ข่าวสถานการณ์ ข่าวสาร การป้องกันโคโรน่า 2019 (COVID-19)

29 มี.ค.2563 คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 (คุนหมิง)

27 มี.ค.2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สพป.อต.1)

27 มี.ค.2563 การรายงานข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ (สพฐ.)

25 มี.ค.2563 ..1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
                         2. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีฯ
                         3. แต่งตั้งกำกับการปฏิบัติงานฯ
                         4. การจัดหน่วยงานพิเศษฯ
                         5. ข้อกำหนดในมาตรา 9 ฯ

25 มี.ค.2563 กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

24 มี.ค.2563 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

24 มี.ค.2563 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง?  ,  สรุปสาระสำคัญ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

24 มี.ค.2563 คุรุสภา "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 1"

24 มี.ค.2563 สพฐ. "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 2"

24 มี.ค.2563 ศธ.360 องศา "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 3"

22 มี.ค.2563 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาฯ (คณะ กก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์)

21 มี.ค.2563 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาฯ (คณะ กก.ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ

20 มี.ค.2563 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (สพฐ.)
18 มี.ค.2563 ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาฯ (สพฐ.)
17 มี.ค.2563 มาตรการเร่งด่วน (ศธ.)
17 มี.ค.2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ศธ.)
17 มี.ค.2563 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
16 มี.ค.2563 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ( สพฐ.)
13 มี.ค.2563 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ( สพฐ.)
6 มี.ค.2563 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สพฐ.)
2 มี.ค.2563 ชะลอการเข้าค่่ายพักแรมลูกเสือ (สพฐ.)
28 ก.พ.2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(สพฐ.)