....การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...