสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
เรื่องโรงเรียนสวนหลวงฯ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป้นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด   
วันที่ 15  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด เรื่อง...สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ลูกจ้าง
ประจำ หนักงานจ้างเหมาบริหาร (หนังสือราชการ)      (แบบสำรวจ   
วันที่ 13  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง...1.การจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.)
จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายใน 20 มิ.ย. 2555 (คู่มือการจัดทำ)  ลิ้งค์การรายงาน DMC2012 Term 1
ใช้บราวเซอร์ Firefox เท่านั้น...(ภาพการประชุม DMC 2012 เมื่อ 22-25 พ.ค.2555)
วันที่ 13 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่องขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อแนบ)ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคุณลักษณะ
สนามฟุตซอลเอนกประสงค์ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รายการสร้างสนามฟุตซอลเอนกประสงค์
งบประมาณ 980,300 บาท ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
โดยให้โรงเรียนนำแบบสำรวจข้อมูลที่แนบมาในวันประชุมด้วย
(แบบสำรวจข้อมูลสนามคสล..xls)   (บัญชีรายชื่อร.ร.ที่ได้รับจัดสรร .pdf)
วันที่ 13 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง...ขอเลื่อนการประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก(น.ร. 60 คนลงมา) ออกไปก่อน หากจะประชุมเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
วันที่ 11 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง...ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 19 มิ.ย.2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ (รายละเอียด)
วันที่ 11 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ
เรื่อง...ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าไปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนเพื่อสรุป
ข้อมูลให้ กพร. สพฐ.(โรงเรียนที่คลิกรายงานส่งแล้ว ไม่ต้องคลิกส่งซ้ำอีกเนื่องจากจะทำให้มี
ข้อมูลส่งซ้ำหลายครั้งในโรงเรียนเดียวกัน) (หนังสือราชการ) (เข้าสู่ระบบการรายงาน)
วันที่ 7 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ
เรื่อง...การสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน อายุ 4-16 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
ปีการศึกษา 2555 (หนังสือราชการ)    (ตารางแบบสำรวจ)
วันที่ 6 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามผลฯ
เรื่อง...แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
...ดาวน์โหลดและศึกษาเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าประชุมสัมมนา ผอ.โรงเรียน
ทุกคนในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดที่นี่ zip(ศน.เจริญ 0817078409)
วันที่ 6 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ
เรื่อง...
โครงการ One Tablet Per Child (ด่วนที่สุด) เพื่อรองรับการจัดสรรเครื่อง Tablet
  
 ขอให้โรงเรียน ทุกสังกัด ในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ณ ปัจจุบัน
หากจำนวนเพิ่ม/ลด จากที่แจ้งก่อนหน้านกรุณา้แจ้ง ชื่อ-สกุล , เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก /
หรือ จะ ลดจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ให้แจ้งชื่อ-สกุล ทั้งนี้ ขอให้เป็นจำนวนที่แท้จริง
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง...สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการข้าราชการครูฯ
ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผลการอนุมัติ และ ผลการประเมิน (ด่วน !)..(รายละเอียด)
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin
เรื่อง...ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
...ใบประกาศ     (รายละเอียดต่างๆ)
วันที่  29  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง...การอบรมเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์สารสนเทศ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ....ขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้
้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ (ด่วน) (รายชื่อโรงเรียน)
วันที่  28  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง
สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งแต่ละอำเภอ
ตั้งแต่ 28 พ.ค. 2555 หากมีชื่อตกหล่นหรือต้องการเพิ่มเติม ให้แจ้งได้ที่ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถภายใน 30 พ.ค. 2555
วันที่  25  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ชมรมผู้บริหาร ครูอำเภอตรอน
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารและครูอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมวันที่ 26  พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 (รายละเอียด)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง...ขอเชิญชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนผู้บริหารและสมาชิกชมรมผู้บริหาร
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. (รายละเอียด)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง...กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแข่งขันมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 6
... แจ้งกำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ / มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 1-2 มิ.ย. 2555
ณ เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง...การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแจ้งหน่วยเลือกตั้งเป็นรายอำเภอ
วันที่  23  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin
เรื่อง...โครงการ One Tablet Per Child ร.ร.ใดที่ต้องการเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ป.1 กรุณา้แจ้งชื่อ-
สกุลของนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน13 หลักแจ้งมาได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
นี้ โดยปรับข้อมูล..ลด../..เพิ่ม..ได้ส่งมาได้ที่ wanyasomboon@gmail.com
วันที่  23  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.ธำรงรัฐ จอมสืบ
  เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนต่อไปนี้ (รายละเอียด) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม
2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2
วันที่  23  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว เลขานุการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
  เรื่อง..เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุม
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 14.00 น. ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 (บ้านเกาะ)(รายละเอียด)
วันที่  21  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
..เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(กำหนดเลือกตั้ง 31
พ.ค. 2555) ..(รายละเอียด)
วันที่  21  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555
  ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
  - ตารางการประชุม   - ตารางแบ่งรุ่นการประชุม  - คู่มือการจัดทำข้อมูล (ppt)
วันที่  18  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin
เรียน...ผอ.ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel (รายชื่อโรงเรียน)
... ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel ต้องมีการติดตั้งจานดาวเทียมของบริษัทสามารถ
คอมมิวนิเคชั่นจะได้รับสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โดยการถ่ายสำเนาใบแจ้งหนี้ของ
เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้อินเทอร์เน็ตของสื่ออื่น(ยกเว้นจานดาวเทียม)
ที่ ร.ร.จ่ายเงินเองมาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ กทม.10300 เพื่อหักค่าใช้จ่ายได้เดือนละประมาณ
500บาท ถ้ามากกว่านี้ร.ร.ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเอง มีข้อสงสัย...โทรได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้
...มลฑณา โซวเกียรติรุ่ง กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โทร 0-2628-6607,08-9135-7809,
0-22828285 แฟกซ์ 0-2282-8284 e-Mail montana@moe.go.th, Jeed02@hotmail.com
วันที่  14  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
..เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปอบรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2555
วันที่  12  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว เลขานุการกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
เรื่อง ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูฯในเครือข่ายป่าเซ่าหาดกรวด  เข้าร่วมประชุมวันที่
14 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่  10  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
..เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด.คู่มือการสรรหาฯ  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
วันที่  24  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
..เรื่อง ขอใหโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายชื่อ)  มาลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเิดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 25 เมษายน 2555  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล