ปีงบประมาณ 2560

  สรุปรายงานการเงิน เดือนกันยายน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (30 กันยายน 2560)

  สรุปรายงานการเงิน เดือนสิงหาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (31 สิงหาคม 2560)

  สรุปรายงานการเงิน เดือนกรกฎาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (31 กรกฎาคม 2560)

  สรุปรายงานการเงิน เดือนมิถุนายน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (30 มิถุนายน 2560)

  สรุปรายงานการเงิน เดือนพฤษภาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (31 พฤษภาคม 2560)

  สรุปรายงานการเงิน เดือนเมษายน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (30 เมษายน 2560)

 สรุปรายงานการเงิน เดือนมีนาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (31 มีนาคม 2560)