ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธีระยุทธ ทาปุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2560 
2นายเฉลิม ปาลาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2560 
3นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2560 
4นางบุปผา วิจิตราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2560 
5นายสุนทร อองกุลนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2560 
6นางปานทอง ปัญญาเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตเกษียณอายุราชการ2560 
7นายธานี เล็กอุทัยบ้านวังโป่งเกษียณอายุราชการ2560 
8นายประวะเรศ เพ็ชร์ช้างวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)เกษียณอายุราชการ2560 
9นายสมหมาย บุญมีสุขบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2560 
10นางสาวผกา สอนจรูญบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)เกษียณอายุราชการ2560 
11นายประสาร ดีอุดมบ้านน้ำอ่างเกษียณอายุราชการ2560 
12นายสมพร วัลลิยะเมธีบ้านหาดสองแควเกษียณอายุราชการ2560 
13นายอวด อ่อนพรมวัดนาทะเลเกษียณอายุราชการ2560 
14นายเนตร จันขันสีวัดใหม่เกษียณอายุราชการ2560 
15นายสงวนศักดิ์ รัตโนวัดไผ่ล้อมเกษียณอายุราชการ2560 
16นายวิเชียร เทศเอมบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2560 
17นายพีรพงษ์ วัชรเทศบ้านแสนขันเกษียณอายุราชการ2560 
18นายจรูญ เจือประเสริฐบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุราชการ2560 
19นายพิษณุ ปกรณ์ธาดาบ้านเหล่าป่าสาเกษียณอายุราชการ2560 
20นายสรวัชร์ เทพกฤชวัดคลองนาพงเกษียณอายุราชการ2560 
21นางพีรนุช เสน่หาวัดดอยแก้วเกษียณอายุราชการ2560 
22นางสมนึก แซ่วีวัดสิงห์ศรีสว่างเกษียณอายุราชการ2560 
23นางสาวนันทิยา วิเทศน์บ้านคุ้งตะเภาเกษียณอายุราชการ2560 
24นางบุญลือ วงษ์ทันท์ป่าขนุนเจริญวิทยาเกษียณอายุราชการ2560 
25นายสาคร สุนะบ้านหัวหาดเกษียณอายุราชการ2560 
26นางศิริวรรณ เขียวสอาดบ้านหัวหาดเกษียณอายุราชการ2560 
27นางจิตตรา บุญทรงสันติกุลบ้านห้วยฉลองเกษียณอายุราชการ2560 
28นายสมบูรณ์ เผือกไชยบ้านซ่านสามัคคีเกษียณอายุราชการ2560 
29นายนเรศน์ พิมลประเสริฐสุขบ้านดงช้างดีเกษียณอายุราชการ2560 
30นางทิตพิชา น้อยศิริบ้านวังโป่งเกษียณอายุราชการ2560 
31นางสาวจริยา พฤกษ์เพ็ชรไพศาลบ้านวังโป่งเกษียณอายุราชการ2560 
32นางสุภาภรณ์ ม่วงมีบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุราชการ2560 
33นางศรีวิไล เจียงวรีวงศ์วัดคุ้งวารีเกษียณอายุราชการ2560 
34นางอำไพ น่วมศิริอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
35นายสำราญ แทนเทือกอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
36นางนารีรัตน์ ห่านประเสริฐอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
37นางลัดดา คณะในอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
38นางพจนีย์ กลิ่นอุดมอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
39นางรัตนาภรณ์ สิงหเสมานนท์อนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
40นางนพวรรณ วิไลรัตน์อนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
41นางรุ่งทิวา ศิริยานนท์อนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
42นางศรีวรรณา อยู่เจริญอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
43นางจันทร์นวล อยู่ทิมอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
44นางผาสุข อิ่มสำราญอนุบาลอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ2560 
45นางสุนันท์ ควรคิดมิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์)เกษียณอายุราชการ2560 
46นางน้ำทิพย์ มะโหราชุมชนเมืองปากฝางเกษียณอายุราชการ2560 
47นางเกษรเพชร ผาปานชุมชนเมืองปากฝางเกษียณอายุราชการ2560 
48นางสาวองุ่น วิเทศสนธิชุมชนเมืองปากฝางเกษียณอายุราชการ2560 
49นางวิไลวรรณ รินชุมภูบ้านงิ้วงามเกษียณอายุราชการ2560 
50นางปราณี หรรษไพบูลย์บ้านเหล่าป่าสาเกษียณอายุราชการ2560 
51นายธัชพล หลวงเรื่องบ้านขุนฝางเกษียณอายุราชการ2560 
52นายวินัย หงอนไก่บ้านขุนฝางเกษียณอายุราชการ2560 
53นายณรงค์ศักดิ์ บุญประเสริฐชุมชนด่านวิทยาเกษียณอายุราชการ2560 
54นางจินตนา ก้อนเครือวัดแม่เฉยเกษียณอายุราชการ2560 
55นายเกื้อกูล ไวเปียวัดแม่เฉยเกษียณอายุราชการ2560 
56นายทวี จันทร์เจ๊กประชาชนอุทิศเกษียณอายุราชการ2560 
57นายโสภณ มณีคันโทราษฎร์ดําริเกษียณอายุราชการ2560 
58นางวลีรัตน์ ปัญญาดีราษฎร์ดําริเกษียณอายุราชการ2560 
59นางอัญชลีพร สีสุขราษฎร์อุปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2560 
60นางรัตนาภรณ์ เกียรติมาโนชญ์น้ำริดราษฎร์บำรุงเกษียณอายุราชการ2560 
61นายไพฑูรย์ ภู่เกาะน้ำริดราษฎร์บำรุงเกษียณอายุราชการ2560 
62นางอัญชนิดา จันทร์เจ๊กชายเขาวิทยาเกษียณอายุราชการ2560 
63นางปัทมาภรณ์ เพ็งถาบ้านไผ่ล้อมสามัคคีเกษียณอายุราชการ2560 
64นายมานพ กว้างยาววัดคลองนาพงเกษียณอายุราชการ2560 
65นางทองพูล ถายาวัดพระฝางเกษียณอายุราชการ2560 
66นางสาวลำเพย อุ่นทองวัดพระฝางเกษียณอายุราชการ2560 
67นางณัฐวดี เปรมปรีดิ์วัดพระฝางเกษียณอายุราชการ2560 
68นางบังอร เมืองไสยวัดผาจักรเกษียณอายุราชการ2560 
69นายชาลี กล่ำเหม็งบ้านเด่นด่านเกษียณอายุราชการ2560 
70นางกนกพร แตงแก้วบ้านเด่นด่านเกษียณอายุราชการ2560 
71นางพร เงินเมืองสามัคยารามเกษียณอายุราชการ2560 
72นางศศิยาภรณ์ กันกรดบ้านวังดินเกษียณอายุราชการ2560 
73นายปรีชา ชูอยู่ชุมชนบ้านวังหินเกษียณอายุราชการ2560 
74นายบำรุง ทารัตน์บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)เกษียณอายุราชการ2560 
75นางรัตนา มากพันธุ์บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)เกษียณอายุราชการ2560 
76นางสมหมาย ทารัตน์บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2560 
77นางประภาศรี สุขเงินบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2560 
78นายโสภณ พงศ์วุฒิศักดิ์วัดบ้านใหม่เกษียณอายุราชการ2560 
79นางเกษร เทศคลังวัดบ้านใหม่เกษียณอายุราชการ2560 
80นางวัลภา พลอยบำรุงหมู่ห้าสามัคคีเกษียณอายุราชการ2560 
81นางวิรัชดา มัชฌิมาพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2560 
82นายวรวรรต แดงกองโคบ้านน้ำอ่างเกษียณอายุราชการ2560 
83นายสันติพันธุ์ กันน้ำอ่างบ้านน้ำอ่างเกษียณอายุราชการ2560 
84นายอุดม วัฒนาเมธากุลบ้านน้ำอ่างเกษียณอายุราชการ2560 
85นางสุทา ศรีอรุณบ้านไชยมงคลเกษียณอายุราชการ2560 
86นางสาวทิพวัลย์ ดีพลับบ้านเหล่าเกษียณอายุราชการ2560 
87นายนพดล เตชาบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)เกษียณอายุราชการ2560 
88นางสีนวล แตงกูลบ้านดอนโพเกษียณอายุราชการ2560 
89นางเฉลา ภู่เสือบ้านคลองละวานเกษียณอายุราชการ2560 
90นายพิชัย เถลิงศกบ้านหัวค่ายเกษียณอายุราชการ2560 
91นางสุวรรณ หรรษาบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75เกษียณอายุราชการ2560 
92นางวารีย์ แกมนิลบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75เกษียณอายุราชการ2560 
93นางอัญชลี สุทธคุณไร่อ้อยเกษียณอายุราชการ2560 
94นายธงชัย อินทรประดิษฐ์วัดวังผักรุงเกษียณอายุราชการ2560 
95นางเรณู อินยิ้มชุมชนบ้านดงเกษียณอายุราชการ2560 
96นายสิทธิเดช เกตุสุวรรณวัดพญาปันแดนเกษียณอายุราชการ2560 
97นางสุรภีร์ ศรีภิรมย์วัดพญาปันแดนเกษียณอายุราชการ2560 
98นางจุรี รัตนรณชาติวัดดอกไม้เกษียณอายุราชการ2560 
99นายบังใบ ดีเหลือบ้านท่ามะปรางเกษียณอายุราชการ2560 
100นายมนัส อรรคเดโชบ้านคลองกะพั้วเกษียณอายุราชการ2560 
101นางเจนนภา บุญกลิ่นบ้านคลองเรียงงามเกษียณอายุราชการ2560 
102นางมณฑี เต๊ะวงษ์บ้านคลองเรียงงามเกษียณอายุราชการ2560 
103นางจินดา วงษ์พิราบ้านท่าสักเกษียณอายุราชการ2560 
104นางนิ่มนวล ศิลป์วัฒนสกุลบ้านท่าสักเกษียณอายุราชการ2560 
105นายชัยรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์บ้านชําสองเกษียณอายุราชการ2560 
106นางเสงี่ยม จันทร์หอมบ้านดาราเกษียณอายุราชการ2560 
107นายสุพจน์ ดีไพรบ้านดาราเกษียณอายุราชการ2560 
108นายสมชาย สาขาวัดบ้านเกาะเกษียณอายุราชการ2560 
109นายนิเวศน์ ฤทธิเดชวัดบ้านเกาะเกษียณอายุราชการ2560 
110นายมาโนช ปานสมบัติบ้านนายางเกษียณอายุราชการ2560 
111นางสาวปราณี คงถาวรบ้านนายางเกษียณอายุราชการ2560 
112นายปิยะศักดิ์ ชูช่วยบ้านหลักร้อยเกษียณอายุราชการ2560 
113นายมานัส จรจันทร์บ้านนาอิซางเกษียณอายุราชการ2560 
114นางอุไร ปานใยบ้านนาอิซางเกษียณอายุราชการ2560 
115นางจันคำ ตาน้อยบ้านนาอิซางเกษียณอายุราชการ2560 
116นายจุฬา ตรีพุฒบ้านหนองกวางเกษียณอายุราชการ2560 
117นายปรีชา แก้วส่องศรีบ้านคลองกล้วยเกษียณอายุราชการ2560 
118นางเบญจมาศ ช้างศรีบ้านปากคลองเกษียณอายุราชการ2560 
119นายบรรเทิง เครือบคนโทบ้านกองโคเกษียณอายุราชการ2560 
120นางจริยา ใจกว้างบ้านท่าเดื่อเกษียณอายุราชการ2560 
121นางพะเยาว์ อยู่สาบ้านท่าเดื่อเกษียณอายุราชการ2560 
122นายเอก บุญตั้งบ้านป่าแต้วเกษียณอายุราชการ2560 
123นายประสิทธิ์ ล้านเชียงบ้านบึงท่ายวนเกษียณอายุราชการ2560 
124นางนัยนา จอมภาอนุบาลชุมชนหัวดงเกษียณอายุราชการ2560 
125นายธวัชชัย สุโสมอนุบาลชุมชนหัวดงเกษียณอายุราชการ2560 
126นางวิภาพร อุ่นทองบ้านห้วยใต้เกษียณอายุราชการ2560 
127นายสุรพล หอมสุนทรนานกกกเกษียณอายุราชการ2560 
128นายบรรเทิง เสมานุกูลนานกกกเกษียณอายุราชการ2560 
129นางเฉลียว เชื้อต่อมาวัดน้ำใสเกษียณอายุราชการ2560 
130นางรพีพร หมื่นยาบ้านชําผักหนามเกษียณอายุราชการ2560 
