วันที่  7  สิงหาคม  2558  ด่วนที่สุด
เรื่อง...การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้
เงิน งปม.ปี พ.ศ.2556 และ งปม. ปี พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(จาก สพฐ.)
.........เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2558
(จาก กระทรวงไอซีที)


วันที่  6  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (Website)
1. ประกาศ "การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558"
2. ประกาศ "กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ"


วันที่  6  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...ซักซ้อมความเข้าใจการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (ก.นโยบายฯ)


วันที่  6  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (DMC2015) (ก.นโยบายฯ)


วันที่  4  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558 (แจ้งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ)


วันที่  4  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมในวันจันทร์
ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  3  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนดังรายชื่อนี้ ตรวจสอบการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์
ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ส่งรายงานข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
ให้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 4 สิงหาคม 2558 ก่อน 12.00 น.
(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)


วันที่  3  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...ดาวน์โหลดคลิปอบรมการใช้โปรแกรมสถานศึกษา School MIS (23 ก.ค. 2558)
โดย อ.สาทิศ เพิ่มสว่าง (MSCEM) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้จบการศึกษา
ระบบออนไลน์ สนผ. สพฐ. (ไฟล์ .flv ขนาด 633 MB.)   (กลุ่มนิเทศฯ)


วันที่  3  สิงหาคม  2558 
เรื่อง...การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
ปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2558 และหลักฐานการยื่นขอ
รับเงิน กบข.
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


วันที่  27  กรกฎาคม  2558 
1. เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขตฯ
....การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)
2. เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
....การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)
3. เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขตฯ
....รายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ)
4. เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
....รายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ)
> ประกาศสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "แนวทางการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูฯ"
> ประกาศสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายละเอียดองค์ประกอบ และแนวทางการพิจารณาการย้ายฯ"


วันที่  24  กรกฎาคม  2558 ..แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (สพฐ.)
เรื่อง..1.การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(ศธ 04180/4106 ลว 21 มกราคม 2558)
........2.การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(ศธ 04180/ว4208 ลว 24 มกราคม 2558)


วันที่  24  กรกฎาคม  2558 ..แจ้งโรงเรียนเอกชน..
เรื่อง...ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
         (ผอ.ละออ วันจิ๋ว...กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)


วันที่  23  กรกฎาคม  2558 
เรื่อง....แจ้งเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ดาวน์โหลด 3 ใบงานได้ที่นี่..(กลุ่มนโยบายและแผน)
...1. ใบงานการวิเคราะห์นโยบาย,จุดเน้น/โครงการ/งบประมาณ (.doc)
...2. ใบงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา (.xls)
...3. ใบงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา์ (.doc)


วันที่  23  กรกฎาคม  2558 
เรื่อง....การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มนิเทศฯ)
...1. จัดซื้อ โครงการ DLIT วิธีตกลงราคา (.doc)
...2. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ DLIT (.ppt)
...3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (.zip)
...4. บัญชีจัดสรร ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 55 โรงเรียน (55 ชุด)
...5. บัญชีรายละเอียดฯ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 173 โรงเรียน เปิดสอนก่อนฯ (173 ชุด)
...6. ปัญชีรายละเอียดฯ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 52 โรงเรียน น.ร.121 คนขึ้นไป (140 ชุด)


วันที่  22  กรกฎาคม  2558 
เรื่อง....การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี งปม. 2558
ส่งรายชื่อภายใน 23 กรกฎาคม 2558
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)


วันที่  20  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง....การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
   วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 
1. หนังสือราชการ/ตารางประชุม  (กลุ่มอำนวยการ โทร 0-5581-7760 ต่อ 101)
2. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. Link เว็บไซต์ เข้าระบบ....(กรุณาใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome)
4. คู่มือการจัดทำ
5. PPT พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
6. สรุปกระบวนงาน-สพท.-โรงเรียน
7. กระบวนงานโรงเรียน 8 กระบวนงาน (zip)
8. แบบกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบกระบวนงาน (doc)
9. YouTube อธิบายวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 
10. ติดต่อ กพร. > handbook@opdc.go.th ....กพร.สพฐ. > psdgobec@gmail.com


วันที่  14  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง....การประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ
การติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
ณ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 จุด เวลา 08.30 - 16.30 น.
(กลุ่มนโยบายและแผน)


วันที่  14  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง....การกรอกข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ e-Mes ระบบติดตามฯ การอ่านออกเขียนได้ แจ้งโรงเรียน
ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลฯ ..กรุณาส่งภายในวันที่ 15 ก.ค. 2558 ก่อนเที่ยงวัน..(กลุ่มนโยบายและแผน)
.....1. แบบรายงาน.........2. คู่มือการจัดทำ..................................


วันที่  10  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง....โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียน 12 ก.ค. 2558 เวลา 08.30-
17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่  9  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง...1. การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (หน้า 335)

.........2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%) (หน้า 270)

.........3. การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านวังสะโม (แก้ไข)
.........4. รายชื่อโรงเรียน , นักเรียนเป็น "0" และ โรงเรียนติดลบ (-) (หน้า 30)


วันที่  7  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนดังรายชื่อ ขอเชิญประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.ห้องเหล็กน้ำพี้


วันที่  6  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง...แจ้งให้ข้าราชการครู ตามรายชื่อ เข้าประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการอบรม "คูปองพัฒนาครู"


วันที่  6  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง...การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Router) โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 (จำนวน 47 โรงเรียน) โดยบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 4 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2558

(งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน)


วันที่  6  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง....ด่วนที่สุด โรงเรียนดังรายฃื่อต่อไปนี้ กรุณาไปเซ็นต์คำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยเตรียมเลขที่คำสั่งของโรงเรียนไปด้วย คำสั่งให้ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2558


วันที่  3  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง....ขอแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารการเงินบัญชีของทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนที่มี
รายละเอียดไม่ถูกต้อง หรือต้องแก้ไข ขอให้ดำเนินการส่งหน่วยตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด


วันที่  1  กรกฎาคม  2558  
เรื่อง....การประชุมคณะทำงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด
วันที่  8  กรกฎาคม  2558  เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุมลางสาด  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

(งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 0-5581-7760 ต่อ 107)


วันที่  30  มิถุนายน  2558  
เรื่อง....บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์)จำกัด จะเข้าไปดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง
อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution system)ตั้งแต่วันที่  8 มิ.ย.2558-25 ก.ย.2558
>>.....หนังสือราชการ (งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน 0-5581-7760 ต่อ 107)


วันที่  26  มิถุนายน  2558  
เรื่อง....รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ได้รับปีงบประมาณ 2555
ที่เว็บไซต์  http://tabletsurvey.mict.go.th/  ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2558 รายละเอียด
การกรอกศึกษาูได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการรายงาน เอกสารที่จะต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ ...
1.ปริ๊นแบบรายงานในระบบ + 2. แบบฟอร์มยืนยันข้อมูล  >> หนังสือราชการ


วันที่  19  มิถุนายน  2558  
เรื่อง....ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสด "งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL
20-21 มิ.ย.2558 เวลา 08.30-17.00 น.จังหวัดขอนแก่น
/ หนังสือ สพฐ. (กลุ่มนิเทศติดตามฯ)


วันที่  18  มิถุนายน  2558  
เรื่อง....การรับสมัครข้่าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ระดับชำนาญการ
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)


วันที่  17  มิถุนายน  2558  
เรื่อง....ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์"
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)


วันที่  16  มิถุนายน  2558  
เรื่อง....กำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 "อุตรดิตถ์เกมส์" 20-29 มิถุนายน 2558
ณ จังหวัดอุตรดิตถ
์ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)


วันที่  16  มิถุนายน  2558  
เรื่อง....การกรอกข้อมูลระบบอิเลคทรอนิกส์ e-Mes ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้

(กลุ่มนโยบายและแผน)


วันที่  7  มิถุนายน  2558  
เรื่อง..การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1. หนังสือราชการ  2.เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58 ใช้ Google Chrome
3. คู่มือรายงาน DMC   4.แบบฟอร์มขอรหัส G   5.รายชื่อซ้ำซ้อนต่างสังกัด  6. แบบ พฐ.19 

(งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน)


วันที่  2  มิถุนายน  2558  
เรื่อง...ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและสื่อมวลชน
เสวนาการพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด
3 มิ.ย.2558 (กลุ่มอำนวยการ)


วันที่  2  มิถุนายน  2558  
เรื่อง..รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ


วันที่  2  มิถุนายน  2558  
เรื่อง..รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์" สพป.อต.1
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)


วันที่  28  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการสรรหาผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)


วันที่  25  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


วันที่  25  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เรียน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
..........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต


วันที่  24  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....ดาวน์โหลดชุดความรู้เกี่ยวกับสมอง 7 เล่ม โดย ดร.พรวิไล เลิศวิชา ได้ที่นี่ (zip 27 MB)


วันที่  21  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กรายงานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเดิม (ไม่นับที่ได้รับ
ปีงบประมาณ 2557
) เข้าบันทึกการสำรวจข้อมูลในระบบออนไลน์ http://210.246.188.154/obec 
กรุณา ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 พฤษภาคม 2558 ...รายละเอียด....รายงานที่เว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec ...รหัสผ่าน 8 หลัก (smis) ทั้ง username/password


วันที่  20  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรม
ทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี
ตามนโยบายรัฐบาล" วันที่ 23-24 พ.ค. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์
แห่งที่ 1
(กลุ่มนิเทศฯ)


วันที่  20  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
.........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต


วันที่  13  พฤษภาคม  2558  
เรื่อง....แจ้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน รับชมการประชุมทางไกล "การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
1. หนังสือ สพฐ.  2.กำหนดการประชุม  3.รายละเอียดการใช้งานระบบการติดตามผล ONLINE
4. แบบรายงานการประชุม (ผอ.ร.ร.) 1  5. แบบรายงานการประชุม (ผอ.ร.ร.) 2


วันที่  2  พฤษภาคม  2558 
เรื่อง...การประเมินด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)
รายชื่อครูผู้สมัครสอบ  / แบบรายงานผล / คู่มือสอบ CEPT Metrica / สรุปอธิบายประชุมชี้แจง


วันที่  29  เมษายน  2558 
เรื่อง...ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี
2558" วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี


วันที่  23  เมษายน  2558 
เรื่อง...ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน..ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน / ผอ.สพป.ทุกเขตฯ / ผอ.สพม.ทุกเขตฯ


วันที่  22  เมษายน  2558  
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2557
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2558 (ก่อนเวลา 24.00 น.)
> ระบบการรายงานคลิกที่นี่.............................. > คู่มือการจัดทำข้อมูล
> แบบ พฐ.19 นักเรียนซ้ำซ้อน แนบในระบบ........ > หนังสือราชการ (16 มีนาคม 2558)
> หนังสือราชการ ซ้ำซ้อนต่างสังกัด (16 เม.ย.2558)  รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับสังกัดอื่น


วันที่  19  เมษายน  2558 
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...คู่มือตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ARS)


วันที่   5  เมษายน  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง  1. หนังสือราชการ แจ้งรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมพร้อมแบบกรอกข้อมูล
        2. หนังสือ/ตารางประชุม.. Google Apps for Education
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร..การประชุมที่นี่..(ขอขอบคุณ..หน่วยงาน/เจ้าของบทความทุกท่าน)
....ผู้เข้าประชุมให้สมัครอีเมล์  gmail.com เท่านั้น เพื่อประกอบการประชุมครั้งนี้


