ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางผกามาศ อิ่มประยูรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2561 
2นายวิโรจน์ ปลิกแสงชุมชนบ้านดงเกษียณอายุราชการ2561 
3นายสุรินทร์ เนียมแก้วด่านแม่คํามันเกษียณอายุราชการ2561 
4นายประสพโชค มาเลี้ยงบ้านขุนฝางเกษียณอายุราชการ2561 
5นายจักรศิลป์ วงษ์พิราบ้านดินแดงเกษียณอายุราชการ2561 
6นายวีรศักดิ์ ศิริประทุมบ้านท่าอวนเกษียณอายุราชการ2561 
7นายนรเศรษฐ์ มุรธามงคลกุลบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2561 
8นายไพโรจน์ แผ้วเกษมสามัคคีวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
9นายสมชาย ต่ายทองบ้านห้วยปลาดุกเกษียณอายุราชการ2561 
10นายอำนวย สุขเงินบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2561 
11นายอดิศักดิ์ เส็งเมืองวังโป่งดํารงวิทย์เกษียณอายุราชการ2561 
12นายสมรัฐ แย้งจันทร์วัดน้ำใสเกษียณอายุราชการ2561 
13นางสิริพร นิยมสำรวจวัดไร่อ้อยเกษียณอายุราชการ2561 
14นายสำราญ แก้วเมธีกุลวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)เกษียณอายุราชการ2561 
15นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติวัดศรีธารามเกษียณอายุราชการ2561 
16นายศุภชัย ขรรวาระนาทสามัคยารามเกษียณอายุราชการ2561 
17นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)เกษียณอายุราชการ2561 
18นายเรวัต สมยาโรนแหลมนกแก้วเกษียณอายุราชการ2561 
19นางนิตยา แฟงสวัสดิ์อนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2561 
20นางพจนันท์ ทิพย์พรหมชายเขาวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
21นางวินยา ภาสกรวิวัฒน์ชายเขาวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
22นางประภาพรรณ กฤษณะดิลกชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2561 
23นายชัยพร ศิริวัฒน์ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2561 
24นางสุดใจ ธนวัฒน์ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2561 
25นางกำไร ก่ำสุขชุมชนบ้านโคนเกษียณอายุราชการ2561 
26นายธวัชชัย จาดแหชุมชนบ้านวังหินเกษียณอายุราชการ2561 
27นางสุชิดา สมุทรหล้าชุมชนเมืองปากฝางเกษียณอายุราชการ2561 
28นายนิยมพร นพศรีชุมชนวัดบรมธาตุเกษียณอายุราชการ2561 
29นางปรานอม โตงิ้วชุมชนวัดบรมธาตุเกษียณอายุราชการ2561 
30นายอำนวย คำศรีด่านแม่คํามันเกษียณอายุราชการ2561 
31นางพรวิไล หอมสุนทรนานกกกเกษียณอายุราชการ2561 
32นางอนุชิดา ฉั่วประเสริฐนานกกกเกษียณอายุราชการ2561 
33นางสมหมาย เทพคุณนาอินวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
34นายพิศาล อักษรนาอินวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
35นายสมศักดิ์ ทาศรีนาอินวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
36นางละเอียด แผ้วเกษมน้ำริดราษฎร์บำรุงเกษียณอายุราชการ2561 
37นายเอนก ดีท่าบ้านกองโคเกษียณอายุราชการ2561 
38นางสาวนเรศ กอนวงศ์บ้านข่อยสูงเกษียณอายุราชการ2561 
39นางศุภรัตน์ นามวงศ์บ้านขุนฝางเกษียณอายุราชการ2561 
40นางพิมพร ทองก้อนบ้านขุนฝางเกษียณอายุราชการ2561 
41นางสุทธรัตน์ สงครามบ้านคลองกล้วยเกษียณอายุราชการ2561 
42นางสนอง น้อยหัวหาดบ้านคลองกล้วยเกษียณอายุราชการ2561 
43นางจารุณี ขำทองบ้านคลองกล้วยเกษียณอายุราชการ2561 
44นางสมจิตร บุญกรับพวงบ้านชําตกเกษียณอายุราชการ2561 
45นายสุเทพ บุญกรับพวงบ้านชําตกเกษียณอายุราชการ2561 
46นางอรุณรังสี หิรัญดิษฐ์ชุมชนไผ่ล้อมวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
47นางบุญมา คำจ้อนบ้านชําผักหนามเกษียณอายุราชการ2561 
48นางประจวบ อยู่นิ่มบ้านซ่านสามัคคีเกษียณอายุราชการ2561 
49นางเนตรดาว กรกนกบ้านดอนโพเกษียณอายุราชการ2561 
50นางวันเพ็ญ ลิ้มสกุลบ้านดอนโพเกษียณอายุราชการ2561 
51นางฉายสิริ คุ้มปากพิงบ้านฟากบึงเกษียณอายุราชการ2561 
52นางฤดีพร มีเพ็ชรบ้านเด่นสําโรงเกษียณอายุราชการ2561 
53นางจำเนียร กล่อมทองบ้านเต่าไหเหนือเกษียณอายุราชการ2561 
54นางจุรีพร รอดทั่งบ้านเต่าไหเหนือเกษียณอายุราชการ2561 
55นางถนอม บัวนุชบ้านท่าเดื่อเกษียณอายุราชการ2561 
56นายนรงค์ ขำทองบ้านท้ายน้ำเกษียณอายุราชการ2561 
57นางพัชรา ศิวานนท์บ้านท่าอวนเกษียณอายุราชการ2561 
58นางจมาพร โตลำดับบ้านนายางเกษียณอายุราชการ2561 
59นางเสาวภา จรจันทร์บ้านนาอิซางเกษียณอายุราชการ2561 
60นางสาวสมเพชร เรียนหม่อมบ้านน้ำไคร้เกษียณอายุราชการ2561 
61นางจรอนรัตน์ พุฒโตบ้านน้ำไคร้เกษียณอายุราชการ2561 
62นางวาสนา มณีนาคบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2561 
63นางพรรณพิมล มีแก้วแกมบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2561 
64นางพิสมัย โนฟองบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2561 
65นายอิทธิพล ศรีจันทร์ทับบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2561 
66นางปิยะพร เม่นวังแดงบ้านน้ำอ่างเกษียณอายุราชการ2561 
67นางนีรชา แดงกองโคบ้านน้ำอ่างเกษียณอายุราชการ2561 
68นางดวงพร ฉวีชัยบ้านน้ำอ่างเกษียณอายุราชการ2561 
69นางสุรีย์รัตน์ วงษ์ยอดบ้านในเมืองเกษียณอายุราชการ2561 
70นายวิทยา คำโอดบ้านในเมืองเกษียณอายุราชการ2561 
71นายสุชาติ ทองอู๋บ้านบ่อพระเกษียณอายุราชการ2561 
72นางมยุรี ตรีพุฒบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2561 
73นายชัยประสงค์ อินบัวบ้านป่ากะพี้เกษียณอายุราชการ2561 
74นายสี อ่วมแจงบ้านปางวุ้นเกษียณอายุราชการ2561 
75นายเชาว์ ใจปวงบ้านปางหมิ่นเกษียณอายุราชการ2561 
76นางสาวอัญชลี แขงามขำบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุราชการ2561 
77นายเร่ อิ่มสำราญบ้านแพะเกษียณอายุราชการ2561 
78นางสรรธานี ใจปวงบ้านแพะเกษียณอายุราชการ2561 
79นางพรรณทิพา ลาลีบ้านแพะเกษียณอายุราชการ2561 
80นางสำเนียง บานบู่บ้านร้องลึกเกษียณอายุราชการ2561 
81นางสุรีย์พร แหยมคงบ้านนาป่าคายเกษียณอายุราชการ2561 
82นายอำนาจ จู่คำสีบ้านวังดินเกษียณอายุราชการ2561 
83นางผ่องศรี ศรีปริวุฒิบ้านวังดินเกษียณอายุราชการ2561 
84นางนวลปรางค์ บุญมีสุขบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2561 
85นางเกื้อกูล มุรธามงคลกุลบ้านวังถ้ำเกษียณอายุราชการ2561 
86นายบรรจง หงษ์ประสิทธิ์บ้านวังถ้ำเกษียณอายุราชการ2561 
87นายโสภี เกิดผลบ้านวังปรากฏเกษียณอายุราชการ2561 
88นายเสน่ห์ บัวสมบูรณ์บ้านวังปรากฏเกษียณอายุราชการ2561 
89นายสมยศ พันธุ์ทหารบ้านวังปรากฏเกษียณอายุราชการ2561 
90นายสถาพร ทำนุพันธุ์บ้านวังปรากฏเกษียณอายุราชการ2561 
91นายเรวัตร บุตรดาบ้านแสนขันเกษียณอายุราชการ2561 
92นายรุ่งโรจน์ อยู่บางบ้านหนองหินเกษียณอายุราชการ2561 
93นายครรชิต จันทร์กวีบ้านห้วยใต้เกษียณอายุราชการ2561 
94นายธงชัย ถาดีบ้านห้วยทรายเกษียณอายุราชการ2561 
95นางสิริรัตน์ พึ่งศาสตร์บ้านเหล่าเกษียณอายุราชการ2561 
96นางลำแพน ดีนิลบ้านเหล่าป่าสาเกษียณอายุราชการ2561 
97นางสาวมะลิ ถายาบ้านแหลมถ่อนสามัคคีเกษียณอายุราชการ2561 
98นางดาราวรรณ เตชาบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)เกษียณอายุราชการ2561 
99นายจรูญโรจน์ แว่นสิมประชาชนอุทิศเกษียณอายุราชการ2561 
100นายวสันต์ ชุ่มเย็นประชาชนอุทิศเกษียณอายุราชการ2561 
101นายฉัตรชัย เพ็ชร์ช้างป่ากล้วยเสริมวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
102นายสมจิตร อยู่ยิ่งป่าขนุนเจริญวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
103นางแสงเดือน หน่อเทพปางต้นผึ้งเกษียณอายุราชการ2561 
