ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 (schoolMIS)

  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

  ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)

  ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)

  ระบบรายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (e-Report)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

  ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)

  การติดตามประมวลผลแบบสำรวจการต่อยอดการจัดการขยะฯ (3RS)

  ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม เลือกข้อมูล ร.ร.เรียนรวม (นักเรียนพิกาฯฯ)

  ระบบฐานข้อมูล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC_obec)

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS,EFA,M-Obec)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2017)