....กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจให้บริการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ....


+ประวัติท่านผอ.อมรศักดิ์+


   เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   การแบ่งส่วนราชการ (ราชกิจจาฯ)
   แผนผังเว็บไซต์ Site Maps
   ก.ต.ป.น.

   คู่มือ นายสมบูรณ์   วันยะนาพร
   คู่มือ นางวัชรา  คำภู่
   คู่มือการติดตามและประเมินผล ฯ
   คู่มือ e-MES อ่านออกเขียนได้
   คู่มือ นางจิระประภา บุญประจง
   คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
   คู่มือ นางชะเรียม ชัยทอง


   การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  
คู่มือกลุ่มอำนวยการ
   คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
   คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
   คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
   คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
   คู่มือบริการอำนวยความสะดวก

   เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   การแบ่งส่วนราชการ (ราชกิจจาฯ)
   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
   ก.ต.ป.น.
   คู่มือกลุ่มอำนวยการ   (docx)   (pdf)
   คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
   คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
   คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

   คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
   คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
   คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
   คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ฯ
   แผนผังเว็บไซต์ Site Maps

  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
  ศูนย์เนคเทค
  สำนักงาน สช.
  กระทรวงไอซีที
  โครงการลดใช้พลังงาน

  สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์


 โทร 055-817760 ต่อ.....
 101 :ธุรการ ก.อำนวยการ
 102 :โต๊ะ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 103 :ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 104 :ปชส. (กรรณิกา)
 105 :ปชส. (อัครเดช)
 106 :หน้าห้อง ผอ.สพป.อต.1
 107 :ธุรการ ก.นโยบายและแผน
 108 :ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 109 :ธุรการ ก.ส่งเสริมการจัดการฯ
 110 :รองฯ ก.ส่งเสริมการจัดการฯ
 111 :ผอ.ก.ส่งเสริมการจัดการฯ
 112 :ผอ.ก.ส่งเสริมการศึกษาฯ
 113 :ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
 114 :ผอ.ก.บริหารงานการเงินฯ
 115 :ธุรการ ก.บริหารงานการเงินฯ
 116 :รองฯ ก.บริหารงานการเงินฯ
 117 :ธุรการ ก.บริหารงานบุคคล
 118 :รองฯ ก.บริหารงานบุคคล
 119 :ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 120 :นิติกร
 121 :ธุรการ ก.นิเทศ ติดตามฯ
 122 :ผอ.ก.นิเทศ ติดตามฯ
 123 :รองฯ ก.นิเทศ ติดตามฯ
 124 :หน่วยตรวจสอบภายใน


start upload www.utdone.net : 16/06/2018

VISITORS

free counter
  www,utdone.net   www.utd1.go.th
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้ง 91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5581-7760, โทรสาร 0-5581-7759
, E-Mail : utdpesao1@gmail.com
Contact Webmaster :
wanyasomboon@gmail.com , Policy & Planing group
Phone Office : 0-5581-7760 ต่อ 107 , Mobile Phone : 08-1284-8059