....การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...