แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB1

  EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
                  สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

                  แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

                  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

  1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        ที่เป็นปัจจุบัน  >  Link 1           Link2            Link3           Link4
     2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการ
        ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
        3.1 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ไตรมาส 1
        3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ไตรมาส 2
        3.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ไตรมาส 3
     4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
     5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ประกอบด้วย...
         5.1 คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นายสมบูรณ์ วันยะนาพร 
         5.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นางวัชรา  คำภู่
               - คู่มือการรายงานการติดตามและประเมินผลฯ
               - ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
                 การอ่านการเขียน
         5.3 คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นางจีระประภา บุญประจง
         5.4 คู่มือการปฏิบัติงาน ของ  นางชะเรียม  ชัยทอง
     6. มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
         6.1 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               - ภาพผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
         6.2 คู่มือการให้บริการกลุ่มอำนวยการ
               - แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
               - แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือเข้า
         6.3 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน  ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
               - แผนผังขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล
         6.4 คู่มือการรับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
               - แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
               - แผนผังขั้นตอนการทำบัตรประจำตัว
         6.5 คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         6.6 คู่มือการปฏิบัติราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
         6.7 คู่มือการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน
         6.8 คู่มือสำหรับประชาชน  การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB2

  EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ
                   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

  EB2 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ
                   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)


  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB3

  EB3 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

                แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

  EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ
                   เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

  EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
                ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
                ประกาศ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  

  EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
                   อย่างเป็นระบบ

                แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
                ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB4

  EB4 (1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  EB4 (2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

  EB4 (3) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ 
                 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
                   - การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ไตรมาส 1
                   - การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ไตรมาส 2
                   - การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ไตรมาส 3  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB5

  EB5  สำนักงานเขตพื้นที่การรศึกษา มีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบใน
                  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
                  งานต่ำ
                   แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB6

  EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
                  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
                  ประกาศเจตจำนง  ภาษาไทย
                  ประกาศเจตจำนง  ภาษาอังกฤษ
                  ประกาศเจตจำนง  ภาษาลาว  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB7

  EB7 สำนักงานเขตพื้นที่การรศึกษา มีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบใน
                  การจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

                  กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

                  แบบคำร้องระบบออนไลน์  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB8

  EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
                  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

                  นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนฯ  แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB9

  EB9  หน่วยวยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต
                  ในหน่วยงาน
                  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB10

  EB10 (1)  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
                         ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

                     รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

  EB10 (2)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผล
                        ประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB11

  EB11 (1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                         หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

  EB11 (2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน
                         และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง แบบสำรวจเชิงประจักษ์  EB12

  EB12 (1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
                         ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
                         ปฏิบัติงาน

  EB12 (2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก
                         หรือการให้การบริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

                      1. แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

                          ภาพผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล

                      2. คู่มือการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

                          แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

                          แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือเข้า

                      3. คู่มือการเบิกจ่ายเงิน  ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

                          แผนผังขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล

                      4. คู่มือการรับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

                          แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

                          แผนผังขั้นตอนการทำบัตรประจำตัว

                      5. คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                      6. คู่มือการปฏิบัติราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                      7. คู่มือการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

                      8. คู่มือสำหรับประชาชน  การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว