..การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..

   
   
 

     ประกาศเจตจำนง นโยบาย และมาตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน