การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปีการศึกษา 2560
จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

โดย..กลุ่มนโยบายและแผน
................................
ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน

2225 ict60 (0) ict60 (01) ict60 (02) ict60 (10) ict60 (100) ict60 (101) ict60 (11) ict60 (12) ict60 (13) ict60 (14) ict60 (15) ict60 (16) ict60 (17) ict60 (18) ict60 (19) ict60 (2) ict60 (20) ict60 (21) ict60 (22) ict60 (23) ict60 (24) ict60 (25) ict60 (26) ict60 (27) ict60 (28) ict60 (29) ict60 (3) ict60 (30) ict60 (31) ict60 (32) ict60 (33) ict60 (34) ict60 (35) ict60 (36) ict60 (37) ict60 (38) ict60 (39) ict60 (4) ict60 (40) ict60 (41) ict60 (42) ict60 (43) ict60 (45) ict60 (46) ict60 (47) ict60 (48) ict60 (49) ict60 (5) ict60 (50) ict60 (51) ict60 (52) ict60 (53) ict60 (54) ict60 (55) ict60 (56) ict60 (57) ict60 (58) ict60 (59) ict60 (6) ict60 (60) ict60 (61) ict60 (62) ict60 (63) ict60 (64) ict60 (65) ict60 (66) ict60 (68) ict60 (69) ict60 (7) ict60 (70) ict60 (71) ict60 (72) ict60 (73) ict60 (74) ict60 (75) ict60 (76) ict60 (77) ict60 (78) ict60 (79) ict60 (8) ict60 (80) ict60 (81) ict60 (82) ict60 (83) ict60 (84) ict60 (85) ict60 (86) ict60 (87) ict60 (88) ict60 (89) ict60 (9) ict60 (90) ict60 (92) ict60 (93) ict60 (94) ict60 (95) ict60 (96) ict60 (97) ict60 (98) ict60 (99) visual lightbox for MACby VisualLightBox.com v6.1