ข่าวสถานการณ์ ข่าวสาร การป้องกันโคโรน่า 2019 (COVID-19)

7 พ.ค. 2563   ขอเชิญร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19

2 พ.ค. 2563   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 เม.ย. 2563 ไทยรัฐออนไลน์ COVID-19

23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบ COVID-19

22 เม.ย. 2563 ประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

20 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (กลุ่มนิเทศฯ)

19 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป(เฟซบุ๊คกลุ่มนิเทศฯ)

18 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 เวลา 13.00 - 24.00 น. วันนี้ (กลุ่มนิเทศฯ)

18 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 เวลา 09.00 - 13.00 น. วันนี้(กลุ่มนิเทศฯ)

17 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  (สพท.)

13 เม.ย. 2563 มาตรการในการป้องกันและควมคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
                          2019 (COVID-19)  (จ.อุตรดิตถ์)

9 เม.ย. 2563 เชิญใช้งานแอปพลิเคชั่น sydekick for thaifight COVID  (สพฐ.)

9 เม.ย. 2563 หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
                        2019 (สพฐ.)

6 เม.ย. 2563 เที่ยงวันทันข่าว ((Obec Channel สพฐ.)

5 เม.ย. 2563 รวมเอกสารราชการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ((จิรภาส ศรีสุข)

4 เม.ย. 2563 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

3 เม.ย. 2563 ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

1 เม.ย. 2563 สำเนาหนังสือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงควบคุม และ
                       ปัองกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สพฐ.)

29 มี.ค.2563 คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 (คุนหมิง)

27 มี.ค.2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สพป.อต.1)

27 มี.ค.2563 การรายงานข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ (สพฐ.)

25 มี.ค.2563 ..1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
                         2. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีฯ
                         3. แต่งตั้งกำกับการปฏิบัติงานฯ
                         4. การจัดหน่วยงานพิเศษฯ
                         5. ข้อกำหนดในมาตรา 9 ฯ

25 มี.ค.2563 กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

24 มี.ค.2563 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

24 มี.ค.2563 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง?  ,  สรุปสาระสำคัญ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

24 มี.ค.2563 คุรุสภา "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 1"

24 มี.ค.2563 สพฐ. "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 2"

24 มี.ค.2563 ศธ.360 องศา "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 3"

22 มี.ค.2563 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาฯ (คณะ กก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์)

21 มี.ค.2563 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาฯ (คณะ กก.ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ

20 มี.ค.2563 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (สพฐ.)
18 มี.ค.2563 ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาฯ (สพฐ.)
17 มี.ค.2563 มาตรการเร่งด่วน (ศธ.)
17 มี.ค.2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ศธ.)
17 มี.ค.2563 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
16 มี.ค.2563 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ( สพฐ.)
13 มี.ค.2563 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ( สพฐ.)
6 มี.ค.2563 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สพฐ.)
2 มี.ค.2563 ชะลอการเข้าค่่ายพักแรมลูกเสือ (สพฐ.)
28 ก.พ.2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(สพฐ.)