วันที่  3  เมษายน  2558  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง....ผลการประกวดวาดภาพและการเขียนเรียงความ งานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย
ดาบหัก ประจำปี 2558


วันที่  2  เมษายน  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2558
เพื่อบันทึกข้อมูล ได้ที่น
ี่..(xls)


วันที่  31  มีนาคม  2558  
เรื่อง......โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ชั้น ป.2 , 4 , 5 และชั้น ม.1 , 2 ...หนังสือราชการ......รายละเอียด LAS (zip).. (แก้ไข)


วันที่  29  มีนาคม  2558  
เรื่อง......แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็ก กรอกรายละเอียดประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านเว็บไซต์ https://dltv.feedback180.com ภายใน 31 มี.ค.2558
> หนังสือราชการ (สพฐ.)     > รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน


วันที่  27  มีนาคม  2558  
เรื่อง......ขอเลื่อนการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-ศีลธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีการศึกษา 2558


วันที่  26  มีนาคม  2558  
เรื่อง......แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานประจำปี 2557 (SAR)
............> ระดับปฐมวัย    ............> ระดับขั้นพื้นฐาน


วันที่  25  มีนาคม  2558 
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ระดับชำนาญการ
> เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
> เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต


วันที่  25  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
เรื่อง  ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรฯ เครือข่ายกลุ่ม ร.ร.ป่าเซ่า-หาดกรวด
ประชุมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ส.ก.ส.ค. จังหวัดอุตรดิตถ


วันที่  24  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์
29 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-10.30 น. ณ หอประชุม มรภ.อุตรดิตถ์


วันที่  18  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดส่งข้อมูลและหลักฐานนักเรียนพิการเรียนร่วม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณา
จัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558 (กรุณาส่งภายใน 20 มีนาคม 2558)


วันที่  17  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศตำแหน่งว่างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ส่งภายใน 24 มี.ค. 2558


วันที่  17  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แบบฟอร์มสมัคร Obecmail กรอกข้อมูลแล้วส่งไปที่ wanyasomboon@gmail.com
จะส่งรหัสกลับไปให้ทางอีเมล์ที่แจ้งมา
...ทั้งนี้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนใน ระบบ e-GP


วันที่  16  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญคณะวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education
ตามคำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 76/2558 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมพร้อมกัน
ในวันที่ 19  มีนาคม  2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>>> หนังสือราชการ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/ว 1608 ลว 16 มีนาคม 2558 (คำสั่ง)
>>> หนังสือราชการ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/ว 1613 ลว 16 มีนาคม 2558 (ใหม่)


วันที่  15  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กำหนดเลือก
สถานศึกษา 16 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด


วันที่  12  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนพเก้าศึกษา
เรื่อง...เชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนพเก้าศึกษาทุกคน
เข้าอบรม"การพัฒนางานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" วันที่ 25 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังยาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์


วันที่  11  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย
เรื่อง...การส่งผลงานการประกวดวาดภาพและการเขียนเรียงความ "งานบ้านเกิดถิ่นกำเนิด
พระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2558"


วันที่  10  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ระดับปฏิบัติการชำนาญการ
> เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
> เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต


วันที่  10  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."ระบบการประเมินคุณภาพและประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ประจำปี 2557" ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบรายงานทั้ง 2 แบบ ดังนี้
> 1. แบบรายงานการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ 2 ระดับ
> 2. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 7 ด้าน


วันที่  10  มีนาคม  2558  
: แหล่งข่าว...ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 89/2558 กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง....พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบ
นโยบาย และร่วมเสวนา "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)" (9 มี.ค.2558)
 


วันที่  9  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ฯ


วันที่  9  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายงบฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558งบลงทุน


วันที่  9  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสุตร ภาคเหนือ (วิชาบุกเบิก)
3-7 พฤษภาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ


วันที่  9  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38ค (2) ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่างใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"


วันที่  5  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)
ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1"


วันที่  3  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน  "รายงานเสนอของบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ
รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา ภายใน 12 มี.ค.2558"


วันที่  2  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการกรอกข้อมูลสภาพการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ที่ http://202.29.172.140/obecdata/ ภายใน 5 มีนาคม 2558 (หนังสือราชการ)
>-สรุป การรายงานข้อมูลจากกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทร. สพฐ.-<


วันที่  1  มีนาคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
(เพิ่มเติม)


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศผลการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา..
...เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1209 ลว 25 ก.พ. 2558)
...เรียนผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1212 ลว 25 ก.พ. 2558)
...เรียนผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1210 ลว 25 ก.พ. 2558)


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ได้รับการคัดเลือก ไปทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯ ในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  24  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งที่ต้องการให้ผู้รับจ้างมี
ผลงานก่อสร้าง หรือ ไม่ต้องการให้ผู้รับจ้างมีผลงานก่อสร้าง โปรดคลิกอ่านรายละเอียดด่วน !


วันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
>..เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1019 ลว 20 ก.พ. 2558)
>..เรียนผอ.สพป./ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1020 ลว 20 ก.พ. 2558)
>..เรียนผอ.สพป./ผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1022 ลว 20 ก.พ. 2558)


วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "การสรรหาผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำ สพท.(สอบสัมภาษณ์ 24 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา
2557 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
(สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)
.........สรุปผลการแข่งขันแยกราย สพป.


วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ "สถานที่สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
"ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558


วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครุผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ...." รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัด
อุตรดิตถ์ประจำปี 2558
" .....


วันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลดแบบกรอกรายชื่อนักเรียน "LAS"ตามระดับชั้น บันทึกข้อมูล
ส่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (Excel) (ศน.วณกร)

ที่ email : wanakorn91@gmail.com


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โครงการ
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ" ขอให้แก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางวรรคแรก รายละเอียดดังแนบนี้


วันที่  9  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครคัดเลือก
บุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำแหนงครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"


วันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การสรรหาผู้รับจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"


วันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา"


วันที่  30  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...งานพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ซักซ้อมความเข้าใจการจัดจ้างรายการก่อสร้างฯ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 >หนังสือราชการ  >ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง


วันที่  30  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สรุปการเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 29 มกราคม 2558


วันที่  30  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน
> รายละเอียดงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 / 2557 (30%) และภาคเรียนที่ 1 / 2558 (70%)


วันที่  28  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญรับชมการเสวนา "การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 29 มกราคม 2558 ถ่ายทอดสด
จากห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ช่องทางรับชม..> ช่องทางที่ 1 > ช่องทางที่ 2 > ช่องทางที่ 3 ....ตารางกำหนดเสวนา


วันที่  22  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%) สพป.อุตรดิตภ์ เขต 1 หน้า 94-97

.........บัญชีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มี 4 โรงเรียน)


วันที่  19  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ(O-NET) ป.6 ...(O-NET) ม.3


วันที่  15  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดกิจกรรมกีฬาวันครูประจำปี 2558...16 มกราคม 2558...


วันที่  13  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารร.ร.และคณะครูเครือข่ายกลุ่มร.ร.ป่าเซ่า-หาดกรวด ประชุม 14 ม.ค.2558


วันที่  12  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1.บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลคุรุสภา "งานวันคร"ู ประจำปี 2558 (xls)
.........2.บัญชีรายชื่อผู้รับรางวัล ผู้ร่วมงาน (หนึ่งแสนครูดี) ปี 2558 (xls)


วันที่  12  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เรียน..ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย
เรื่อง...ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครู 16 ม.ค. ประจำปี 2558 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย


วันที่  12  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญรับชมรายการออกอากาศสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET ทาง
สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 14
(แก้ไขใหม่)


วันที่  9  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด "แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"


วันที่  9  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อ..ส่งแบบรายงานการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย ด่วน ! ภายในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ที่กลุ่มบริหารงานบุคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  7  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียน 23 โรงเรียนตามบัญชีรายละเอียดฯ ให้ไปรับรูปแบบรายการและราคากลาง
ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2558 ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วันที่  6  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...กำหนดการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558


วันที่  5  มกราคม  2558  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


วันที่  30  ธันวาคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด สูตรการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างการกรอก
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ระดับบุคคล) Pre-NT ชั้น ป.3


วันที่  25  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แก้ไขข้อสอบความสามารถด้านเหตุุผล และชี้แจงการกรอกข้อมููล (ศน.สุนันทา)


วันที่  23  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)
เรื่อง....การสรรหาผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
(ส.ส.อ.) ยื่นใบสมัคร 6-31 ม.ค. 2558 มีข้อซักถาม โทร 0-5544-4219


วันที่  19  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงอธิบาย/อภิปราย สมาชิก กบข.


วันที่  19  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 (download)


วันที่  18  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 223


วันที่  17  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย
เรื่อง......ขอเชิญประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนและครูกีฬาของกลุ่ม ในเขต อ.พิชัย ประชุม
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิชัย


วันที่  16  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (30 %) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 100


วันที่  16  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย


วันที่  14  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
..หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2557 (One School One Innovation :
OCOI) จาก คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา
..


วันที่  12  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558 (ห้องลางสาด 15 ธ.ค.2557)


วันที่  12  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
เข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย "สัมภาษณ์วันที่ 15 ธ.ค.2557 เวลา 08.15-12.00 น."


วันที่  12  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย) รายการจ้างเหมาบริการ
(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อ 33 ร.ร. ดำเนินการจัดทำประมาณราคา
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร


วันที่  11  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ตัวอย่างแบบฟอร์มการจ้าง วิธีสอบราคา..


วันที่  9  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน 40 โรงเรียน ให้ไปรับเอกสารจดหมายบันทึกเกี่ยวกับโครงการ
สนามฟุตซอล ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 9
รับที่ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ...


วันที่  9  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม.39
เรื่อง..การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการสอนเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ..ขอเชิญร.ร.ขยายโอกาสฯ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่ง
ตัวแทนครูในระดับ ม.1-3 จำนวน 3 คน เข้ารับการอบรมวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค.2557


วันที่  3  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน..ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สพป.) / ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรียน..ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สพม.) / ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
.........แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(ตามประกาศเพิ่มเติม)


วันที่  2  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอพิชัย
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขต อำเภอพิชัย ประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนดาราพิทยาคม อำเภอพิชัย


วันที่  1  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..เรียน ผู้อำนวยการร.ร. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราจ้าง ลูกจ้างฯลฯ
"ขอความมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะฯ" โดยส่งแบบสอบถามทั้ง 2 แบบ
ไปที่ policyobec@gmail.com
1. ดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้มีส่วนฯ (doc)
2. ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำนโยบาย สพฐ.ปี งปม.2559 (doc)


วันที่  28  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มแผนงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2557
ระดับโซนภูมิภาค


วันที่  27  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แจ้งทุกโรงเรียน ส่งผู้แทนโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังโครงการสัมมนาประชา
สัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.วันที่ 3 ธ.ค.2557 ห้องเหล็กน้ำพี้ เวลา 13.30 - 16.00


วันที่  26  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการคัดเลือก
เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ  ปี 2554"   เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย > ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัววันที่ 27 พ.ย.2557


วันที่  26  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  25  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น.


