..มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

   
   
   
   
   
   
 

     ประกาศเจตจำนง นโยบาย และมาตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน