รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 055817760 
101ชายเขาวิทยานายธีรพล ศรีทองอ่อน 0554470210805043316
102ชุมชนด่านวิทยานายณัฐเชวง รักพงษ์ 0554473150848181908
103ชุมชนเมืองปากฝางนายปรีชา สิงห์อรุณ 055449227 
104นาน้อยวิทยา    
105น้ำริดราษฎร์บำรุงนายวิษณุ แสงรัศมี 0554470230867321029
106บ้านขุนฝางนายประสพโชค มาเลี้ยง 055419225 
107บ้านคุ้งตะเภานายสุชีพ เสาเกิด 0554148220849443749
108บ้านงิ้วงามนายสุรพล ทำนุพันธุ์ 0554483660895262956
109บ้านซ่านสามัคคีนางนิรชา พันธุพัฒน์ 055445013 
110บ้านดงช้างดีนายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย   
111บ้านเด่นด่านนายสุฑณ ดวงตาน้อย   
112บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)  055445015 
113บ้านน้ำไคร้นายชัชดล ตลอดพงษ์   
114บ้านน้ำไผ่    
115บ้านบ่อพระนายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์  0878421940
116บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)นางสาวจิราพร กลิ่นขจร 055412298 
118บ้านไผ่ล้อมสามัคคี  055447203 
119บ้านวังดินนายนิรันต์ ผ่องใส 055478285 
120บ้านวังแดงนายเกษม จันนคร 055446040 
121บ้านวังถ้ำสิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ   
122บ้านวังโป่ง    
123บ้านหนองป่าไร่    
124บ้านห้วยฉลองนางภุมรินทร์ จันทะคุณ   
125บ้านหัวหาดนายเสวก มูลเขียน 055448086 
126บ้านหาดงิ้วนายอุเทน แก้วทิ 055446085 
127บ้านหาดเสือเต้นนายวรากรณ์ วังแก้ว 055407035 
128บ้านเหล่าป่าสา    
129ประชาชนอุทิศนายอารัญญู แก้วอุดรศรี   
130ป่ากล้วยเสริมวิทยานางปิยนาถ น่วมทอง 0554481720878392869
131ป่าขนุนเจริญวิทยานายสุนทร อ่อนวัง 0554148210898590633
132ปางต้นผึ้ง    
133ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)    
134พิชัยดาบหัก 1นายประภาส แดงโชติ 0554135320842180034
135ม่อนดินแดงวิทยาคมนางศุภนาถ บุญกอแก้ว 055414275 
136มิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์)นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ์ 055448356 
138ราษฎร์อํานวยนายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ   
139ราษฎร์อุปถัมภ์นายมนตรี รักนิยม  0898592518
140วัดคลองนาพง  055449025 
143วัดคุ้งยางนายสิงหา บุญเอี่ยม   
144วัดคุ้งวารี  055442290 
145วัดช่องลมนายชยุต ทองพุทธมงคล   
146วัดดอยนายสมศักดิ์ คำลือมี   
147วัดดอยแก้วนายสังวาลย์ เที่ยงฟัก 0554463090848178542
148วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  055441743 
149วัดทุ่งเศรษฐีนายสมชาย รอดเกลี้ยง  0898581980
151วัดพระฝางนายประหยัด มีมา   
152วัดแม่เฉยนายภราดร เชียงส่ง 0554473450892687520
153วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)นายสำราญ แก้วเมธีกุล 0554123160899598399
154วัดวังยางนางภาวิไล ผ่องใส 0554490950819626182
155วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)นายกิตตินันท์ แก้วพันยู 055445014 
156วัดศรีธารามนายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติ 055413540 
157วัดสิงห์ศรีสว่างนายนิวัติ เสรีวัฒน์ 055446289 
158วัดอรัญญิการามนายอุดม รัตนสังข์ 055411556 
159สวนหลวงสาธิตฯนางสาวพิชราพร มีปิ่น 055412728 
160สามัคคีวิทยานายไพโรจน์ แผ้วเกษม   
161สามัคยารามนายศุภชัย ขรรวาระนาท 0554461830831628188
162หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)นายสาโรช ดีวิจิตร 055441434 
164อนุบาลอุตรดิตถ์นายสง่า มีอินถา 055411060 
201ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)นายนเรศ เภารอด 055491120 
202ชุมชนบ้านวังหินนายชำนาญ สิงห์ใส 055491167 
203บ้านข่อยสูงนายบุญเรือง กันกรด   
204บ้านชําทอง  055491545 
205บ้านไชยมงคลนายวิชชา เที่ยงจันทร์ 0554542030819539304
206บ้านเด่นสําโรงสิบเอกบุญแล บางจับ   
207บ้านท่าอวนนายวีรศักดิ์ ศิริประทุม 055451280 
208บ้านน้ำอ่าง  055454179 
209บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)นายนิติรัฐ สุขวัฒน์   
210บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)นายเจม เม่นวังแดง 055451275 
211บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)  055451284 
212บ้านหัวดาน    
213บ้านหาดสองแคว  055496004 
214บ้านเหล่านางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง 055454040 
215บ้านแหลมถ่อนสามัคคีนายประเจตน์ จันทร์ลภ  0895673549
216บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)นางวาสนา ตาคม   
217บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)นายอำนวย สุขเงิน  0819527986
218พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้  0871077343
219ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)    
