รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

     
 
 
     
  1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564
 
     
     
     
  2. แผนปฏิบัติการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     
     
     
  3. โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการ
    ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
     
     
     
  4. คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
    ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์
    เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564