โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  22 ตุลาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจร่วม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


โดย : NBT 11 จังหวัดพิษณุโลก

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT
North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อ วันที่
8 ต.ค. 2563 ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  28 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมการจัด
การเรียนรุ้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน
ณ สีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช วันที่
28-29 กันยายน 2563 โดยมีนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมได้แก่
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-ป.6 โดย สสวท.ได้
คัดเลือก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นศูนย์
จัดการอบรม 1 ใน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  24 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาลูกเสือหลักสูตรทบทวน
การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ ค่าย
ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัชชัย 
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการอบรมและนายวัลลภ วิบูลย์กูล 
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์  เขต 1 กล่าวรายงาน


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  15 กันยายน 2563
     โรงเรียนบ้านดอนโพ รับการตรวจราชการ
จากศึกษาธิการภาค 17 และคณะ 


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ   15 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโครงการ
"โรงเรียนสุจริต"


โดย : NBT 11 จ.พิษณุโลก
ข่าว : NBT 11 จ.พิษณุโลก
เมื่อ   16 สิงหาคม 2563
     โรงเรียนบ้านปากคลอง อ.พิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เรียนรู้ทำไร่ทำนา
โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  10 สิงหาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดแสดงผลงานของ
โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู
เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  3 สิงหาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
คัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ 


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  28 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำข้าราชการครูและ
บุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 


โดย : OBEC Channel สพฐ.
ข่าว : สตผ.สพฐ.
เมื่อ   29 เมษายน 2563
     สตผ.การสร้างความรู้ความเข้าใจ
แบบติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ สพท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563


โดย : NBT 11 จ.พิษณุโลก
ข่าว : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ   23 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บันทึกเทปถวาย
พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12
สิงหาคม 2563
.... บันทึกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  23 กรกฎาคม 2563
     บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓   
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดพิษณุโลก  (NBT Phitsanulok) 
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  23 กรกฎาคม 2563
     ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง
ผอ.สพป. อต.1 บุคลากรภายใน สนง.ร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  21 กรกฎาคม 2563
     รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ
นายวัลลภ วิบูลกูล รับการ Coaching จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  15 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา และเสวนาการบริหารงบประมาณ
ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  9 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม
ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  8 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมด้วยช่วยกัน
กิจกรรม 5 ส. ภายในบริเวณ สำนักงานฯ


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  8 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สืบสารประเพณี
ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าป่า ณ
วัดดงสระแก้ว อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  3 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ออกนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
ในสังกัด 135 โรงเรียน


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ  25 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ออกนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียน
ในสังกัด 135 โรงเรียน


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  24 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
รอบที่ 4


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  11 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมวิดีโอ
คอนเฟอเรนส์ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
โดยนายชัชชัย ทับทิมอ่กน ผอ.สพป.
อต.1 รองฯปกิจพจน์ รองฯอาคม และ
รองฯวัลลภ ผอ.กลุ่ม ศน.และบุคลากร


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  9 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด ผ่านวิดีโอคอน
เฟอเรนส์ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  2 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะทำงาน
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  1 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามการดำเนิน
การก่อสร้างโรงอาหารสำหรับโรงเรียนที่มี
นักเรียน จำนวนไม่เกิน 300 คน ที่จะใช้เป็น
สถานที่จัดทำอาหารและรับประทานอาหาร
หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  1 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รวมน้ำใจมอบ
เงิน เครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัวนักเรียน
ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  29 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พิจารณาจัดสรร
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากตามเกณฑ์
และเงื่อนไขต้องจำเป็นและคุ้มค่าด้วยโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : สทร.สพฐ.
เมื่อ   28 พฤษภาคม 2563
     การประเชุมทางไกลผ่านวิดีโอ
คอนเฟอเรนส์"ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID
-19)


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  20 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประมวลผลสอบ
มาตรฐาน และประชุมศึกษานิเทศก์ พร้อม
ลงพื้นที่ติดตามการเรียนรู้ online


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  20 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และผู้ปกครอง ในการจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ dltv
ช่องทางที่กำหนด เพื่อทำความเข้าใจ
และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ปกครองของ
นักเรียน


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  15 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมทางไกล
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผ่านวิดีโอคอน
เฟอเรนส์ Google Meet เพื่อแจ้งข้อ
ราชการและงานที่สำคัญ ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  14 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อม
นักเรียนได้เรียนรู้ออนไลน์ ครูพบ น.ร.
และผู้ปกครอง


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  8 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่เชิงรุก
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาค
เรียน "ลูกหลานชาวอุตรดิตถ์ เขต ๑
ต้องได้เรียนรู้แม้จะอยู่ที่บ้าน"


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  5 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวัน "ฉัตรมงคล"
และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  5 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประเมินผลงาน
ผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปีกศ.2562


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ  3 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระดมความคิด
วิเคราะห์ "ส พ ป อ ต ๑ โมเดล มุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถื เขต 1


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ   16 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม รอง
ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศ
เพื่อตรียมความพร้อมในการจัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รองรับการ
จัดการเรียนสอนที่จะเปิดเทอมในปีการ
ศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค.2563 ณ ห้อง
ประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถื เขต 1


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : กรรณิกา กาไหล่ทอง
เมื่อ   15 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะ
กรรมการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ ห้องประชุม
ลางสาด


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   10 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ "ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
นำโดย ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มฯบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนโยบาย
และแผน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.กลุ่มDLICT ปชส.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องหลงหลิน


