...การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 
     
 
     
     
       1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
         ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 
 
 
     
     
     
       2. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
     
     
     
     
       3. คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
        การทุจริต
;