ตุลาคม 2560

 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานรายงานข้อมูลทางระบบออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

 กันยายน 2560

 ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสาร์ที่ 9 ก.ย.2560

 โครงการประชุมชี้แจงฯ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสาร์ที่ 16 ก.ย.2560

 สิงหาคม 2560

  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแนะแนวฯ 16 ส.ค.2560  (9 ส.ค.2560)

  การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2560 วันที่ 18 ส.ค.2560  (9 ส.ค.2560)

  การประชุมจัดทำสื่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ วันที่ 15 ส.ค.2560  (8 ส.ค.2560)

  ประชุมค่ายวิชาการ น.ร.โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 8 ส.ค.2560  (4 ส.ค.2560)

  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2560 4-10 ก.ย. 2560 (4 ส.ค.2560)

  การประชุมฯ โรงเรียนเพื่อนเด็ก ณ จ.ปราจีนบุรี 31 ส.ค.-2 ก.ย.2560 (4 ส.ค.2560)

  การประชุมโรงเรียนในฝัน วันที่ 8 ส.ค.2560  (4 ส.ค.2560)


  กรกฎาคม 2560

  การอบรม English for Tourism 28 กรกฎาคม 2560 ห้องเหล็กน้ำพี้  (27 ก.ค.2560)

  การอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ 7-8 กันยายน 2560 ห้องเหล็กน้ำพี้  (27 ก.ค.2560)

  การอบรมการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารฯ ป.4-6  ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2 (25 ก.ค.2560)

  การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2560 (24 ก.ค.2560)

  การประชุมโครงการช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมการมีงานทำ (24 ก.ค.2560)

  การประชุมปฏิบัติการูด้านการวัด ฯ O-NET   แจ้ง ฉ.1 แจ้ง ฉ.2  (20 ก.ค.2560)

  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนฯ (20 ก.ค.2560)

  การอบรมการพัฒนานักเรียนการอ่านการเขียนพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ) (20 ก.ค.2560)

  การประชุมปฏิบัติการ O-NET (20 ก.ค.2560)

  การประชุมโครงการครูแนะแนวฯ เพื่อการมีงานทำ (20 ก.ค.2560)

  การประชุมโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองคนพิการฯ (18 ก.ค.2560)

  การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการเกษียนฯเมื่อสิ้นปีงปม.2560 (14 ก.ค.2560)

  การประชุมพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (18 ก.ค.2560)

  การประชุมบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ 15 โรงเรียน (17 ก.ค.2560)

  การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ NDABA ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (14 ก.ค.2560)

  การอบรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (14 ก.ค.2560)

  การพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผลฯ SchoolMIS (13 ก.ค.2560)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ (13 ก.ค.2560)

  การประชุม conferent ระบบลงทะเบียนฯครูผู้เข้ารับการพัฒนา (12 ก.ค.2560)

  การประชุมยกระดับผลการเรียนระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน (12 ก.ค.2560)

  การประชุมโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) (11 ก.ค.2560)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ BBL (5 ก.ค.2560)

 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 (5 ก.ค.2560)