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   8 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ การบันทึกข้อตกลง (MOU)
การปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ณ ห้อง
ประชุมหลงหลิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดยท่าน ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รองฯปกิจพจน์ กมลวรเดช รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : รองฯ อาคม สีพิมพ์สอ
เมื่อ   9 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ การบันทึกข้อตกลง (MOU)
การปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ณ ห้อง
ประชุมหลงหลิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดยท่าน ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รองฯปกิจพจน์ กมลวรเดช รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล


โดย..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        kannika kalaithong
เมื่อ  31 เมษายน 2563
     1 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันข้าราชการ
พลเรือน”  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผวจ.
อุตรดิตถ์เป็นประธานมอบเกียรติคุณบัตรและ
ครุฑทองคำแก่ขรก.พลเรือนดีเด่น ระดับชาติ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบ เกียรติบัตรแก่
ข้าราชการพลเรือดีเด่นระดับจังหวัด


โดย..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        kannika kalaithong
เมื่อ  31 มีนาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะผู้บริหาร
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทุกกลุ่มงาน ร่วมปรบมือเพื่อให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและรักษา เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2016 (COVID-19)
ณ บริเวณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        โดย อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   31 มีนาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดยนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อต.1 และ รอง ผอ.
สพป.อต.1ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร ใน
สพท. ร่วมปรบมือให้กำลัง แพทย์พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและ
รับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID
-19)ณ บริเวณ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย..kannika kalaithong
27 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1คัดกรอง
ผู้มาปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่อราชการ
เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามคำสั่งการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-2019)


โดย..kannika kalaithong
26 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากร
เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า COVID-19


โดย..kannika kalaithong
26 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ชมการสาธิต
และฝึกปฏิบัติจริง ในการใช้ถัง
ดับเพลิง


โดย..kannika kalaithong
11 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ความพร้อมใน
การรับการตรวจราชการจากผู้แทน
สพฐ.ที่จะลงพื้นที่ตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1


โดย..kannika kalaithong
11 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นศูนย์การ
อบรมปลายทางรับสัญญาณถ่ายทอด
จากศูนย์อบรมต้นทาง สสวท. ผ่าน
สถานีโทรทัศน์ DLTV ให้ความรู้
กับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์


โดย..kannika kalaithong
9 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับ
ศึกษานิเทศก์ใหม่


โดย..kannika kalaithong
5 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Week จิตอาสา
สู่โคโรนาไวรัส”


โดย..kannika kalaithong
3 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร
ในสังกัด ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี
2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร
อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี


โดย..kannika kalaithong
2 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ยินดีต้อนรับ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1.รองฯ ปกิจพจน์ กมลวรเดช
2.รองฯ อาคม สีพิมพ์สอ
3.รองฯ วัลลภ วิบูลย์กูล
เมื่อวันที่ 28/02/2563


โดย..kannika kalaithong
27 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม
การ บรรยายในหัวข้อ
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับการ
จัดการสาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือประชาชน” จากชุด
วิทยากร จิตอาสา 904


โดย..kannika kalaithong
24 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมพัฒนา
ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน
โรงเรียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
ผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน


โดย..kannika kalaithong
21 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริม
สร้างคุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนา
ภูมิคุ้มกัน โรงเรียนวัดอรัญญิการาม


โดย..kannika kalaithong
13 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยม
สนามสอบ RT: Reading Test


โดย..kannika kalaithong
13 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งเป้า
ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย 100%


โดย..kannika kalaithong
11 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมไว้
อาลัย ต่อการเกิดเหตุการณ์
กราดยิง ที่ จ.นครราชสีมาโดย..kannika kalaithong
11 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียม
ความพร้อมสอบ RT 11-14
ก.พ. พ.ศ.2563


โดย..kannika kalaithong
7 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563


โดย..kannika kalaithong
5 กุมภาพันธ์ 2563
ก.ต.ป.น.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมหารือหาแนวทางขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดย..kannika kalaithong
1 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
O-NET ร.ร.ในสังกัดโดย..kannika kalaithong
31 มกราคม 2563
นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รับมอบแว่นจากโครงการโลกสวย
ด้วยตาใสโดย..kannika kalaithong
25 มกราคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ
การจัดทำตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
ครูและบุคลากร โปรแกรม
P-School Checking Programโดย..kannika kalaithong
27 มกราคม 2563
ประชุมคณะกรรมการฯ การสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2562โดย..kannika kalaithong
18 มกราคม 2563
ร่วมรำลึกพระคุณครู เนื่องใน
วันครู ปี 2563 จ.อุตรดิตถ์โดย..kannika kalaithong
7 มกราคม 2563
ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดประจำปี 2563
จังหวัดอุตรดิตถ์โดย..kannika kalaithong
5 มกราคม 2563
ร่วมกิจกรรม BANHUATAI
SCHOOL RUN FOR KIDSโดย..kannika kalaithong
3 มกราคม 2563
ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ รับการตรวจราชการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการโดย..OBEC Channel
17 มกราคม 2563
"ประชุมทางไกล อบรมการใช้ระบบ
ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครู
และบุคลากร" โปรแกรม PSCโดย..KamPorSchool KawTamPor
13 มกราคม 2563
"จากใจ เลขา กพฐ.ครูดีไม่มีอบายมุข"โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 41/2562
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 40/2562
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 39/2562
เวลา 08.00-09.00 น.