รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 055817760 
101ชายเขาวิทยานายธีรพล ศรีทองอ่อน 0554470210805043316
102ชุมชนด่านวิทยานายณัฐเชวง รักพงษ์ 0554473150848181908
103ชุมชนเมืองปากฝางนายปรีชา สิงห์อรุณ 055449227 
104นาน้อยวิทยา    
105น้ำริดราษฎร์บำรุงนายชัชดล ตลอดพงษ์ 055447023 
106บ้านขุนฝางนายยุทธชัย พันแพง 055419225 
107บ้านคุ้งตะเภา  055414822 
108บ้านงิ้วงามนายสุรพล ทำนุพันธุ์ 0554483660895262956
109บ้านซ่านสามัคคีนางนิรชา พันธุพัฒน์ 055445013 
110บ้านดงช้างดีนายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย   
111บ้านเด่นด่าน    
112บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)  055445015 
113บ้านน้ำไคร้    
115บ้านบ่อพระ    
116บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)นางสาวจิราพร กลิ่นขจร 055412298 
119บ้านวังดินนายนิรันต์ ผ่องใส 055478285 
120บ้านวังแดงนายเกษม จิรอาภาพงศ์ 055446040 
121บ้านวังถ้ำสิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ   
122บ้านวังโป่งนายมนตรี รักนิยม  0898592518
123บ้านหนองป่าไร่    
124บ้านห้วยฉลองนางภุมรินทร์ จันทะคุณ   
125บ้านหัวหาดนายเสวก มูลเขียน 055448086 
126บ้านหาดงิ้วนายอุเทน แก้วทิ 055446085 
127บ้านหาดเสือเต้นนายสมศักดิ์ คำลือมี 055407035 
128บ้านเหล่าป่าสานายนิคม ทนันไชย  0810371858
129ประชาชนอุทิศนายอารัญญู แก้วอุดรศรี   
130ป่ากล้วยเสริมวิทยา  055448172 
131ป่าขนุนเจริญวิทยานายสุนทร อ่อนวัง 0554148210898590633
132ปางต้นผึ้ง    
133ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)    
134พิชัยดาบหัก 1นายประภาส แดงโชติ 0554135320842180034
135ม่อนดินแดงวิทยาคมนางศุภนาถ บุญกอแก้ว 055414275 
138ราษฎร์อํานวยนายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ   
139ราษฎร์อุปถัมภ์    
140วัดคลองนาพงนางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด 055449025 
143วัดคุ้งยางนายสิงหา บุญเอี่ยม   
144วัดคุ้งวารี  055442290 
145วัดช่องลมนายชยุต ทองพุทธมงคล   
146วัดดอย    
147วัดดอยแก้ว  055446309 
148วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)นายสมคิด เมืองก่อ 055441743 
149วัดทุ่งเศรษฐีนายสมชาย รอดเกลี้ยง  0898581980
151วัดพระฝางนายประหยัด มีมา   
152วัดแม่เฉยนายภราดร เชียงส่ง 0554473450892687520
153วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)นายวิษณุ แสงรัศมี 0554123160867321029
154วัดวังยางนางภาวิไล ผ่องใส 0554490950819626182
155วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)นายกิตตินันท์ แก้วพันยู 055445014 
157วัดสิงห์ศรีสว่างนายบดินทร์ ฟองใหญ่ 055446289 
158วัดอรัญญิการามนายอุดม รัตนสังข์ 055411556 
159สวนหลวงสาธิตฯนางสาวพิชราพร มีปิ่น 055412728 
160สามัคคีวิทยานายวรากรณ์ วังแก้ว   
161สามัคยาราม  055446183 
162หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)นายสาโรช ดีวิจิตร 055441434 
164อนุบาลอุตรดิตถ์นายสง่า มีอินถา 055411060 
201ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)นายนเรศ เภารอด 055491120 
202ชุมชนบ้านวังหินนายชำนาญ สิงห์ใส 055491167 
203บ้านข่อยสูงนายบุญเรือง กันกรด   
204บ้านชําทองนายธนศุภกิจ เชื้อน่วม 055491545 
205บ้านไชยมงคลนายวิชชา เที่ยงจันทร์ 0554542030819539304
206บ้านเด่นสําโรงนางมลธิชา เรือนจันทร์   
207บ้านท่าอวนนายกฤษฎี คงจันทร์ 0554512802
208บ้านน้ำอ่างนางปิยนาถ น่วมทอง 0554541790878392869
209บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)นายนิติรัฐ สุขวัฒน์   
210บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)นายเจม เม่นวังแดง 055451275 
211บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)  055451284 
212บ้านหัวดาน    
213บ้านหาดสองแควสิบเอกบุญแล บางจับ 055496004 
214บ้านเหล่านางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง 055454040 
215บ้านแหลมถ่อนสามัคคีนายประเจตน์ จันทร์ลภ  0895673549
216บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)นางวาสนา ตาคม   
217บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)    
218พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้  0871077343
219ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)    
220วัดบ้านใหม่นายประกิจ สนโต 055491123 
223หมู่ห้าสามัคคีนายเทวินทร์ สอนเพ็ง 055491125 
301ชุมชนบ้านโคนนางฐารินี นวลแหยม 055455057 
302ชุมชนบ้านดงนางระเบียบ บุญมา 055455182 
303บ้านกองโคนายกนต์ธร เกิดบำรุง 0554213750872050456
304บ้านขอมนางฐิติพร เพิ่มพร   
305บ้านคลองกล้วยนายประพันธ์ ทำมา  0812812166
306บ้านคลองกะชี    
307บ้านคลองกะพั้วนายโสภณ สีหะอำไพ   
308บ้านคลองเรียงงามนางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล   
309บ้านคลองละมุง    
310บ้านคลองละวานนายเจษฎา เจนวิทยาสากล  0869267211
311บ้านชําตกนายวสันต์ ศิริกุล   
312บ้านชําสองนายอกนิษฐ์ ขำวีระ   
313บ้านชําหนึ่ง    
314บ้านดอนโพนายเทียนชัย ลิ้มสกุล  0899063710
315บ้านดารานายดิเรก สวัสดี 055496001 
316บ้านดินแดง  055421587 
317บ้านเต่าไหเหนือ    
318บ้านท่าเดื่อนางรัชดา อ่อนแพง   
319บ้านท่ามะปรางนางปวีณา วรรณปัญญา   
320บ้านท้ายน้ำนางสาวนารี ขวัญอ่อน 055421586 
321บ้านท่าสักนายนัธวุฒิ อ่อนแพง 0554960030862356141
323บ้านทุ่งป่ากระถินนางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก   
324บ้านนาคะนึง    
325บ้านนายางนายเอก กิ่งจันทร์   
326บ้านนาอิซางนายวัชรา เลี้ยงวงษ์  0862022813
327นาอินวิทยาคมนายชุมพร แก้วเปี้ย   
328บ้านในเมืองนายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม 055421253 
329บ้านบึงท่ายวน  055436503 
330บ้านปากคลองนายจตุรงค์ บุญเสือ   
331บ้านวังสำโม    
332บ้านป่าแต้วนายนิรัติ บัวทอง   
333บ้านฟากบึงนายบุญชู นมเนย  0862155589
334บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75นายเจริญ แสนย่าง 055421585 
335บ้านวังสะโม  055496002 
336บ้านป่ากะพี้นายสมพงษ์ ธรรมชัย  0861994943
337บ้านหนองกวางนางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร   
338บ้านหน้าพระธาตุนายธวัช เทศคลัง 0554213200894614472
339บ้านหลักร้อย    
340บ้านหัวค่ายนางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น 055421230 
341บ้านหาดทับยานางหนึ่งฤทัย โตมิ   
342ไร่อ้อย    
343วัดดอกไม้นายสมชาย โตลำดับ   
344วัดบ้านเกาะนายอดุลย์ อู่ตุ้ม   
345วัดพญาปันแดนนางณัฏฐา อุ่นแก้ว 055455085 
346วัดโรงม้านางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ 055421187 
347วัดไร่อ้อยนายสุทธิชัย ปานเอี่ยม   
348วัดวังผักรุงนายเอกวิทย์ นาคหอม   
349แหลมนกแก้วนายเชิดสกุล จันนวน   
401ชุมชนไผ่ล้อมวิทยานายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล 0554532780810428981
402ชุมชนวัดบรมธาตุนายพิทักษ์ สนประเทศ 0554534250817406146
403อนุบาลชุมชนหัวดงนายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม 0554313830810364743
405ด่านแม่คํามันนายมานะ แย้งจันทร์  0817408335
406บ้านเนินซ่าน    
407นานกกกนายเกียรติศักดิ์ จันแจ  0871950420
408บ้านชําผักหนาม    
410บ้านห้วยใต้นางนาตยา เกตุวงศ์ 055457407 
411บ้านห้วยทรายนายศุภณัฐ อ้นน่วม   
413ฤาษีพหลวิทยา  055431331 
414วัดเจดีย์  055431203 
415วัดดงสระแก้วนายสุรพงษ์ หอมสุนทร  0831643929
416วัดดอนสักนายสมศักดิ์ เสือน้อย 055431010 
418วัดนาทะเลนางอำนวยพร โปร่งใจ   
419วัดน้ำใสนายนิวัติ เสรีวัฒน์   
422วัดสว่าง  055453468 
423วัดห้องสูงนายกมลพันธุ์ เพ็งปาน 0554317540898580130
424วัดใหม่  055431497 
427อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)นายศักดา แป้นไทย  0848302038
502บ้านท่าช้างนายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง 055418055 
503บ้านนาป่าคายนายภาณุ พรหมน้อย  0891944017
505บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง   
506บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)นายสุริยะ อยู่สืบ   
507บ้านน้ำหมีใหญ่นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น   
508บ้านปางวุ้นนายขวัญธิชล บุญกาวิน   
509บ้านปางหมิ่น    
510บ้านผักขวงนางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร   
511บ้านแพะนายคณิต ทิพย์โอสถ   
512บ้านร้องลึก  055415446 
513บ้านไร่ห้วยพี้    
514บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)นางสาวอรัญญา อุ่นทอง   
515บ้านวังปรากฏนายกมล เมิดไธสง  0848154669
516บ้านแสนขันนายนเรศ สุขเกษม 055418028 
518บ้านห้วยปลาดุก    
519เลอเดชประชานุสรณ์    
520วังโป่งดํารงวิทย์นางสุภารัตน์ อินดวง  0848139323