220วัดบ้านใหม่นายประกิจ สนโต 055491123 
221ศรีอุทิศ    
222หมู่สี่พัฒนา    
223หมู่ห้าสามัคคีนายเทวินทร์ สอนเพ็ง 055491125 
301ชุมชนบ้านโคนนางฐารินี นวลแหยม 055455057 
302ชุมชนบ้านดงนายวิโรจน์ ปลิกแสง 0554551820898569432
303บ้านกองโคนายกนต์ธร เกิดบำรุง 0554213750872050456
304บ้านขอมนางระเบียบ บุญมา   
305บ้านคลองกล้วยนายประพันธ์ ทำมา  0812812166
306บ้านคลองกะชีนายพยนต์ เงินเมือง   
307บ้านคลองกะพั้วนายโสภณ สีหะอำไพ   
308บ้านคลองเรียงงามนางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล   
309บ้านคลองละมุง    
310บ้านคลองละวานนายเจษฎา เจนวิทยาสากล  0869267211
311บ้านชําตกนายวสันต์ ศิริกุล   
312บ้านชําสองนายอกนิษฐ์ ขำวีระ   
313บ้านชําหนึ่งนางนาตยา เกตุวงศ์   
314บ้านดอนโพนายเทียนชัย ลิ้มสกุล  0899063710
315บ้านดารานายดิเรก สวัสดี 055496001 
316บ้านดินแดงนายจักรศิลป์ วงษ์พิรา 055421587 
317บ้านเต่าไหเหนือ    
318บ้านท่าเดื่อนางรัชดา อ่อนแพง   
319บ้านท่ามะปราง    
320บ้านท้ายน้ำนางสาวนารี ขวัญอ่อน 055421586 
321บ้านท่าสักนายนัธวุฒิ อ่อนแพง 0554960030862356141
323บ้านทุ่งป่ากระถินนางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก   
324บ้านนาคะนึง    
325บ้านนายางนายเอก กิ่งจันทร์   
326บ้านนาอิซาง    
327นาอินวิทยาคมนายชุมพร แก้วเปี้ย   
328บ้านในเมืองนายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม 055421253 
329บ้านบึงท่ายวนนายศุภชัย สิงห์โต 055436503 
330บ้านปากคลองนายจตุรงค์ บุญเสือ   
331บ้านวังสำโม    
332บ้านป่าแต้วนายนิรัติ บัวทอง   
333บ้านฟากบึงนายบุญชู นมเนย  0862155589
334บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75  055421585 
335บ้านวังสะโม  055496002 
336บ้านป่ากะพี้นายสมพงษ์ ธรรมชัย  0861994943
337บ้านหนองกวางนางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร   
338บ้านหน้าพระธาตุนายธวัช เทศคลัง 0554213200894614472
339บ้านหลักร้อยนายวัชรา เลี้ยงวงษ์  0862022813
340บ้านหัวค่ายนางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น 055421230 
341บ้านหาดทับยานางหนึ่งฤทัย โตมิ   
342ไร่อ้อย    
343วัดดอกไม้นายสมชาย โตลำดับ   
344วัดบ้านเกาะนายอดุลย์ อู่ตุ้ม   
345วัดพญาปันแดนนางณัฏฐา อุ่นแก้ว 055455085 
346วัดโรงม้านางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ 055421187 
347วัดไร่อ้อยนางสิริพร นิยมสำรวจ   
348วัดวังผักรุงนายเอกวิทย์ นาคหอม   
349แหลมนกแก้วนายเรวัต สมยาโรน   
401ชุมชนไผ่ล้อมวิทยานายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล 0554532780810428981
402ชุมชนวัดบรมธาตุนายพิทักษ์ สนประเทศ 0554534250817406146
403อนุบาลชุมชนหัวดงนายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม 0554313830810364743
405ด่านแม่คํามันนายสุรินทร์ เนียมแก้ว  0872042113
406บ้านเนินซ่าน    
407นานกกกนายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง   
408บ้านชําผักหนามนายนิคม ทนันไชย  0810371858
410บ้านห้วยใต้นายเกียรติศักดิ์ จันแจ 0554574070871950420
411บ้านห้วยทรายนายมานะ แย้งจันทร์  0817408335
413ฤาษีพหลวิทยา  055431331 
414วัดเจดีย์นายกิตติพงศ์ วงค์ยิ้มใย 0554312030898575524
415วัดดงสระแก้วนายศักดา แป้นไทย  0848302038
416วัดดอนสักนายสมศักดิ์ เสือน้อย 055431010 
417วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)  055431498 
418วัดนาทะเล    
419วัดน้ำใสนายสมรัฐ แย้งจันทร์   
420วัดไผ่ล้อม  055453432 
421วัดโพธิ์ทองนายสุรพงษ์ หอมสุนทร 0554534730831643929
422วัดสว่างนายสมคิด เมืองก่อ 055453468 
423วัดห้องสูงนายกมลพันธุ์ เพ็งปาน 0554317540898580130
424วัดใหม่  055431497 
426หนองนาเกลือนางอำนวยพร โปร่งใจ 055450537 
427อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน   
501บ้านเขาสัก    
502บ้านท่าช้างนายนเรศ สุขเกษม 055418055 
503บ้านนาป่าคายนายภาณุ พรหมน้อย  0891944017
505บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214    
506บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)    
507บ้านน้ำหมีใหญ่นายกมล เมิดไธสง  0848154669
508บ้านปางวุ้นนายขวัญธิชล บุญกาวิน   
509บ้านปางหมิ่น    
510บ้านผักขวงนางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร   
511บ้านแพะนางสุภารัตน์ เต็มกันทา  0848139323
512บ้านร้องลึก  055415446 
513บ้านไร่ห้วยพี้    
514บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)    
515บ้านวังปรากฏนายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง   
516บ้านแสนขัน  055418028 
517บ้านหนองหิน    
518บ้านห้วยปลาดุกนายสมชาย ต่ายทอง  0869368925
519เลอเดชประชานุสรณ์    
520วังโป่งดํารงวิทย์นายศิริศักดิ์ คำด้วง