131นายจำรัส ผาเจริญด่านแม่คํามันเกษียณอายุราชการ2560 
132นางกรกนก มณีรัตน์ด่านแม่คํามันเกษียณอายุราชการ2560 
133นายสมมารถ พิมพ์โพธิ์ฤาษีพหลวิทยาเกษียณอายุราชการ2560 
134นางสุภาพร แกล้วกสิกรรมบ้านหัวดุมเกษียณอายุราชการ2560 
135นายพิเชษฐ กุลศิริอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)เกษียณอายุราชการ2560 
136นางลีนา เตชาชุมชนวัดบรมธาตุเกษียณอายุราชการ2560 
137นางศิวิลัย อ่วมอ่ำชุมชนวัดบรมธาตุเกษียณอายุราชการ2560 
138นางสุนทร ทั่งมั่งมีชุมชนวัดบรมธาตุเกษียณอายุราชการ2560 
139นางจิรภา พงษ์สนิทกุลบ้านแสนขันเกษียณอายุราชการ2560 
140นายประโยชน์ ยะเขตต์กรณ์บ้านท่าช้างเกษียณอายุราชการ2560 
141นายอดิพงศ์ ศิริอ่วมบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2560 
142นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูลบ้านร้องลึกเกษียณอายุราชการ2560 
143นางพัชราภรณ์ มิลินทางกูรบ้านร้องลึกเกษียณอายุราชการ2560 
144นางจำเนียร ตันหิงบ้านผักขวงเกษียณอายุราชการ2560 
145นางเรณู เขียวอ่อนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2560 
146นางปวีณา กุลสิทธิ์บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2560 
147นายพิทักษ์ ปิ่นรัตน์บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2560 
148นายสุราษฎร์ รอดด้วงบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2560 
149นางรัชนีวรรณ โอวาสิทธิ์บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214เกษียณอายุราชการ2560 
150นายธีรศักดิ์ ทิศอาจบ้านนาป่าคายเกษียณอายุราชการ2560 
151นางพิราภรณ์ จันทร์ทับทองบ้านนาลับแลงเกษียณอายุราชการ2560 
152นายบรรจง โก๊ะกอยบ้านห้วยปลาดุกเกษียณอายุราชการ2560 
153นายประเสริฐ บัวหลายบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2560 
154สิบตรีจรินทร์ อ้นทองทิมบ้านหัวดุมเกษียณอายุราชการ2560 
155นายสมบัติ ดำทองดีบ้านคลองเรียงงามเกษียณอายุราชการ2560 
156นายธงชัย เดชลี่บ้านดอนโพเกษียณอายุราชการ2560 
157นายแก้ว สารนะบ้านหนองกวางเกษียณอายุราชการ2560 
158นายเทพ อินทร์หอมไร่อ้อยเกษียณอายุราชการ2560 
159นายอมรศักดิ์ ปิ่นทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
160นางศิริญญาพร จิ๋วภู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัด สป.ศธ.
161นายจักรา วาทหงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สป.ศธ.
162นางสุนันทินี อ่อนแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สป.ศธ.
163นางอนุสรณ์ สุกสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สป.ศธ.
164นางทับทิม ปานคะเชนทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สป.ศธ.
165นางวณกร มะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สป.ศธ.
166นายจักรกฤช แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สป.ศธ.
167นางศุภานัน คีตะรัตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดน่าน สป.ศธ.
168นางสุภาภรณ์ เขียวสอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถฤ์ สป.ศธ.
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตดิตถ์ เขต 1