ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพร ดังดีบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม.39
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตดิตถ์ เขต 1