< คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 
   
  
     
 

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร (รายละเอียดคู่มือขั้นตอนการเบิกฯ)

 
  
     
   
  
     
   
  
     
 

5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายละเอียดคู่มือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ฯ)
 
  
 

 
   
  
     
   
  
     
 

3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (รายละเอียดคู่มือการให้บริการข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)