ขอบข่ายภารกิจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  วิสัยทัศน์   |     พันธกิจ    |    วัตถุประสงค์
1.
...........................................................................................................
..........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
 ผลงาน...
1.
........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2.
........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................