วันที่  11  ธันวาคม  2557
เรื่อง.แจ้งโรงเรียนที่ได้รับแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ปีกศ. 2556สำนักการคลังและสินทรัพย์
แจ้ง ระยะเวลาการค้ำประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
ตั้งแต่่ 21 ก.ค.57-21 ก.ค.58

วันที่  19  กรกฎาคม  2557
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (เฉพาะ สพฐ.) รับแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน
ชั้น ป.1 ปีกศ.2556 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ป.2 ปีกศ.2557) วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 2557 รายละเอียด

วันที่  28  ตุลาคม  2556  
เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงปม. 2555
.. รายละเอียดการรับประกัน ฯ .. ศูนย์บริการ OTPC ภาคเหนือ 21 แห่ง

วันที่  25  ตุลาคม  2556  
เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาฯ สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงปม.2555 ขอให้โรงเรียนตามบัญชี
จัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาฯสำหรับครู ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556
..หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.,สช.. หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท.
..บัญชีจัดสรร(แท็บเล็ต)สำหรับครู รุ่น1 ปีงปม. 2555.. แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอน ป.2
วันที่  27  พฤษภาคม  2556  
เรื่อง....ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน " การจัดทำทะเบียนพัสดุ
การกำกับดูแล การยืม การคืน ..รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่...
วันที่  24  เมษายน  2556  
....โปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิ ของแท็บเล็ตพีซี (SD card) โรงเรียนละ 1 ชุด ..
รายละเอียดหนังสือราชการ
และแจ้ง e-filling แล้ว (รายชื่อโรงเรียนมี น.ร.ป.1)
วันที่  25  มีนาคม  2556  
เรื่อง....ด่วนที่สุด..แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด (สพฐ., สช., อปท.,และ สกอ.) ที่ได้รับจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ น.ร.ชั้น ป.1 ปีการศึกษา
2555...เข้าไปกรอกข้อมูลแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแท็บเล็ต โดยใช้รหัส 10
หลัก เป็นรหัสผ่านเข้ากรอกข้อมูล ทั้งนี้ดำเนินการได้ในช่วงวันที่ 21-29 มีนาคม 2556
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
เรื่อง...แจ้งจัดสรรรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมระบบ
และรายการโทรทัศน์สีฯ งบปี 2556 รายละเอียดหนังสือ.. บัญชีจักสรร
วันที่ 28  มกราคม  2556  
เรื่อง...การตรวจสอบ/รายงาน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพื่อการศึกษาไทย และร.ร.ที่ขอรับการจัดสรรเครื่องเพิ่มเติม ขอให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง สพป.

วันที่  15  มกราคม  2556  
เรื่อง...การตรวจสอบ/รายงานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพื่อการศึกษาไทย 1.รายละเอียด 2.แบบฟอร์มรายงานSerial Number และ Mac Address
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
ศึกษาแนวปฏิบัติเครื่องแท็บเล็ตของโรงเรียน สช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่  3 ธันวาคม  2555  
เรื่อง การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) "สำหรับโรงเรียนในสังกัด อปท."
1. แบบกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1.. 2.บัญชีจัดสรร .. 3.แนวปฏิบัติการจัดการแท็บเล็ต
4. คู่มือแท็บเล็ตผู้ปกครอง 5.นักเรียนซ้ำซ้อน 6.ตัวอย่างใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
7. หนังสือแจ้งเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลศรีพนมมาศ เทศบาลตำบลหัวดง
8. รายชื่อนักเรียนป.1 โรงเรียนเทศบาล (ข้อมูลในเว็บไซต์) เพื่อตรวจสอบ..
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ระบบ พ.ศ. 2555

วันที่  22  พฤศจิกายน  2555  
เรื่อง แจ้งโรงเรียนมารับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet) ระยะที่ 2 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1. บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ดาวน์โหลด
2. ไฟล์ Excel ใส่ชื่อ-สกุล เลขปชช.13 หลัก Serial Number, Mac Address ส่งได้ที่..
    wanyasomboon@gmail.com (หลังจากได้รับเครื่องไปแล้ว) ดาวน์โหลด
3. คู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา "สำหรับผู้ปกครอง" ดาวน์โหลด
4. คำสั่ง สพฐ. ที่ 108/2547 " มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ" ดาวน์โหลด
6. แผนการสอน 200 วัน "สำหรับคุณคร"ู ดาวน์โหลด
7. ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต ดาวน์โหลด
8. การดู Serial Number, Mac Address เครื่องแท็บเล็ต OTPC ดาวน์โหลด
9. รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ดาวน์โหลดและแจ้งด่วนที่ 08-1284-8059


วันที่  8  ตุลาคม  2555  
เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ที่มีตัวตนเรียนอยู่
ในโรงเรียนจริง หากมีการย้ายออก/เข้าใหม่ โดยเปรียบเทียบกับไฟล์แนบนี้ ให้เพิ่ม/ลดข้อมูล
และส่งทางอีเมล์ wanyasomboon@gmail.com หรือ โทร 08-1284-8059 แจ้งด่วนภายใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 (หากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว สพป.จะจัดสรรตามจำนวนที่เคยรายงาน
เมื่อ 10 มิ.ย. 2555)เพื่อประกอบการจัดสรรแท็บเล็ต ระยะที่ 2

วันที่  26  กันยายน  2555  
เรื่อง..แจ้งโรงเรียน ดังบัญชีแนบ มารับแท็บเล็ต(เพิ่มเติม) ครั้งที่1/2555
วันที่  11  กันยายน  2555  
เรื่อง..1.ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประชุมเพื่อรับมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.2555 ณ ห้องประชุมลางสาด
รายละเอียดการจัดสรร..แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน ป.1..ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประชุมเพื่อรับแท็บเล็ต