ของ :

นางดารุณี นาคะพงษ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านนาอิน
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ  รายงานผลการใช้การใช้เอกสารประกอบการเรียน
ชุด"ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง" สาระเศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางดารุณี นาคะพงษ์ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านนาอิน   อำเภอพิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ 
             download    pdf