...แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

   
   
   
   
 
5. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
  (16 ตุลาคม 2563)