ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................

หนังสือราชการ..ข่าวราชการจาก สพฐ.

ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เครือข่าย ข่าวสารการศึกษา E-Networks สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1.
2.
3.
4.
5.
6...
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>> นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง

เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
>> นางสาวอิสริยพร  หลวงหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงานในองค์กร

สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน่

ขอบข่ายภารกิจ