วันที่  24  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย" สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ย. 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  13  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ "Pre O-NET" เพื่อเตรียมสอบ Pre O-NET
นักเรียน ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (รายละเอียด.....ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ)


วันที่  13  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2014) ภาคเรียนที่ 2 /2557
(10 พ.ย. 2557) ช่วงวันที่ 11-15 พ.ย. 2557 (ปิดระบบ 24.00 น.คืน 15 พ.ย.2557


วันที่  12  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2014) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
(10 พ.ย. 2557) http://portal.bopp-obec.info/obec57  หนังสือราชการ


วันที่  11  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ดังรายชื่อ 44 โรงเรียน (โครงการขยายผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม) ให้เตรียมรับการตรวจสอบจาก สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 9 จ.ลำปาง
ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.2557 (ตารางกำหนดการรายโรง)


วันที่  9  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน สพฐ.โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งปม.2558 ภาคเรียนที่ 2/2557
เข้าธนาคารให้โรงเรียน (70%) (หนังสือ สพฐ., รายละเอียดจำนวนเงิน)


วันที่  7  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่ม ร.ร.ป่าเซ่า-หาดกรวด
เรื่อง...ขอเฃิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า– หาดกรวด ประชุมจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557


วันที่  6  พฤศจิกายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษา
เยาวชนของชาติ จัดมอบจังหวัดละ 10 ทุนๆละ 3,000 บาท โรงเรียนมีความประสงค์ส่งใบสมัคร
โดยจัดทำรูปเล่มส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 7 พ.ย. 2557 (ศธ04180/5197 ลว 7ตค2557)


วันที่  31  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง....ขอเชิญผู้บริหารในเขตอ.พิชัย ประชุมวันที่  4  พ.ย. 2557 ณ โรงเรียนบ้านในเมือง


วันที่  30  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คู่มือระบบงาน OBEC e-Office "บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการ"


วันที่  30  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อุตรดิตถ์
เรื่อง....ประชาสัมพันธ์บริการการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่  29  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.


วันที่  29  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...คุรุสภา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ...หนังสือนำ...ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ...


วันที่  28  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แจ้งโรงเรียน ตรวจสอบและรายงานข้อมูลค่าไฟฟ้า เดือน สิงหาคม-กันยายน 2557
ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 30 ตุลาคม 2557 1.หนังสือราชการ  2.แบบรายงานฯ..


วันที่  28  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


วันที่  27  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานพัสดุฯ   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อ ส่งเอกสารเพิ่มเติมการจัดซื้อพื้นสนามฟุตซอล ส่งที่กลุ่ม
งานพัสดุฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 28 ตุลาคม 2557


วันที่  21  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ขณะนี้ สพฐ.โอนค่าไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน ตั้งแต่วันที่
17 ตุลาคม 2557 ตามบัญชีจัดสรรฯ ดังนี้ (คลิก)


วันที่  17  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...นโยบายการศึกษา ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ต.ค.2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กทม. (ประชุม ผอ.สพป.,สพม.ทั่วประเทศ)


วันที่  14  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้ง โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำหรับรายงาน


วันที่  13  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่จัดทำประมาณการตามแบบ ปร.4, ปร.6 (แบบใหม่)
ขอให้จัดส่งภายใน 14 ต.ค. 2557
หนังสือราชการ..แบบประมาณการ ราคากลาง ตัวอย่าง


วันที่  8  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับภาคเรียนที่ 2 (70%)
ปีการศึกษา 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป


วันที่  6  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...เอกสารนิเทศทางไกล กลุ่มนิเทศติดตามฯ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557


วันที่  6  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานและโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดไร่อ้อย สาขาบ้านวังตอ) อ.พิชัย


วันที่  1  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..0-5581-7758
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับมอบทุนการศึกษา 20 แห่ง นำ น.ร. มารับมอบทุน 2 ต.ค.2557


วันที่  1  ตุลาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..0-5581-7758
เรื่อง...ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน 15 แห่ง ประชุม 2 ต.ค. 2557 เวลา 14.30 น. ห้องลางสาด


วันที่  30  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สพฐ.ได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมอบให้ สทศ. ใช้เป็น
พื้นฐานในการออกแบบเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)


วันที่  30  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ให้นำ HDD ขนาด 2 TB ที่ได้รับจัดสรรฯ ไปขอรับบริการสำเนา
สื่อeDLTV ที่ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยด่วน..(อ้างถึงหนังสือราชการ สพป.อต.1
ที่ ศธ 04180/ว4984 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557
) ทั้งนี้ได้ประสานกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์แล้ว


วันที่  26  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย >> หนังสือราชการ <<


วันที่  26  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกันสารเสพติดฯ 2557..29-30 ก.ย. 2557 ห้องเหล็กน้ำพี้


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TO BE NUMBER ONE จ.อุตรดิตถ์


วันที่  23 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง...การจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2557 "วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557"


วันที่  22  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ให้ทุกโรงเรียนส่งผลการเลื่อนขั้นเงินเ้ดือนข้าราชการครูและฯ


วันที่  22  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว.. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ


วันที่  19 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงาน
การสอน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2557)


วันที่  18 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...สนผ.สพฐ.
เรื่อง.....จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าไฟฟ้า)


วันที่  18 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ผลการพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)


วันที่  17 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...กำหนดการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557


วันที่  12  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2557 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  12 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร้ัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมติดตั้ง


วันที่  12  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอน


วันที่  12  กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1. การติดตามการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ศึกษาและการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
และ
        2 .รายละเอียดข้อมูลโรงเรียน Network System 3. แบบติดตาม (word)


วันที่  8 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
>เว็บไซต์การเลือกตั้ง


วันที่  7 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม หนังสือราชการ >รายการจัดสรร >คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ


วันที่  5 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558


วันที่  2 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การแก้ไขและเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ แจ้งด่วนภายใน่ 3 ก.ย.2557.


วันที่  1 กันยายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารการศึกษาของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "ประชุมสภากาแฟ"
จากวันที่ 2 กันยายน 257 เป็น วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเหล็กน้ำพี้


วันที่  28  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...> ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและธุรการประสานงาน ประชุมห้องเหล็ำกน้ำพี้
.........> ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557


วันที่  25  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2557)


วันที่  25  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ ภาคเหนือ
23-25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมืองอุตรดิตถ์.....เฟซบุ๊คการแข่งขัน


วันที่  22  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคลากร
ด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี งปม.2557


วันที่  22  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ชั้น ป.4/ ม.2
โครงการ timss 2011 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
1. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


วันที่  22  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และเครื่องชำรุดหรือมีปัญหา ไม่สามารถใช้การได้ ให้โรงเรียน
นำเครื่องฯไปที่ร้านอุตรดิตถ์ชัยเจริญ โดยตรง พร้อมเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


วันที่  20  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก
บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี งปม.2557


วันที่  18  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ขอให้ส่งรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
สุขภาพนักเรียน และสุนทรียภาพ..1.รายชื่อร.ร...2.แบบรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ


วันที่  18  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานและโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรวม ประจำปีงปม.2557 วันที่
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  18  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ..แจ้งเพิ่มน.ร.มัธยมศึกษา
อีก 1 คน เ้ข้ารับการอบรมดังกล่าว
โดยส่งรายชื่อ: bum_vv@hotmail.com 


วันที่  13  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว..... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ ไปรับเครื่อง Wireless Lan โรงเรียนละ 1 เครื่อง
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  13  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....เรียนเชิญ คณะกรรมการประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
ประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ร.ร.หนองกลายฯ


วันที่  13  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ขยายวันรับสมัครแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
...........ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่นี่....รายละเอียดใบสมัครแข่งขัน...


วันที่  5  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ "ประชาสัมพันธ์" ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและสถานศึกษา
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  5  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายงานเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
13 สิงหาคม 2558)
1.หนังสือราชการ   2.แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง 2558(เพิ่มเติม4)


วันที่  4  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557


วันที่  4  สิงหาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานแผนงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ตามมติที่ประชุม กคศ.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 2/2557 ลว 16 กรกฎาคม 2557)


วันที่  30  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งดาวน์โหลดข้อมูล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อประกอบการรายงานข้อมูล e-Mes
ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา


วันที่  29  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "มหกรรมบูรณาการการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2014"

.........2. รายละเอียดการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง


วันที่  28  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver แ่บ่งการประชุม
เป็น 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน (15-16 ก.ค. , 17-18 ก.ค. , 30-31 ก.ค. , 1-2 ส.ค.2557)
1.หนังสือราชการ 2.หนังสือราชการแจ้งร.ร.บ้านดงช้างดี, บ้านน้ำหมีใหญ่ บ้านวังแดง(สหจิตฯ)


วันที่  26  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e-Mes วันที่ 28 ก.ค. 2557
>> หนังสือ/ตารางอบรม../..แบบติดตามฯ..>> เว็บไซต์รายงานระบบติดตาม e-MES
>> คู่มือขั้นตอนการดำเนินการรายงานข้อมูลการติดตามฯ e-MES


วันที่  26  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....กำหนดจัดอบรมรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model ประจำปี
2557 วันที่  28-29  กรกฎาคม  2557 >> ตรวจสอบรายชื่อ   >> ตารางอบรม....


วันที่  25  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว.. งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... ด่วน แจ้งโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน สำรวจรายการค่าไฟฟ้า
ของสถานศึกษาเป็นรายเดือน ส่งภายใน 29 กรกฎาคม 2557 >> รายละเอียด


วันที่  22  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รับสมัครคัดเลือกบุคคลด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557 สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >> รายละเอียด..


วันที่  21  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 (สพฐ.) วันที่ 21 ก.ค. 2557 ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..ด่วน! หนังสือราชการ กรอก serial number , Mac address และแบบลงทะเบียนฯ ตามข้อ 1.
1.แบบลงทะเบียนข้อมูลนักเรียน  2.แบบฟอร์มหนังสือขอรับเครื่องเพิ่มเติม
3.หนังสือราชการ แจ้งรับเครื่องฯ  4.หนังสือราชการ สพฐ. 5.รายละเอียดการรับเครื่องฯ
6.จำนวนเครื่องฯ ที่จะได้รับรายโรง >> ข้อ 1.เมื่อกรอกแบบลงทะเบียนฯ แล้ว ให้ส่งที่เมล์
wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.kham2516@gmail.com ภายใน 31 ก.ค.2557


วันที่  20  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ e-Office โรงเรียนใดยังไม่มี username,password
ขอให้ส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เพื่อสมัครเข้าใช้งาน และหรือโรงเรียนข้าสู่ระบบไม่ได้
มีปัญหาใดๆ ให้ส่งรายละเอียดไปที่ wanyasomboon@gmail.com
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเพิ่มเติมที่นี่.. >> คู่มือ e-office ใหม่..


วันที่  19  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระแท่นศิลาอาสน์ ประชุมวันอังคาร
ที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอาเซียนศึกษา ร.ร.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล


วันที่  18  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การอบรมเครือข่ายระบบดูแลฯ 26-27 ก.ค.2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ประชุมปฏิบัติการ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 " Inspiring Science "


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET,PISA


วันที่  10  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ปี พ.ศ.2557


วันที่  8  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1.บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 131)

        2.บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไปเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะไม่ได้รับ
จัดสรรรครั้งนี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 5 โรง ลำดับที่ 194 - 198


วันที่  7  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทย์ ทุกโรงเรียน


วันที่  5  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เรียนเิชิญ ผอ.ร.ร.หรือครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ประชุม 7 ก.ค. 2557


วันที่  5  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอก
ข้อมูล ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ที่เว็บไซต์สำหรับการรายงานที่นี่ โดยใช้รหัสผ่าน 8 หลัก SMIS


วันที่  27  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมวังไกลกังวล.. หนังสือราชการ


วันที่  26  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งแบบฟอร์ม "รายการปริมาณงานและราคา" ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (Excel) ดาวน์โหลด


วันที่  18  มิถุนายน  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรายงานเสนอของบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-
         ประปา ครั้งที่ 2......หนังสือ สพป.อต.1........แบบรายงาน...


