วันที่  11  ธันวาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ได้รับแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ปีกศ.
2556 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ป.2 ปี กศ.2557) >> สำนักการคลังและสินทรัพย์ แจ้ง ระยะเวลาการค้ำ
ประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2557 - 21 ก.ค. 2558

วันที่  19  กรกฎาคม  2557
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (เฉพาะ สพฐ.) รับแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน
ชั้น ป.1 ปีกศ.2556 (ปัจจุบันอยู่ชั้น ป.2 ปีกศ.2557) วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 2557 รายละเอียด

วันที่  28  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงปม. 2555
.. รายละเอียดการรับประกัน และแนวทางปฏิบัติแท็บเล็ต
.. ศูนย์บริการ OTPC ภาคเหนือ 21 แห่ง

วันที่  25  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาฯ สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงปม.2555 ขอให้โรงเรียนตามบัญชี
จัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาฯสำหรับครู ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556
..หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.,สช.. หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท.
..บัญชีจัดสรร(แท็บเล็ต)สำหรับครู รุ่น1 ปีงปม. 2555.. แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอน ป.2
วันที่  15  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..สตผ. สพฐ. แจ้งจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1ปีงปม. 2555
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2555 ขณะนี้
เป็นนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2556 เนื้อหาที่บรรจุสำหรับครูเป็นเนื้อหาสาระชั้น ป.2 ดังนั้น
"เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูดังกล่าว จึงใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของ นร.ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2556


วันที่  27  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน.. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน " การจัดทำทะเบียนพัสดุ
การกำกับดูแล การยืม การคืน การซ่อมแซมและการขอใช้คืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ..รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่...
วันที่  24  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....การจัดส่งโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล้ตพีซี SD card
.....ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (สังกัด สพฐ.) ที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต
ปีการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1ไปรับ...โปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิ
ของแท็บเล็ตพีซี (SD card) โรงเรียนละ 1 ชุด .. รายละเอียดหนังสือราชการ และแจ้ง e-filling
แล้ว (รายชื่อโรงเรียนมี น.ร.ป.1)
วันที่  19  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....กรณีเครื่องแท็บเล็ต "หาย"....
..กรณีคำถาม  "ต้องการทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่แท็บเล็ตนักเรียนชั้น ป.1 หายต้องดำเนิน
การอย่างไรบ้าง"..คำตอบ "แท็บเล็ต เป็นครุภัณฑ์ (ประเภทครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ซึ่งต้องลง
ทะเบียน ดังนั้น ทุกอย่าง จึงต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ.."
(โดย : อรุณ พรหมจรรย์ สตผ.สพฐ. วันที่ 19 เมษายน 2556 [ 06:54:43 ]
วันที่  3  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ด่วนที่สุด..แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1
ปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบจำนวน นักเรียน : แท็บเล็ต มีจำนวนตรงกันหรือไม่ (ขาด/เกิน)
แจ้งด่วน...เนื่องจากสพฐ. ต้องการข้อมูลแท็บเล็ตไปบริหารจัดการด่วน.....
วันที่  25  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง....ด่วนที่สุด..แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด (สพฐ., สช., อปท.,และ สกอ.) ที่ได้รับจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ น.ร.ชั้น ป.1 ปีการศึกษา
2555...เข้าไปกรอกข้อมูลแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแท็บเล็ต โดยใช้รหัส 10
หลัก เป็นรหัสผ่านเข้ากรอกข้อมูล ทั้งนี้ดำเนินการได้ในช่วงวันที่ 21-29 มีนาคม 2556
วันที่   20  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียน 16 โรงเรียนตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ แท็บเล็ต จำนวน 16 โรงเรียน.ขณะนี้ ่ส่งแบบสอบถามฯ ครบแล้ว
1.บ้านท่าอวน2.บ้านร้องลึก3.อุตรดิตถ์คริสเตียน4.วัดพระฝาง5.บ้านห้วยขมิ้น6.วัดดอนสัก
7.ป่ากล้วยเสริมวิทยา8.วัดวังหมูฯ9.พงสะตือฯ10.บ้านป่ากะพี้11.บ้านน้ำลอกฯ12.บ้านหัวค่าย
13.บ้านโรงหม้อฯ14.วัดนาทะเล15.ราษฎร์อำนวย16.บ้านทุ่งป่ากระถิน.ขอขอบคุณทุกโรงเรียน
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...แจ้งจัดสรรรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมระบบ
และรายการโทรทัศน์สีฯ งบปี 2556 รายละเอียดหนังสือ.. บัญชีจักสรร
วันที่ 28  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...การตรวจสอบ/รายงาน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพื่อการศึกษาไทย และร.ร.ที่ขอรับการจัดสรรเครื่องเพิ่มเติม ขอให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง สพป.

วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง...การตรวจสอบ/รายงานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามโครงการแท็บเล็ตพีซี
เพื่อการศึกษาไทย 1.รายละเอียด 2.แบบฟอร์มรายงานSerial Number และ Mac Address
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
ศึกษาแนวปฏิบัติเครื่องแท็บเล็ตของโรงเรียน สช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่  3 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) "สำหรับโรงเรียนในสังกัด อปท."
1. แบบกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1.. 2.บัญชีจัดสรร .. 3.แนวปฏิบัติการจัดการแท็บเล็ต
4. คู่มือแท็บเล็ตผู้ปกครอง 5.นักเรียนซ้ำซ้อน 6.ตัวอย่างใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
7. หนังสือแจ้งเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลศรีพนมมาศ เทศบาลตำบลหัวดง
8. รายชื่อนักเรียนป.1 โรงเรียนเทศบาล (ข้อมูลในเว็บไซต์) เพื่อตรวจสอบ..
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.อต. 1
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2555

วันที่  29  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1
เรื่อง การรายงานข้อมูลเครื่องแท็บเล็ต แจ้งทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานเลข Serial Number
และ Mac Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ขอให้เร่งดำเนินการส่งด่วน

วันที่  22  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง แจ้งโรงเรียนมารับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet) ระยะที่ 2 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1. บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ดาวน์โหลด
2. ไฟล์ Excel ใส่ชื่อ-สกุล เลขปชช.13 หลัก Serial Number, Mac Address ส่งได้ที่..
    wanyasomboon@gmail.com (หลังจากได้รับเครื่องไปแล้ว) ดาวน์โหลด
3. การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ดาวน์โหลด
4. คู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา "สำหรับผู้ปกครอง" ดาวน์โหลด
5. คำสั่ง สพฐ. ที่ 108/2547 " มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ" ดาวน์โหลด
6. แผนการสอน 200 วัน "สำหรับคุณคร"ู ดาวน์โหลด
7. ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต ดาวน์โหลด
8. การดู Serial Number, Mac Address เครื่องแท็บเล็ต OTPC ดาวน์โหลด
9. รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ดาวน์โหลดและแจ้งด่วนที่ 08-1284-8059
10.โรงเรียนใดที่เครื่องมีปัญหา ขอให้นำเครื่องไปที่ศูนย์ซ่อม "Advice" อยู่บริเวณเยื้อง
     โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นำหลักฐานเช่น เครื่องแท็บเล็ตพร้อมกล่องใส่, สำเนารายชื่อน.ร.
     Serial Number, Mac Address ที่ตรงกับเครื่องที่ีมีปัญหา


วันที่  8  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ที่มีตัวตนเรียนอยู่
ในโรงเรียนจริง หากมีการย้ายออก/เข้าใหม่ โดยเปรียบเทียบกับไฟล์แนบนี้ ให้เพิ่ม/ลดข้อมูล
และส่งทางอีเมล์ wanyasomboon@gmail.com หรือ โทร 08-1284-8059 แจ้งด่วนภายใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 (หากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว สพป.จะจัดสรรตามจำนวนที่เคยรายงาน
เมื่อ 10 มิ.ย. 2555)เพื่อประกอบการจัดสรรแท็บเล็ต ระยะที่ 2

วันที่  26  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1
เรื่อง..แจ้งโรงเรียน ดังบัญชีแนบ มารับแท็บเล็ต(เพิ่มเติม) ครั้งที่1/2555
วันที่  21  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ด่วน โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้สรุปผลงานดีเด่น 3 ลำดับ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอให้จัดส่ง "กลุ่มบริหารงานบุคคล" โดยด่วน..นำเข้าประกอบการพิจารณาเลื่ื่อนขั้นเงินเดือน
วันที่  11  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..1.ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประชุมเพื่อรับมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.2555 ณ ห้องประชุมลางสาด
รายละเอียดการจัดสรร..แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน ป.1..ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประชุมเพื่อรับแท็บเล็ต
วันที่ 10  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ดาวน์โหลดแผนการสอน 200 วัน สำหรับการจัดการเรียนการสอน "แท็บเล็ต"