....รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

      สรุปความพึงพอใจ 3 กระบวนงาน 

     1. การลงทะเบียนรับหนังสือเข้า
     2. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
     3. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
     
 

.      
รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 
          สรุปรายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.utdone.net

 
     
 

    คู่มือการให้บริการ
ปี 2563