ของ :

นางสำราญ อินจุ้ย

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังปรากฎ
(ประชานุกูล)
อำเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บทคัดย่อ

          รายงานเรื่อง “ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัย
สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัย สำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาสังคมนิสัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในก่อนและหลังจากการใช้
ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัย สำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) อำเภอทองแสนขัน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 17 คน มีสมมติฐานการศึกษา
คือ ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัย สำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 80/80 ผลการพัฒนา
สังคมนิสัยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัยสำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดี
............. ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
1. ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัย สำหรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมมีค่าประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน
5 ท่าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (μ = 4.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายชุด
กิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (μ = 4.76) เมื่อนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล)
อำเภอทองแสนขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จำนวน 32 คน มีประสิทธิภาพ 85.66 /85.26 สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
80/80

2. ผลจากการใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัย
สำหรับ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 คะแนนก่อนการใช้ชุดกิจกรรม (μ = 21.35)
และคะแนนหลังการใช้ ชุดกิจกรรม(μ = 25.59) และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ทั้งก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม พบว่า คะแนนหลังการใช้ชุดกิจกรรมมีพัฒนาการ
เพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  download    pdf