104นางวิยะดา จันทร์แก้วพิชัยดาบหัก 1เกษียณอายุราชการ2561 
105นายสรศักดิ์ รุ่งอินทร์วังโป่งดํารงวิทย์เกษียณอายุราชการ2561 
106นายไมตรี วิรัชชัยวัดช่องลมเกษียณอายุราชการ2561 
107นางจินตนา บุญเกตุวัดดงสระแก้วเกษียณอายุราชการ2561 
108นางรุ่งนภา โอวภกรณ์วัดดอยเกษียณอายุราชการ2561 
109นางสุวิชา วัฒกวิกรานต์วัดดอยเกษียณอายุราชการ2561 
110นางสาวสุชีลา ใจบุญวัดดอยเกษียณอายุราชการ2561 
111นายใหม่ แก้วเปี้ยวัดบ้านเกาะเกษียณอายุราชการ2561 
112นางปรีดา สูงตรงวัดพระฝางเกษียณอายุราชการ2561 
113นายอนุสรณ์ ผลสวัสดิ์วัดพระฝางเกษียณอายุราชการ2561 
114นางชูศิลป์ ตั้งจิตรตรงวัดโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2561 
115นายจำเริญ กาวิลัยวัดแม่เฉยเกษียณอายุราชการ2561 
116นายบุญญวัฒน์ กาทองวัดแม่เฉยเกษียณอายุราชการ2561 
117นางสถาพร แดงโชติวัดแม่เฉยเกษียณอายุราชการ2561 
118นางวัชรินทร์ ศักดิ์พงศ์สิงห์วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)เกษียณอายุราชการ2561 
119นางวารี วงษ์พิราวัดวังผักรุงเกษียณอายุราชการ2561 
120นางพวงรัตน์ อยู่จำนงค์วัดศรีธารามเกษียณอายุราชการ2561 
121นางนาฏศิรินทร์ พรมสุวรรณวัดใหม่เกษียณอายุราชการ2561 
122นางวันทนา วงษ์เดชวัดใหม่เกษียณอายุราชการ2561 
123นางประไพ ยาวไทยสงค์วัดอรัญญิการามเกษียณอายุราชการ2561 
124นางกรทิพย์ ทองแตงวัดอรัญญิการามเกษียณอายุราชการ2561 
125นายณรงค์ ทองแตงวัดอรัญญิการามเกษียณอายุราชการ2561 
126นางลัคณา เรืองศิรรักษ์วัดอรัญญิการามเกษียณอายุราชการ2561 
127นายชูศักดิ์ แดงกองโคศรีอุทิศเกษียณอายุราชการ2561 
128นายมนตรี พรหมสนธิ์สวนหลวงสาธิตฯเกษียณอายุราชการ2561 
129นางสมคิด อ่อนทองสามัคคีวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
130นายสนิท แทนเทือกหมู่ห้าสามัคคีเกษียณอายุราชการ2561 
131นางบานจุรี โชติรักษาอนุบาลชุมชนหัวดงเกษียณอายุราชการ2561 
132นางชุรีพร ร้านกันทาอนุบาลชุมชนหัวดงเกษียณอายุราชการ2561 
133นางมยุรี คงนุ่นอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)เกษียณอายุราชการ2561 
134นางขนิษฐา จันทร์ดวงดีอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)เกษียณอายุราชการ2561 
135นางนฤมล เมฆอรุณอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2561 
136นางภาวนา สิงหพงษ์อนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2561 
137นางจีรวรรณ ดงปารีอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2561 
138นางดารณี ทันเจริญอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2561 
139นางทัศนีย์ ฉัตรทองอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2561 
140นายกิตติ เมืองก้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2561 
141นางสิริพร วงษ์ดิษฐ์อนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2561 
142นางวิรมล ภู่เกาะบ้านวังดินเกษียณอายุราชการ2561 
143นายสมเกียรติ พันธุ์เภาวัดวังยางเกษียณอายุราชการ2561 
144นายสายันต์ เงินเมืองวัดสิงห์ศรีสว่างเกษียณอายุราชการ2561 
145นางสุรีย์ ทรกัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2561 
146นายละเอียด เทียบน้ำอ่างบ้านเหล่าเกษียณอายุราชการ2561 
147นายวิชัย สามแสงน้ำริดราษฎร์บำรุงเกษียณอายุราชการ2561 
148นายชุมพล ทองสายบ้านท่ามะปรางเกษียณอายุราชการ2561 
149นายไสว สังคะเฮียงบ้านเต่าไหเหนือเกษียณอายุราชการ2561 
150นายสมชาย นิตย์ไธสงบ้านหาดสองแควเกษียณอายุราชการ2561 
151นายสง่า ปานสังข์ศรีอุทิศเกษียณอายุราชการ2561 
152นายทองดี เขื่อนแปดบ้านปางวุ้นเกษียณอายุราชการ2561 
153นายบุญมั่น ทิมขาววัดวังหมู(นิมมานโกวิท)ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตดิตถ์ เขต 1