วันที่  11  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญร่วมงานสัมมนาลิขสิทธิ์สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 2557 ห้องเหล็กน้ำพี้


วันที่  6  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน จัดส่งข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
ตามแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557  ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เป็นอย่างช้า
ตามหนังสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/ ว 2609 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การ่จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสำมะโนประชากร
ปี 2556 ได้ที่นี่..ตรวจสอบตามรายชื่ออำเภอ.. มีข้อสงสัย..0-5581-7758 ..รุจีวัลย์
1.อ.เมืองอุตรดิตถ์ 2.อ.ตรอน 3.อ.พิชัย 4.อ.ลับแล 5.อ.ทองแสนขัน
...ดาวน์โหลดฟอร์มสำมะโน


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุม " แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ "  วันที่ 6 มิ.ย. 2557
กำหนดการเป็นไปตามเดิมทุกประการ 1.หนังสือแจ้ง  2.รายชื่อร.ร.ที่ได้รับเชิญ 3.กำหนดการ


วันที่  4  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจำแนกเพศ-ชั้น (ข้อมูล ณ 16 พ.ค.2557) .xls
และกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ส่งที่ watchara.kham2516@gmail.com โดยด่วน...
1.สามัคคีวิทยา  2.บ้านวังสำโม  3.บ้านหัวดุม  ทั้งนี้ภายใน 4 มิ.ย. 2557


วันที่  3  มิถุนายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ด่วนที่สุด...ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้าร่วมประชุม พุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.อุตรดิตถ์ 


วันที่  29  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...อบจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง...แจ้งโรงเรียน ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (กองการศึกษา) Active Board


วันที่  28  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งทุกโรงเรียน ส่งแบบ กคศ 16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ตามแบบ กคศ 16 ข้อ 3, 6, 10, 15 และรวบรวมส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล(สายฝน นุ่มเมือง)
ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 (ดาวน์โหลด กคศ 16)


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีกศ.2557
27-30 พฤษภาคม 2557
> คู่มือ DMC (10 มิ.ย. 2557) > คู่มือ EMIS> คู่มือ B-OBEC


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยด่วน


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนค้างส่งแบบสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยด่วน..


วันที่  26  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สรุป การรายงานข้อมูลครู นักเรียน ห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ปีงบประมาณ 2557


วันที่  22  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 ทุกคน


วันที่  19  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2


วันที่  17  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ " ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี "
(1.ประกาศฯ.2.รายชื่อข้าราชการเกษียณฯ(สพป.อต.1 หน้า336)ขอขอบคุณครูบ้านนอกดอทคอม
ที่มา..สำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/webhr/


วันที่  16  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 22 พ.ค. 2557
เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  16  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายงานเสนอของบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงานค่าวัสดุรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและ
ชุดฝึกทักษะนักเรียน    หนังสือราชการและรายละเอียด   


วันที่  15  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัย
สำหรับสถานศึกษา    หนังสือนำ   สิ่งที่ส่งมาด้วย


วันที่  14  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบรายงานเสนอของบประมาณ ค่าวัสดุ ปี 2557   หนังสือนำ   เกณพ์จัดสรร/แบบขอฯ


วันที่   8  พฤษภาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดเก็บข้อมูลระยะสิ้นปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ตามแบบฟอร์มฯ  (..1..)  (..2..)


วันที่  6  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.หนังสือราชการ   2.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


วันที่  6  พฤษภาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การรายงานเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.หนังสือราชการ   2.แบบรายงาน


วันที่  25  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งรายงานการจบของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 (ปพ.3,ปพ.3บ)
ภายใน 30 เมษายน 2557


วันที่  18  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มงานแผนงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย


วันที่  11  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 3 อัตรา


วันที่  10  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 " ผลการพิจารณาขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) (สายงานการบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถาน
ศึกษา และสายงานการสอน) "


วันที่  10  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่  8  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งทุกโรงเรียน  ให้จัดส่งเอกสารรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2556
ชั้น ป.6 และ ม.3 ภายใน 15 เม.ย.2557


วันที่  2  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ สพฐ.
...แจ้งทุกโรงเรียนทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสื่อสัญญาณ หากโรงเรียนปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอง โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (ค่า
บริการรายเดือนและค่าติดตั้ง) ไม่สามารถโอนค่าใช้จ่ายให้ สพฐ. เนื่องจาก สพฐ.ไม่ได้
จัดเตรียมงบประมาณในส่วนเพิ่มเติมไว้ (หนังสือราชการ)


วันที่  2  เมษายน  2557    
: ผู้ส่งข่าว..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบสื่อ E-Classroomจากอบจ.อุตรดิตถ์ (คลิก)
...รายละเอียดติดต่อ 09-1838-5688 (คุณหนิง)โรงเรียนต่อไปนี้ ขอเชิญ ผอ.ร.ร.ไปเซ็นชื่อ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
บ้านหาดเสือเต้น
บ้านงิ้วงาม ชุมชนบ้านโคน สวนหลวงสาธิตฯ วัดวังยาง วัดคลองนาพง
1. สื่อ E-Classroom ที่ได้รับให้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ของโรงเรียนได้เลย
2. ระยะนี้อยู่ระหว่างการรับประกัน..หากมีการชำรุดให้โทรแจ้งไปยัง อบจ.อุตรดิตถ์ หรือบริษัท
3. วันที่ 30 มีนาคม 2558 (ปีหน้า) ให้สรุปรายงานผลการดำเนิน จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง


วันที่  28  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ กรุณาเข้าสู่ระบบการรับนักเรียน เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน
จบการศึกษา ปีกศ. 2556 ด่วน!  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการในโปรแกรมรับนักเรียน...


วันที่  25  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานแผนงานและโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ขอเชิญ ผอ.ร.ร.หรือผู้รับผิดชอบจัดทำแผนของโรงเรียนๆละ 1 คน
เข้าประชุมวันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อ.ต 1


วันที่  24  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...ศน.จักรกฤช แก้วสุข ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนกรุณากรอกข้อมูล "แบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557"..
Click..


วันที่  24  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ เนื่องจากบริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด จะส่งเจ้าหน้าที่
ของบริษัทเข้าไปติดตั้ง Wi Fi Network ให้กับโรงเรียนตั้งแต่ 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
บริษัทจะประสานทางโทรศัพท์กับผู้บริหารโรงเรียนอีกครั้ง ..รายชื่อโรงเรียน..


วันที่  19  มีนาคม  2557  
: ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศทางการศึกษา กรุณากรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ส่งคุณอิสริยพร (0-5581-7849) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
>หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา .. >แบบฟอร์ม


วันที่  19  มีนาคม  2557  
: ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1รับสมัครทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ IE ในการเข้าระบบ ตั้งแต่ 17 มี.ค.- 4 เม.ย. 2557 ได้ตลอดเวลา 24 ช.ม.
ที่เว็บไซต์..http://upload.ksp.or.th/ksptraining/rule.php...

คลิก " ใบสมัครออนไลน์ " ค่าสมัครหลักสูตรละ 3,000 บาท + ค่าธรรมเนียม 30 บาท
...>> ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา...>> รายชื่อหน่วยฝึกอบรม ...


วันที่  18  มีนาคม  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน ปีกศ.2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
..>หนังสือสพฐ.04002/ว537 ลว 11 มี.ค.2557 >บัญชีจัดสรรฯสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  11  มีนาคม  2557    
: ผู้ส่งข่าว...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าผลรวม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละวิชา.Las


วันที่  4  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด "แบบกรอกคะแนนผลการทดสอบ LAS ใหม่"...รายละเอียดชี้แจง


วันที่  3  มีนาคม  2557    
: ..กลุ่มบริหารการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียน "ระบบ e-GP" เปิดใช้งานได้เต็มระบบแล้ว
>>> ลิ้งค์เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ <<<


วันที่  3  มีนาคม  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การเตรียมความพร้อมการรายงานผลการทดสอบการอ่านของ น.ร.ชั้น ป.3 ,ป.6 ผ่านระบบ
รายงานผลจุดเน้นออนไลน์ (Tripple A) ..ขอให้โรงเรียนทุกโรงไปศึกษาแนวทางการทดสอบ
การอ่านที่  เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคลิกที่นี่


วันที่  27  กุมภาพันธ์  2557    
: ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การปรับอัตราเงินเ้ดือนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิฯ
>> ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนไปลงนามคำสั่ง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้


วันที่  27  กุมภาพันธ์  2557    ด่วนที่สุด...
: ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยฯ เปลี่ยนไปประชุมที่ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557    ด่วนที่สุด...
: ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... แจ้งทุกโรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ"การรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2557 ทาง On Web" ในวันที่ 28 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุมเหล็ำกน้ำพี้
....ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้ที่นี่...


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
> หนังสือที่ ศธ 04006/ ว231 ลว 24 ก.พ. 57 ..> แนวทางการดำเนินงาน


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  
: ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน ปีกศ.2557 ภาคเรียนที่ 1 (70 %)
>หนังสือที่ ศธ 04006/ว112 >หนังสือที่ ศธ 04006/ว212 >บัญชีจัดสรรฯ (หน้า 491-495)


วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557  
: .งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การรายงานระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
...แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ระบบการรายงานสามารถใช้การได้แล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel รายการสิ่งก่อสร้างแต่ละรายการ เพื่อตรวจสอบ หากพบไม่ถูกต้อง
ขอให้เข้าไปแก้ไขในระบบอีกครั้ง เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันข้อมูลถูกต้องได้ทันที
..(ยืนยันแล้วสามารถยกเลิกการยืนยันได้...เสร็จแล้วประมวลผลเพื่อยืนยันอีกครั้ง)
>>> ดาวน์โหลดไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่นี่
>>> หนังสือราชการฉบับที่ 1 >>> หนังสือราชการฉบับที่ 2
>>> เว็บไซต์สำหรับเข้าสุ่ระบบการรายงาน..


วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อต.1 ดาวน์โหลด >> เอกสารการดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมผู้บริหารการศึกษาของ สพป.อต.1 วันที่ 12 ก.พ.2557


วันที่  10  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รายงานประจำปีของสถานศึกษา
> 1.แบบ SAR 2556 ปฐมวัย (ดาวน์โหลด)> 2.แบบ SAR 2556 พื้นฐาน (ดาวน์โหลด)


วันที่  6  กุมภาพันธ์  2557  
: .กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับส่งนักเรียนที่ประสงค์เบิกเป็นประเภท
ค่าตอบแทนค่าพาหนะนักเรียนขอให้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าพาหนะรับส่ง
นักเรียน (เพิ่มเติม) ชุดที่ส่งเบิก สพป. >> รายละเอียดชี้แจง>>แบบฟอร์มพาหนะนักเรียน ..


