.....อำนาจหน้าที่...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1.....


***** ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้


  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
      ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
  3.  ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา
  4.  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
  5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

***** กฎกระทรวง
  กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังต่อไปนี้
   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบ
      ประมาณที่ได้รับให้ หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ และพัฒนาการศึกษาในเขต
      พื้นที่การศึกษา
   7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน
      องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ที่จัด รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
   9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
   11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
       ในฐานะสำนักงานผู้แทน กระทรวง
   12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงาน
       อื่นตามที่ได้มอบหมาย สำนักงานเขตอาจมีอำนาจหน้าที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยความเห็นชอบ
       ของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

***** บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  1.  บริหารและจัดการการศึกษา
   1.1  การบริหารจัดการและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
         สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   1.2  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่น
         ตามที่ กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.  ดำเนินการ
   2.1  ร่วมพิจารณาและจัดทำนโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
          มาตรฐานการศึกษาแผน การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
   2.2  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรร
         งบประมาณที่ได้รับ ให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
   2.3  ศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   2.4  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   2.5  ดำเนินแผนการรับนักเรียนและแผนการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
   2.6  กำกับ  ดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   2.7  พิจารณาเสนอการอนุญาต หรือเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ (ตามข้อ 5 ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวง
         ว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในศูนย์ การเรียนรู้ พ.ศ. 2547)
   2.8  พิจารณาเสนออนุญาต  เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         ตามมาตรา 12  แห่งพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   2.9  ปฏิบัติตามที่กฎหมายอื่นกำหนด
  3.  ประสาน
   3.1  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด และการพัฒนาศึกษาใน
         เขตพื้นที่การศึกษา
   3.2  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
  4.  ประสานและส่งเสริม
   4.1  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
   4.2  ประสานและส่งเสริมการดำเนินการของอนุกรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครับ  องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ
        สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
  6.  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุน
      1.ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุน  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา
      2.ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      3.ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นการศึกษา
  7.  กำกับ  ดูแล  และประเมินผล
       กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
  8.  พัฒนางาน
      พัฒนางานด้านวิชาการ  และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา
      ในเขตพื้นที่การศึกษา ในกรณีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่า  การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      ไม่สอดคล้องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และนโยบายให้คณะกรรมการเขตพื้นที่
      การศึกษาเสนอความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ  เพื่อพิจารณาสั่งการให้สำนักงาน
      เขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติให้เป็นไปตามการนั้นและให้แบ่งส่วนราชการ สำนักงานเขต ดังต่อไปนี้  
   (1) กลุ่มอำนวยการ
   (2) กลุ่มนโยบายและแผน
   (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
   (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
   (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   (9) หน่วยตรวจสอบภายใน

   (10) กลุ่มกฎหมายและคดี


  ***** สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 91/7  ถนนพาดวารี  หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
   รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์ 055 817760 โทรสาร 055 817759 เว็บไซต์ http://www.utdone.net ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ระหว่าง
   ละติจูดที่ 17 องศา 37 ลิปดา และ 19 องศา 30 ลิปดา ลองติจูดที่ 100 องศา 05 ลิปดา  และ 101 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 กิโลเมตร
   อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร  และโดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร มีเขตพื้นที่บริการ 5 อำเภอ คือ 1) เมืองอุตรดิตถ์ 2) ตรอน
   3) พิชัย 4) ลับแล  และ 5) ทองแสนขัน
      ลักษณะภูมิประเทศของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มี 3 ลักษณะ คือ
  1.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่ในเขตอำเภอตรอน
        พิชัย และบางส่วนของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล และทองแสนขัน
  2.  ที่ราบระหว่างภูเขาและบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางด้านเหนือ และด้านตะวันออกของจังหวัด
        ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างภูเขาตามแนวคลองตรอน คลองแม่พร่อง ห้วยน้ำไคร้ และลำธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นภูเขาในเขตอำเภอ
       เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล
  3.  เขตภูเขาและที่สูง  มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขต
        อำเภอเมือง อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูงใน
        ฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อากาศเย็นสบายในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก ในฤดูฝน
        จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างในแดนล้านนาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพ มหานคร โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และ
        โดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ ประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
        ครอบคลุม 5 อำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 3,010.87 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 45 ตำบล 417 หมู่บ้าน

   

อำเภอ

พื้นที่

เขตการปกครอง

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

ห่างจากจังหวัด

เมืองอุตรดิตถ์

756.48

17

158

11

7

 

 

ตรอน

314.50

5

47

2

5

22 กม.

 

พิชัย

736.68

11

98

2

11

45 กม.

 

ลับแล

448.77

8

65

4

6

8 กม.

 

ทองแสนขัน

754.44

4

49

1

4

42 กม.

 

รวม

3,010.87

45

417

20

33

 

 


  

   ***** ความเป้นมาและความสำคัญ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษา ที่เกิดขึ้น ตามบทบัญญัติของ
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ได้กำหนดไว้ในมาตรา 37 ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับ
   ต่ำกว่าปริญญา  ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากรเป็นหลัก และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย ให้รัฐมนตรีโดย
   คำแนะนำของ สภาการศึกษาแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีได้  ลงนามประกาศจัดตั้ง
   เขตพื้นที่ การศึกษา จำนวน 183 เขต สำนักงานเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่บริหาร และจัดการศึกษา
   ในเขตพื้นที่การ ศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น
   กลุ่มตามงานที่ปฏิบัติ ในลักษณะกำกับดูแลประสาน  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
   การศึกษา รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน  ของคณะกรรมการและสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา
   ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
   บุคลากรทางการศึกษา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง แลแผนปฏิบัติราชการะ
   ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามที่กฎหมายอื่นกำหนด รวมทั้งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราช
   บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 6 ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 3 ส่วน คือ
   1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
   2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
   3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ
       ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล และมาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการของ เขตพื้นที่การศึกษา  การแบ่งส่วนราชการตลอดจน
   ให้ระบุอำนาจหน้าที่ โดยให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ซึ่งมีภารกิจ และ แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   เล่ม 120 ตอนพิเศษ 95ง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2546 หน้า 1) ดังนี้
      เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 อาศัยอำนาจตามความ
   ในมาตรา 8 มาตร 34 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
   กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแนะนำ เห็นชอบและออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
   ข้อ 1  ในประกาศนี้  “ สำนักงานเขต”  หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
   ข้อ 2  ให้สำนักงานเขตมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้
       หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการ
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ
       สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
   9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงาน
         ผู้แทนกระทรวง ศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
   12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
         สำนักงานเขตอาจมีอำนาจหน้าที่ นอกเหนือไปจาก ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน


        by somboon wanyanaporn : 08-1284-8059