วันที่  1  กุมภาพันธ์  2557  
: . งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...คณะผู้บริหารของสพฐ.ได้นำเสนอ ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาตาม 5 นโยบายการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (31 ม.ค.2557) (โดย..นพรัตน์ สบายกาญจน์, นวรัตน์ รามสูต,
บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน) ...ดาวน์โหลด...


วันที่  30  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว .. กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายชื่อโรงเรียนค้างส่งผลการทดสอบ Pre O-NET ...ดาวน์โหลด...


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา่น ปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด)


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน/สถานที่สอบ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ
>> 1. คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 16/2557 ชั้น ป.6 ระดับสนามสอบ (ดาวน์โหลด)
>> 2. คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 17/2557 ชั้น ม.3 ระดับสนามสอบ (ดาวน์โหลด)


วันที่  29  มกราคม  2557  
: . กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ได้กำหนดอบรม
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง 30-31 มกราคม 2557 รายละเอียด


วันที่  28  มกราคม  2557  
: .งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 (30 %)>> บัญชีจัดสรร


วันที่  26  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 )
โรงเรียนปกติ บัญชีจัดสรร (ไฟล์จัดสรร tpln7 สพป.อุตรดิตถ์ หน้า 127)..


วันที่  23  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >> หนังสือราชการ ..


วันที่  22  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน >> ดาวน์โหลดรายละเอียด ..


วันที่  21  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.....ระบบ e-GP (ระบบสำรอง) สามารถใช้งานได้แล้ว .ดูรายละเอียด


วันที่  15  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมผู้บริหารการศึกษา่ 21 ม.ค.2557 เวลา 13.30 น. รายละเอียด


วันที่  15  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......สารวันครู (รมว.ศธ.) ดาวน์โหลด สารวันครู (ประธานกก.คุรุสภา) ดาวน์โหลดกำหนดการ
วันครู ปี 2557 (สพป.อต.1) ..ูรายละเอียด...


วันที่  14  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานเสนอของบประมาณปี 2557 (รายการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่
2/2556.ประชุม 17 ม.ค. 2557 เวลา 14.00 น. )....รายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ..ดูรายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง......แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ระบบ e-GP
จะใช้งานได้ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ...ดูรายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..เลขาสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง.....ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุม 15 ม.ค.2557..15.00 น.ณ อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ..รายละเอียด...


วันที่  13  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."การรายงานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557"
www.obecnet.bopp.go.th .ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chromeหนังสือราชการ.แบบสอบถาม


วันที่  10  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนได้รับบริจาครถรับส่งน.ร.ส่ง สพป. 14 ม.ค. 2557


วันที่  9  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบถามการติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียม OBEC Channel.(เฉพาะโรงเรียน
ที่อยู่ในโครงการ 36 โรงเรียน) หนังสือนำ***แบบสอบถามได้รับครบทุก ร.ร.แล้ว***


วันที่  7  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ


วันที่  6  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.."สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานฯ


วันที่  6  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..กำหนดประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงปม.2557 ร.ร.สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


วันที่  2  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..ว่าที่พันตรีสมชาย ก.นิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบรายงาน Pre O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี 2556แจ้งกลุ่มโรงเรียนทุกเครือข่ายไปรับ
ซีดีแบบทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2556 ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ..ดาวน์โหลดรายละเอียดฯ


วันที่  2  มกราคม  2557  
: ผู้ส่งข่าว ..ว่าที่พันตรีสมชาย ก.นิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ส่งหลักฐานการเงินล้างหนี้เงินเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการฯ
.....รายละเอียด...(จำนวน 20 โรงเรียนที่ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม)


วันที่  23  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายงานระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
2556 (30 เมษายน 2556) ดาวน์โหลดที่นี่


วันที่  19  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 18-20 ธันวาคม 2556
....สรุปผลการแข่งขัน แยกหมวดหมู่...(สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)
....สรุปผลการแข่งขัน (รวม)...


วันที่  16  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....DMC 2013 Term 2 (10 พ.ย. 2556)
... รายชื่อ น.ร.ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ 48 คน สพฐ.ได้ตัดจำนวนออกจาก ร.ร. แล้ว มีรายชื่อดังนี้..


วันที่  16  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานประชาสัมพันธ์...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (14 ธันวาคม 2556)
"รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBECAWARDSภาคเหนือจ.เพชรบูรณ์"


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารพัดลม (ไม่ประจำทาง) ขนาดไม่น้อยก่ว่า
45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง


วันที่  13  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (12 ธันวาคม 2556) วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
1. นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (โดย ฯพณฯ รมต.ศธ.) ..Click
2. นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (โดยท่าน เลขาธิการ กพฐ.) ..Click


วันที่  4  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนบ้านนาอิซาง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนขอให้ผู้
ที่ผ่านการสรรหาฯ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนา
อิซาง ในเวลาราชการ ..รายละเอียดประกาศ...


วันที่  2  ธันวาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนบ้านนาอิซาง  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านนาอิซาง..สอบวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556..ประกาศ/รายชื่อ..


วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา...รายละเอียด


วันที่  29 พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...1. รายงาน DMC 2013 Term 2 ..ปิดระบบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
.........2. รายงานครุภัณฑ์ M-Obec ปีการศึกษา 2556 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2556
   LINK รายงาน DMC 2013 Term 2...
   LINK รายงานครุภัณฑ์สถานศึกษา.....


วันที่  26  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..โรงเรียนชุมชนบ้านดง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน
ได้แก่..ลำดับที่ 1 นางสาวพรทิพย์  อินเรือน เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง  โดยจะต้อง มาทำ
สัญญาจ้าง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง  ภายในวันที่ 29 พ.ย. 2556  .....รายละเอียด..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)
แจ้ง....โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา..บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
จากแบบสถานีปลายทาง (Access Node) เป็นแบบสถานีกระจาย .....รายละเอียด..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
เรื่อง....หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๑๘ ค.(๒)..รายละเอียด


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนตามแบบ
ฟอร์มที่แนบนี้ ส่งไปที่อีเมล์ rujeewan2120@gmail.com ภายใน 27 พ.ย.2556 แบบฟอร์ม


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
..26 พฤศจิกายน 2556  เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
>>> รายละเอียด..กำหนดการ..แนวปฏิบัติ..บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับเ้ข้าร่วมพิธี..


วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญชมการสาธิตและแนะนำระบบภาษาอังกฤษ EQL System เข้ารับชมได้ใน
วันที่ 28 พ.ย. 2556 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด


วันที่  13  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1....
เรื่อง....การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายลเเอียด


วันที่  5  พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว .สำนักงานชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์..
เรื่อง....ขอเชิญ.."สมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์" ประชุมวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2556
เวลา 10.00 น. ณ ร้านอาหารมาหนุน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ...รายละเอียด....


วันที่  1 พฤศจิกายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ...รายละเอียดคำสั่ง.. ..


วันที่  29  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..."ข่าวมาตรฐานวิชาชีพ" การฝึกอบรม ความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สำหรับ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครู(ชาวไทย)สมัครออนไลน์www.ksp.or.th ภายใน มีนาคม 2557 รายละเอียด
วันที่  28  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย"
รับสมัคร...กันยายน - พฤศจิกายน 2556 ผู้สนใจดูรายละเอียดที่นี่ (คลิก)
จัดโดย...คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
วันที่  25  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
ขอให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
พร้อมทั้งนำแบบกรอกข้อมุลครูผู้สอน ตามแบบฟอร์มฯ นำไปในวันรับเครื่องด้วย..
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อต.1 / สังกัด สช.....ด่วนที่สุด
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท.....ด่วนที่สุด
......บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงปม.2555
......แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอนแท็บเล็ต ป.2

วันที่  18  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การนำส่งข้อมูลพื้นฐานและบัญชีลงเวลานักเรียนชั้น ป.3 เตรียมสอบ NT
..ให้โรงเรียนดังรายชื่อ เร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ด่วน..ภายใน 22 ต.ค.2556
โดยส่งที่อีเมล์ uttaradit5@gmail.com ประสานโดยตรงศน.สมชาย 08-6203-9785)

วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพฐ.
เรื่อง....ด่วนที่สุด ! ขอเชิญครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยี ระดับประถมฯ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
ดูรายละเอียดได้ที่...http://www.ipst.ac.th/tta/
..หนังสือสพฐ.....รายละเอียด.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 2....สิ่งที่ส่งมาด้วย 3..
วันที่  15  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สอบราคาซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน T2K
..ผู้สนใจ....ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อต.1 ได้ตั้งแต่วันที่
15-25 ต.ค. 2556...>>ยื่นซองสอบราคาวันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556 ..และกำหนดเปิดซองสอบ
ราคา28 ต.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 0-5581-7765 ..รายละเอียด..
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....รางวัลการประกวดห้องสมุด (3ดี ห้องสมุดมีชีวิต) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
(แข่งขันเมื่อ 17 สิงหาคม 2556 นั้น) โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัล ให้ไป รับเงินรางวัล...
โดยด่วน ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใน.วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556.รายละเอียด...
วันที่  7  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล"คุรุสดุดี"
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 "วันครูโลก"..... รายชื่อผู้ได้รับรางวัล...

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
เรื่อง........ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..
..7 ตุลาคม 2556 เลือกโรงเรียน ..09.00-10.00 น.... รายละเอียด..
วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. สพป.อต.1
เรื่อง.. 8 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ..นายจาตุรนต์ ฉายแสง รายละเอียด..
วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
ประกาศ.... อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง........ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..รายละเอียด..
วันที่  30  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ (โดย City Hubs)...
สถานที่อบรม ณ อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบ
)


วันที่  20  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1
เรื่อง...ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1 ...รายละเอียด....เว็บไซต์..

วันที่  19  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 34 โรงเรียนประชุม
วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องหลงลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..รายละเอียด...
วันที่  18  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ และ งานข้อมูล ก,นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)
วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์แก่ ขรก./เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานฯ (สพป.อต.1)
วันที่  16  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1....เรื่อง...การรับสมัคร
คัดเลือกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...รายละเอียด...
วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา(Triple A) เว็บไซต์  http://school.stabdb.com/
และ เอกสารคู่มือประกอบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์สำหรับสถานศึกษา
วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานแผนงานโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรายละเอียดดังแนบ..ประชุม 17 ก.ย. 2556
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  9  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 .....หนังสือแจ้ง...
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญประชุม 10 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา..รายละเอียด..
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน /ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ...รายละเอียด..
โรงเรียนที่มีรายชื่อให้มารับเครื่องฯคืนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 (ก.นโยบายและแผน)
วันที่  5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 6-8 กันยายน 2556 ปฏิทินการแข่งขัน ..เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ..
วันที่ 5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)
วันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
...หนังสือราชการ .. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม่ .. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเำกณฑ์เข้าเรียน
นักเรียนอายุเกินเกณฑ์ฯ และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (น.ร.ติด G, ร.ร.ตั้งค่า 13 หลักเอง)
2.แบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น)
3.ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน(กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.)....ได้ที่นี่...
..ส่งแบบตาม 1 หรือ 2 พร้อมหลักฐานประกอบ ได้ทางอีเมล์ที่ wanyasomboon@gmail.com

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 , ม.3 เพื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 www.niets.or.th ภายใน 31 ส.ค. 2556

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 469/2556 ดาวน์โหลด   ที่ 470/2556 ดาวน์โหลด

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด

วันที่  29  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งแบบประเมินการประชุม
สัมมนาฯ ศึกษาดูงานร.ร.ขนาดเล็ก ที่แก่งจันทร์โมเดล จ.เลย ส่ง 30 ส.ค.2556 แบบประเมิน


วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..หนังสือ แจ้งอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (งบแปรญัตติ)...

วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (พัสดุ)  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณพ์การศึกษา ...

วันที่  28  สิงหาคม  2556 ด่วนที่สุด.. 
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการขอให้
โรงเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูลส่งสพป.อต.1 โดยด่วน.ภายใน ส.ค.2556 .รายละเอียด

วันที่  28  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญโรงเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 .หนังสือเชิญ...กำหนดการ...ใบตอบรับ..

วันที่  25  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ในเขตพื้นที่
อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26-27 สิงหาคม 2556 ..รายละเอียด..

วันที่  23  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง....จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือราชการ 2.ระเบียบการแข่งขัน 3.ใบสมัครแข่งขัน 4.ทะเบียนนักกีฬา.

วันที่  20  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สกสค จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพส. กรณีพิเศษ (ไฟล์ zip)
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพค. กรณีพิเศษ (ไฟล์ zip)
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าระบบรายงาน "EMIS"  ขอให้เข้าสู่ระบบรายงานสามารถ
สมัครเพิ่มผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที กรอกให้ครบถ้วนตามรายการ....เข้าระบบรายงานที่นี่....
โรงเรียนใดที่ตารางยังกรอกไม่ครบถ้วนให้เข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
  1.รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2.รายงาน EFA โรงเรียน   3.ข้อมูลครูและบุคลากร
  4.รายงานครุภัณฑ์โรงเรียน  5.ข้อมูลคอมพิวเตอร์  6.ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเปลี่ยนแปลงการนิเทศและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
Coaching / Mentoring ครั้งที่ 2 จาก 14 ส.ค. 2556 เป็น 22 ส.ค.2556 และครั้งที่ 3 เป็น
4 ก.ย.2556 ดูรายละเอียดที่นี่..
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การอบรมโครงการการจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพฐ.(SCAN TOOL 3) รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เข้าระบบ O-NET รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โปรแกรมการแข่งขัน "กรีฑานักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามยุทธศาสตร์
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ 2556" วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ .. >>โปรแกรมการแข่งขัน
วันที่  7  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง...เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์ และศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิชัย "ประชุม ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก"
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ..รายละเอียด..
วันที่  6  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เชิญประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประชุมเรื่อง การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีกศ.2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ..หนังสือราชการ..
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556
แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  รายละเอียดหนังสือราชการ/ตารางอบรม
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานพัสดุฯ กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบแปรญัตติ พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..1.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2.ชุมชนเมืองปากฝาง 3.สวนหลวงสาธิตฯ 4.บ้านในเมือง
...ขอให้เข้าสู่ระบบรายงาน "ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ NEDNet UniNet
(UniNet)" เพื่อตอบแบบสอบถาม ที่ http://203.172.254.79/nednet/ ภายใน 31/07/2556
..รายละเอียดหนังสือราชการ...
วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...สูจิบัตรการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 ..พิษณุโลก..ตาก..สุโขทัย..เพชรบูรณ์..อุตรดิตถ์..
..4-5 สิงหาคม 2556 ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี งปม.2556
เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายละเอียดจัดสรร 45 โรงเรียน ...รายละเอียด...
วันที่  25  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...บัญชีรายชื่อผู้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 9-11 สิงหาคม 2556
(ไปรับกระเป๋าเดินทางได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) ...รายละเอียด...
วันที่  19  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมลางสาด ...รายละเอียด...

วันที่  18  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (จากเว็บไซต์..กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.)
วันที่  16  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดังไฟลแนบ..(ดาวน์โหลด)
...เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน วันที่ 18 ก.ค. 2556..10.00 น.
วันที่  10  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครู
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ...รายละเอียด...

วันที่  9  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเชิญผู้อานวยการโรงเรียนในเขตอาเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา,วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพิชัย ประชุมวันที่ 12 ก.ค.2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาอิซาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ...รายละเอียด...

วันที่  8  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..."...คู่มือการใช้งาน/ติดตั้ง ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับโน้ตบุ๊ค..."
สำหรับแท็บเล็ต ป.2 >>>>ดาวน์โหลด (สทร. สพฐ.) <<<<

วันที่  1  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (30%) ...หนังสือราชการ.....รายละเอียดจัดสรร (หน้า 188-194)
วันที่  28  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ป.2
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ..รายละเอียดหนังสือราชการ ตารางประชุม รายชื่อร.ร....
วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ศน.เจริญ 0-5581-7761)
เรื่อง....เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ดาวน์โหลด) .zip
วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษานส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/1888) ......รายชื่อ....
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรหรือ
สมาคม" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้แทนครู" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....1. ขอเชิญวิทยากรแท็บเล็ตประชุมฯ 27 มิถุนายน 2556 ห้องลางสาด สพป.อต.1
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...
..........2. แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1-3 กรกฎาคม 2556 รร.สีหราช จ.อุตรดิตถ์
ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน......รายละเอียด.......
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และ
สายงานการสอน)" ......รายละเอียดประกาศ.......รายชื่อ....
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 (DMC 2013 Term1)
.หนังสือแจ้ง... ขั้นตอนการจัดทำ...
วันที่  21  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....โครงการการจัดการเรียนรู้ทางไกลสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)
..รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน (คลิก)...สามารถเข้าชมรายการจาก
ทางสถานีได้ดังนี้.......
>>>> ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์ www.obectv.com
>>>> ช่องทางที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.tv.obec.go.th/live/
>>>> ช่องทางที่ 3 ทางเว็บไซต์ http://202.143.174.50/live
>>>> ช่องทางที่ 4 ทางเว็บไซต์ บริษัท Digital Media Interface
>>>> ช่องทางที่ 5 ทาง IPad,Iphone,Smart Phoneที่ http://210.246.189.119/mobile/
...หรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังที่ออกอากาศไปแล้ว...
>>>> ช่องทางที่ 1 http://210.246.189.120
>>>> ช่องทางที่ 2 รับชมทาง IPad Iphone http://210.246.189.120

วันที่  14  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(Education Management Information System
: EMIS) ปีการศึกษา 2556 ...สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis..
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2. ข้อมูลครูและบุคลากร   3. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน
4. ข้อมูลครุภัณฑ์    5. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   6. เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
....โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2556
....หนังสือราชการแจ้งทาง E-Filling แล้ว..Link รายงาน EMIS..คู่มือการจัดทำ EMIS

วันที่  13  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้ง..การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 รุ่นๆละ 1 วัน เริ่ม 11 , 12 , 17 , 18 มิถุนายน 2556 ห้องเหล็กน้ำพี้
1.หนังสือแจ้ง.....2.ตารางประชุม.....3.แบ่งรุ่น......
4.แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน....
5.แบบกรอกข้อมูลน.ร..  
6.พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน....
7.รหัส smis, รหัส 10 หลัก, รหัส obec...
8.ขั้นตอนการดำเนินการทำนักเรียนจบการศึกษา..ทั้งศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ/ต่อที่เดิม
9.เว็บไซต์ DMC2013 Term 1 สำหรับการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2556

วันที่  12  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ไว้กับ Server สพป.อต.1 เว็บไซต์จะยังใช้การไม่ได้..
เนื่องจากระบบขัดข้อง อยู่ระหว่างการแก้ไข คาดว่าจะใช้การได้เร็วๆนี้ โดยที่แต่ละเว็บไซต์
ให้เตรียมอัพโหลดข้อมูลเว็บใหม่อีกครั้ง โดยจะใช้ user/password อันเดิมที่เคยสมัครไว้
เมื่อแก้ไขเสร็จจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่อไป... ขออภัยมา ณ ที่นี้...
เว็บไซต์สำรอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net..

วันที่  11  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนขยายโอกาสฯ, โรงเรียนเอกชน(ระดับมัธยมศึกษา)วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านในเมือง และโรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่
12 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1"เพื่อชี้แจงงบประมาณ
ของโครงการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "..รายละเอียด..

วันที่  31  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา "โครงการพัฒนาข้าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการมี
ส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่4) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ .....ดูรายละเอียด....


วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 66 โรงเรียน
ดังรายชื่อที่แนบให้โรงเรียนส่งโดยเร็วภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556...รายชื่อโรงเรียน


วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอแสดงความยินดีกับ...นักเรียน...โรงเรียน..ที่ได้รับรางวัลชมเชย "พระราชทาน"
ประจำปีการศึกษา 2555 ...รายชื่อ..นักเรียน..โรงเรียน..


วันที่  28  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น / ห้องเรียน /บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลล่าสุด ... พฤษภาคม 2556 ...รายละเอียด...

วันที่  25  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด่วน..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลทั้ง 3 รายการส่งกลุ่มนโยบายและแผน
ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ somboon@sanomchum.com
หรือทางแฟกส์ 0-5581-7759
....แบบสอบถามประเด็น 1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง
....แบบสอบถามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
....แบบนักเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)

วันที่  15  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการเตรียมการก่อน
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 "ประชุม ผอ.สพป./สพม.ทั่วประเทศ" รร.รามาการ์เด้น กทม.
1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ppt)   2.ร่างนโยบายสพฐ. ปีงบประมาณ 2557 (ppt)
3.การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ (ppt)  4.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ppt)
5.รวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก (zip)
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ส่ง 21 พฤษภาคม 2556)
..ดาวน์โหลดหนังสือ / แบบตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร.ร.ไม่ควบรวม..
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ชี้แจงการจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในระดับ ป.6 และ ม.3 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้
รายงานข้อมูลดังกล่าว รายงานโดยด่วน ..ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/หนังสือราชการที่นี่.
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..การสำรวจความพร้อมช่องวงจรสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย...โดยบริษัท
กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จะเข้าไปสำรวจตั้งแต่
9 เม.ย.2556 เป็นต้นไป โดยโรงเรียนที่มีรายชื่อได้ให้ความสะดวกในการสำรวจครั้งนี้พร้อม
รายงาน สพป.อต.1 เมื่อการดำเนินการมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้น..หนังสือ/รายชื่อร.ร.
วันที่  29  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การส่งรายงานประจำปี (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
.....แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ..ส่งรายงานประจำปี (SAR)ระดับปฐมวัย 1 เล่ม, ระดับขั้นพื้นฐาน
1 เล่ม ภายใน 8 พ.ค. 2556 ศน.ผกามาศ 08-1972-8980 ..รายชื่อโรงเรียน.
วันที่  28  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP) สาขาการศึกษา
.....แจ้งทุกโรงเรียน "กรอกข้อมูลแบบรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP)"
สาขาการศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงปม.2556
ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10  พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ watchara.wirmpa5@gmail.com
..ดาวน์โหลดแบบสอบถาม (Excel).. (หนังสือแจ้งทาง e-filling)
วันที่  27  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2556
แก้ไข ณ วันที่ 26 เม.ย. 2556 (แหล่งข่าวจาก...ครูบ้านนอกดอทคอม..)
วันที่  26  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.1 สังกัด สพฐ. ที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต ปีกศ.2555
ไปรับโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิฯ SD card  ที่งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
ภายใน 30 เม.ย.2556 เพื่อติดตั้ง ลงในเครื่องแท็บเล็ตทุกเครื่อง ชื่อโรงเรียน....หนังสือแจ้ง..
..........โรงเรียนสังกัดเอกชน ไปรับ SD card  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน..ด่วน..
...รายละเอียดโครงการระบบบริหารจัดการควบคุมและกำหนดสิทธิการใช้งาน.(download)...

วันที่  24  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับ "โล่" และ "เกียรติบัตร" ในวันประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ...รายละเอียด...
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์์ เขต 1
เรื่อง....การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ป.ม.เพิ่มเติม ปี 2556
...ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้รับเงินเดือน
ขั้นสูงในอันดับ คศ.3 (53,080 บาท)และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก (ท.ช.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชฯ
เสนอขอเพิ่มเติมได้ ส่งเอกสารภายใน 30 เมษายน 2556 ..รายละเอียด 
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์์ เขต 1
เรื่อง....ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและร่วมเดินทางทัศนศึกษา
ฮ่องกง-เซินเจิ้น ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2556
...สนใจติดต่อ คุณอิสริยพร (อุ๋ย) โทร. 055-817849.โปรแกรมการเดินทาง  ..แบบตอบรับ

วันที่  21  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ ก.นโยบายแอละแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ขอให้โรงเรียนส่งไฟล์ตารางแบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Excel) ที่ wanyasomboon@gmail.com ด้วย..download ..แบบฟอร์มตารางจัดเก็บข้อมูล


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 อ้างถึงหนังสือ สพป.อต.เขต 1 ที่ ศธ 04180/
ว 1688 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ขอให้โรงเรียนส่งแบบติดตามการรับนักเรียน ภายในวันที่
20 เมษายน 2556 ส่งเป็นไฟล์ Excel มาทาง E-mail : rujeewan2120@gmail.com


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปเซ็นคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมนำ
เลขที่คำสั่งของโรงเรียนไปด้วย ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2556


วันที่  11  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ..ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เมษายน 2556
.....เป็นการจัดทำข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2555
.....1. โรงเรียนไม่ต้องเลื่อนชั้นนักเรียน..
.....2. น.ร.ที่จะเข้าใหม่ในปีกศ.2556 ยังไม่ต้องกรอกเพิ่มเข้าใหม่..ยกเว้นย้ายเข้าใหม่ระหว่างปี
.....3. ในปีกศ.2555 ถ้ามีน.ร.ย้ายมาเข้าใหม่ ให้กรอกข้อมูลได้เลย
.....4. น.ร.ป.6 /ม.3 ยังไม่ต้องย้ายออก ให้คงสภาพ ณ วันที่ 31 มี.ค.2556
.........ยกเว้นย้ายออกไป..ระหว่างปีการศึกษา 2555
.....5. ปีการศึกษา 2556 จะมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...
-->เข้าสู่เว็บไซต์ระบบการรายงานนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ......หนังสือราชการ
.....คู่มือการจัดทำฯ..ตารางจัดเก็บข้อมูล (Excel) กรอกข้อมูลส่งที่อีเมล์ ที่..
     wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.wirmpa5@hotmail.com
.....กรุณาอ่านคู่มือฯ ให้ชัดเจน สงสัยประการใด โทร 08-1284-8059


วันที่  10  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
เรื่อง...."จุลสาร" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 เมษายน 2556...ดาวน์โหลด.....
วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน เข้าสู่ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.curriculum51.net ภายใน 31 มีนาคม 2556...
...ดูรหัสผ่านคลิกที่นี่... (รหัสผู้ใช้ / รหัสผ่าน ตัวเดียวกัน)

วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...โรงเรียนที่จะสมัครอีเมล์ (Obecmail)และเพื่อใช้งานในระบบ e-GP ดาวน์โหลดใบสมัคร


วันที่  26  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution) ประจำปี
งบประมาณ 2555....อนุญาตให้บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด เข้าดำเนินติดตั้งระบบ
และทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย ตั้งแต่วันทีี่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป..
...หนังสือราชการ....รายชื่อ 22 โรงเรียน
วันที่  22  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)
เรื่อง....1. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ"
..........2. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ"
วันที่  20  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ IPAD 5Gs
..1. ให้รายงานสรุปผลส่งที่เครือข่ายภายในวันที่ 22 มี.ค 2556 (พร้อมแผ่น CD)
..2. ให้เครือข่ายฯรวบรวม/สรุป/รายงานผลให้ สพป.ภายในวันที่ 25 มี.ค 2556
......(พร้อมแผ่น CD) และเอกสารรายงาน IPAD 5Gs ของโรงเรียนในเครือข่ายฯ.ดาวน์โหลดที่นี่
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาครูตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" สนใจยื่นใบสมัคร ภายใน 29 มี.ค.2556 ในเวลาราชการ
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1 อ่านรายละเอียด
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระด้วยวิดีโอ
++++ วันที่ 21-22 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 25-26 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอพิชัย และ ทองแสนขัน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล และ ตรอน ณ ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ
...ได้แจ้งหนังสือ และกำหนดการประชุมฯ ไปทางระบบ e-filling แล้ว.. แจ้งความประสงค์
ขอเข้าประชุมได้ไม่เกิน 12.00 น.ของวันที่ 20 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น ตารางอบรม...
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....สเปคครุภัณฑ์ ปี 2556 ....รายละเอียด
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนรายหัว (2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4) ค่าอุปกรณ์ การเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 1363-1372) รายละเอียด
วันที่  12  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52
เรื่อง....ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. รายละเอียด
วันที่  3  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่องแจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555 (SAR)
1. SAR ระดับปฐมวัย        2. SAR ระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่  2  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง.หนังสือแจ้ง ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
เกี่ยวกับ.."ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ." รายละเอียด
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการนับตัวจำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ผ่านระบบ "สารสนเทศเพื่อการบริหารฯ สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ" ที่ www.cmss-otcsc.com ระหว่างวันที่  27 ก.พ. - 1  มี.ค.  2556
พร้อมทั้งส่งหนังสือนำส่งและบัญชีแนบไปยังสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่เกินวันที่ 1 มี.ค. 2556
...รายละเอียด(1)   ....รายละเอียด(2)   ...สรุปกระบวนการ(3) สงสัยโทร..08-2696-5149
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla  
..หนังสือราชการ ..ตารางประชุม..รายชื่อรุ่นที่ 1 ..รายชื่อรุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดโค้ตข่าว download
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าระบบการรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีข้อสงสัยติดต่อ 0-5581-7758 หรือ 08-6206-5462
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามหนังสือ
สพป.อต. 04180/ว778 ลว 8 ก.พ. 2556 ดาวน์โหลด "แบบเสนอชื่อคณะกรรมการเขต"
เพื่อให้ผู้ประสงค์เสนอชื่อกรรมการเขต ใช้เสนอชื่อต่อไป ดาวน์โหลดแบบที่นี่
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตฯโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..สพฐ.แจ้งการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต่ รายละเอียด
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคลากรทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีกศ.2555 ชั้น ป.3 หนังสือแจ้ง  คำสั่งแต่งตั้ง
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมครูเมืองลับแล โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
เรื่อง ..ขอเชิญประชุม.เรียนเชิญ ผอ.ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล ประชุมในวันจันทร์ที่ 11
กุมภาพันธ2556เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ ร.ร.ลับแลพิทยาคม รายละเอียด
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษา..ขอเชิญผอ.ร.ร.หรือครูที่
รับผิดชอบจัดทำแผนของโรงเรียน ประชุมวันที่ 8 ก.พ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตบริการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดสอบ "การประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555" ดาวน์โหลด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ ค้างส่งผลการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2555
ชั้น ป.6 และ ม.3 ...รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งผลการประเมิน วิทยฐานะ สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ให้แต่ละกลุ่มสาระมารับข้อสังเกต(กรณีปรับปรุงผลงาน)และคำสั่งแต่งตั้ง
(กรณีผ่านเกณฑ์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารการรายงาน IPAD 5Gs ..
..ดาวน์โหลด 1..แบบฟอร์มรายงาน   ดาวน์โหลด 2..ตัวอย่างการรายงาน
วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ รายละเอียด
วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 3 รายละเอียด
วันที่  30  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรปีงบประมาณ 2556 งบอุดหนุนทั่วไป 30 % ภาคเรียนที่ 2 (เพิ่ม)
ปีการศึกษา 2555 (อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้าที่ 4432-4463) รายละเอียด

วันที่  29  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบสอง ระดับประเทศ) รายละเอียด


วันที่  28  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  24  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับชมการประชุมการใช้โปรแกรม
รับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 ม.ค.2556 ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.plan.obec.go.th  รายละเอียด ตารางการประชุม
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แก้ไขประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตฯโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา"รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..กำหนดการนิเทศ ติดตาม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนพเก้าศึกษา รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2/2555 ดาวน์โหลด สพป.อต.1 หน้า 1386-1395
วันที่  18  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง .."รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" (รายละเอียด)
วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 2  รายละเอียด
วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม "การนำพระบรมราโชวาท
สู่การเรียนรู้และปฏิบัติ" ในวันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 09.00-12.00 ่น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (รายละเอียด)
วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใน
การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษารายการชุดฝึกทักษะ
นักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รายละเอียด  แบบสำรวจ  
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวัดผลฯ ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง ....แบบรายงาน Pre-O-NET ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 31 มกราคม 2556
สามารถ..ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่..

วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ....แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล (โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ


วันที่  2  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ....แจ้งทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 รายละเอียดดังแนบ ส่งรายชื่อภายใน 3 ม.ค.2556
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.......ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี เหตุพิเศษ รายละเอียด
วันที่  24  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2555 .รายละเอียด
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูฯ อำเภอพิชัย สพป.อต. 1
เรื่อง ..ขอเชิญโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน สมศ. ศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. รายละเอียด
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  17  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
หน้า 511-519 พร้อมหนังสือสพฐ. รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา".รายละเอียด
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย
เรื่อง  ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ประชุมในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ.พิชัย รายละเอียด
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
ศึกษาแนวปฏิบัติเครื่องแท็บเล็ตของโรงเรียน สช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
วันที่  3 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
รับสมัคร 11-17 ธ.ค. 2555 ประกาศมีสิทธิ์สอบ 18 ธ.ค. 2555 สอบสัมภาษณ์์ 20 ธ.ค. 2555
ประกาศผลสอบคัดเลือก 25 ธ.ค.2555 รายละเอียด
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.อต. 1
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
วันที่  29  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง เอกสารแนบไฟล์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการประชุม ครม.
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงวันที่  20-21  มกราคม  2556

วันที่  26  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต. 1
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ..รายละเอียด
วันที่  25  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 2 ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ปีการศึกษา 2555 ..ขอให้ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้บราวเซอร์ FireFox
ที่ กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.ดาวน์โหลดหนังสือราชการ แบบสรุป  แบบสำรวจที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
คู่มือการดำเนินการ
....ดำเนินการให้แล้วสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555...ด่วน..
วันที่  19  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  14  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง วันที่ 19 พ.ย.2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
รายละเอียดหนังสือและคำสั่ง    ค่าครุภัณฑ์ 2557      ค่าสิ่งก่อสร้าง 2557
วันที่  9  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  สพป.อต.1
เรื่อง..ด่วน
ที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังไฟล์แนบ ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ป.1,
ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ม.1, และ ม.2 ตามหนังสือ สพป.อต. 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555
ส่งข้อมูลที่กลุ่มนิเทศฯ เป็นการด่วน (รายชื่อโรงเรียน)

วันที่  8  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พ.ย. 2555
เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียด
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มวัดผลฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ตามหนังสือสพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555 แจ้งร.ร.ที่เปิดสอน
ระดับ ม.1-ม.3 กรอกข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้และไม่ได้นั้น เนื่องจาก
สพฐ.แจ้งด่วนที่สุดให้เพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้การได้ใช้เครื่องแบบเครื่องเดียว หรือ
เชื่อมต่อระบบ...ดาวน์โหลดแบบรายงาน
วันที่  2  พฤศจิกายน  2555  (ตรวจสอบเมื่อ 2 พ.ย.2555 เวลา 16.00 น.)
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ส่งข้อมูลสำมะโนประชากร ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 ด่วน..
เพื่อนำผลประกอบการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประชากร (รายชื่อ)
วันที่  31  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด แบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
และ เกณฑ์การประเมิน เพื่อจัดทำภารงานการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  28  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว admin สพป.อต.1
เรื่อง.. ข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๔/๒๕๕๕ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่.......
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี...รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..คุณครูผู้มีรายชื่อดังแนบ ให้มาติดต่อขอรับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ(teacher's Kit)
ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน..ภายในเดือน ต.ค. 2555 รายละเอียดชื่อครูผู้สอน
วันที่  15  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ส่งรายงานการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ด่วน
ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 (รายชื่อโรงเรียน)
วันที่  11  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..บัญชีจัดสรรงบประมาณ 2555 งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน
ที่ 1/2555) รายละเอียดจัดสรร
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...admin
เรื่อง..ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มี
เว็บไซท์ของตนเองและมีความประสงค์สนใจการป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ขอเชิญ
สมัครลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซท์ www.chk.moe.go.th ในหัวข้อโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อการบริการจัดการเครือข่ายฯ
หรือคลิกที่นี่... ซึ่งทางศูนย์เทคโนฯจะได้รวบรวมผู้ที่
ลงทะเบียนส่งให้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(Thaicert) ต่อไป โรงเรียนใดสนใจสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.thaicert.or.th
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย
เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร.ในเขต อ.พิชัย ประชุมวันที่ 9 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
วันที่  3  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อต.1 ที่ 592/2555 ลว.1 ตุลาคม 2555 "อนุญาตให้ขรก.ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ
ส่วนราชการ(เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556" (รายละเอียดคำสั่ง)
วันที่  26  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียนดังบัญชีแนบ มารับแท็บเล็ต(เพิ่มเติม) ครั้งที่1/2555หนังสือแจ้ง/บัญชีจัดสรร
วันที่  22  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจ.อุตรดิตถ์
เรื่อง..การจัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ จัดงาน 24 ก.ย.2555 ณ ห้องหอประชุม
พรหมวิหาร 4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่1 หนังสือแจ้ง กำหนดการ/ผู้ประสานงาน
วันที่  21  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมครูเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์
เรื่อง..สมาคมครูเมืองลับแล แจ้งกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตของ ผอ.โรงเรียน, ครู, ลูกจ้างประจำ
รวม 16 คน ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2555 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯลับแล

วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1
เรื่อง..รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6ในระบบ O-NET ของสทศ.ไฟล์แนบ
วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อดังแนบ เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯในวันที่ 20 และ 22 ก.ย. 2555 (หนังสือ 04180/5613 ลว 18 ก.ย.2555)
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่  11  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..1.ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประชุมเพื่อรับมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.2555 ณ ห้องประชุมลางสาด
รายละเอียดการจัดสรร  แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน ป.1 ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
........2. ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประชุมเพื่อรับแท็บเล็ต
วันที่  5  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการตรวจขั้น 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซท์ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ คลิกที่นี่..
วันที่  29  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..การพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาสังกัดสพฐ. (40 โรงเรียน)
   โดย สพฐ.แจ้งว่าได้ให้บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กำหนด
เส้นทาง (Router) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 พฤษภาคม 2556 (ขอให้ ร.ร. 40 โรงเรียน
ตามรายชื่อที่แนบ ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 2 ท่าน คือผอ.โรงเรียน และครูผู้มีความรู้
ด้านไอซีที ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายในวันที่ 5 ก.ย.2555)
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว + + จังหวัดอุตรดิตถ์ + +
เรื่อง..การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์ (8-14 ก.ย. 2555)
1. ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ2.หนังสือราชการ 3.ระเบียบการ4.ใบสมัครแข่งขัน
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
++ กระบวนการนับตัวจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวตนอยู่จริง ++
1. การตรวจสอบและยืนยันบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 ก.ย. 2555
2. การนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  23  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1
เรื่อง....ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ดาวน์โหลดเนื้อหา
ข้อมูลต่างๆสำหรับใช้ในการอบรมฯ ในวันที่ 24,25 และ 27 สิงหาคม 2555 ( 3 รุ่น)
5 รายการ : 1.Module   2.Template  3.Pictures   4.appserv  5.etc
วันที่  18  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต.1
เรื่อง....ศธ.จัดประกวดภาพวาด "อนาคตประเทศไทยที่ไผ่ฝัน" รายละเอียด
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง....มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดาวน์โหลด)
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง.โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ปี 2555
หนังสือ ศธ 04180/ว4267 ลว 1 ส.ค.2555 รายชื่อต่อไปนี้ขอให้แจ้ง เขตฯ ด่วน..
วันที่  10  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนภาคเรียน1/2555(30 %) รายละเอียด (น.6720)
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง..ข้อมูลจำนวนนักเรียน 1/2555,ติดค่า G, ยากจน,พิการ,น.ร.ซ้ำซ้อนต่างร.ร. ดาวน์โหลด
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
เรื่อง...การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1-21 ปี ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 (รายละเอียด)
ดาวน์โหลด --->แบบเก็บข้อมูล
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง...
Learn English from Songs โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน : Download ...
วันที่  20  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.ธำรงรัฐ จอมสืบ
เรื่อง..มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
ทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ จัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ  แบบสมาชิก  แบบสมาชิก
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) 2556
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..การสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C)

วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ตัวอย่างสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรคอมฯ ปี 2555)


วันที่  12  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเมืองตรอน3
เรื่อง..การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูทั้งระบบเป็นครูมืออาชีพก้าวสู่มาตรฐานสากลกลุ่ม
เมืองตรอน 3...ขอให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนภายในกลุ่มทั้ง 9 โรงเรียนแจ้งให้กับคณะครูทุกคน
เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง

วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับบััญชีจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 หนังสือแจ้ง รายการอุปกรณ์  รูปแบบ
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง...แผนป้องกันภัยพิบัติในโรงเรียน (ดาวน์โหลด)
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..(แก้ไขคำสั่ง) บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ..ขอให้คุณครูที่มีรายชื่อดังบัญชีแนบมารับคำสั่งแต่งตั้งได้ที่
คุณยุพา เหมือนพักตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-5581-7765 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(บัญชีแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..หนังสือจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. "การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น" รายละเอียด
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่องตัวอย่างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์) ดาวน์โหลด
วันที่  5  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขยายเวลาการเสนอรายชื่อพร้อมแบบแสดงขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูีดีประจำปี 2555
จัดส่งเอกสารมาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10 ก.ค. 2555

วันที่  27  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1 - 21 ปี ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดพิมพ์บัญชีบุคคลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ได้รับบัญชีเมื่อใด
จะส่งบัญชีบุคคลพร้อมหนังสือนำให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง....ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


วันที่  26  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 304/2555 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) มารับคำสั่งได้ที่ ยุพา เหมือนพักตร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัญชีรายชื่อ   คำสั่ง
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมุลความต้องการอัตรากำลังครู 2555 ตามหนังสือ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/2571 ลว 28 พ.ค.2555 กรุณาดำเนินการโดยด่วน รายชื่อ
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ส่งชื่อผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ให้ สพป.อุตรดิตถ์ 1
ด่วนที่สุด ภายใน 27 มิ.ย. 2555นี้(ยุพา,พัชรินทร์)กลุ่มบริหารงานบุคคล (0-5581-7764) รายชื่อ
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ ก่อสร้างสนามฟุตซอล ส่งเอกสารเพิ่มเติม
(รายละเอียด)   (รายชื่อร.ร.ได้รับจัดสรร)
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ สพป.อต.1
เรื่อง..สรุปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555
........สรุปจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น 10 มิ.ย.2555
วันที่ 15  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด เรื่อง...สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ลูกจ้าง
ประจำ หนักงานจ้างเหมาบริหาร (หนังสือราชการ)      (แบบสำรวจ   
วันที่ 13 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่องขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อแนบ)ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคุณลักษณะ
สนามฟุตซอลเอนกประสงค์ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รายการสร้างสนามฟุตซอลเอนกประสงค์
งบประมาณ 980,300 บาท ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
โดยให้โรงเรียนนำแบบสำรวจข้อมูลที่แนบมาในวันประชุมด้วย
(แบบสำรวจข้อมูลสนามคสล..xls)   (บัญชีรายชื่อร.ร.ที่ได้รับจัดสรร .pdf)
วันที่ 11 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ
เรื่อง...ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าไปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนเพื่อสรุป
ข้อมูลให้ กพร. สพฐ.(โรงเรียนที่คลิกรายงานส่งแล้ว ไม่ต้องคลิกส่งซ้ำอีกเนื่องจากจะทำให้มี
ข้อมูลส่งซ้ำหลายครั้งในโรงเรียนเดียวกัน) (หนังสือราชการ) (เข้าสู่ระบบการรายงาน)
วันที่ 7 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ
เรื่อง...การสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน อายุ 4-16 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
ปีการศึกษา 2555 (หนังสือราชการ)    (ตารางแบบสำรวจ)
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง...สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการข้าราชการครูฯ
ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผลการอนุมัติ และ ผลการประเมิน (ด่วน !)..(รายละเอียด)
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin
เรื่อง...ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
...ใบประกาศ     (รายละเอียดต่างๆ)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง...การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแจ้งหน่วยเลือกตั้งเป็นรายอำเภอ
วันที่  21  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
..เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(กำหนดเลือกตั้ง 31
พ.ค. 2555) ..(รายละเอียด)
วันที่  18  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin
เรียน...ผอ.ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel (รายชื่อโรงเรียน)
... ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel ต้องมีการติดตั้งจานดาวเทียมของบริษัทสามารถ
คอมมิวนิเคชั่นจะได้รับสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โดยการถ่ายสำเนาใบแจ้งหนี้ของ
เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้อินเทอร์เน็ตของสื่ออื่น(ยกเว้นจานดาวเทียม)
ที่ ร.ร.จ่ายเงินเองมาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ กทม.10300 เพื่อหักค่าใช้จ่ายได้เดือนละประมาณ
500บาท ถ้ามากกว่านี้ร.ร.ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเอง มีข้อสงสัย...โทรได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้
...มลฑณา โซวเกียรติรุ่ง กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โทร 0-2628-6607,08-9135-7809,
0-22828285 แฟกซ์ 0-2282-8284 e-Mail montana@moe.go.th, Jeed02@hotmail.com
วันที่  10  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
..เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด.คู่มือการสรรหาฯ  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
1