การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (
ชุดที่ 2)
...........................................
ก่อนการประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้การมอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559 ,
การมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดการเรียนรู้และบริหารการจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศฯ ,
การมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online สูงสุดประจำปีการศึกษา 2558
โดยท่าน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรรณิกา กาไหล่ทอง / สายันต์ นุชศรี : ภาพข่าว/รายงาน


utd1 (1) utd1 (10) utd1 (100) utd1 (101) utd1 (102) utd1 (103) utd1 (104) utd1 (105) utd1 (106) utd1 (107) utd1 (108) utd1 (109) utd1 (11) utd1 (110) utd1 (111) utd1 (112) utd1 (113) utd1 (114) utd1 (115) utd1 (116) utd1 (117) utd1 (118) utd1 (119) utd1 (12) utd1 (120) utd1 (121) utd1 (122) utd1 (123) utd1 (124) utd1 (125) utd1 (126) utd1 (127) utd1 (128) utd1 (129) utd1 (13) utd1 (130) utd1 (131) utd1 (132) utd1 (133) utd1 (134) utd1 (135) utd1 (136) utd1 (137) utd1 (138) utd1 (139) utd1 (14) utd1 (140) utd1 (141) utd1 (142) utd1 (143) utd1 (144) utd1 (145) utd1 (146) utd1 (147) utd1 (148) utd1 (149) utd1 (15) utd1 (150) utd1 (151) utd1 (152) utd1 (153) utd1 (154) utd1 (155) utd1 (156) utd1 (157) utd1 (158) utd1 (159) utd1 (16) utd1 (160) utd1 (161) utd1 (162) utd1 (163) utd1 (164) utd1 (165) utd1 (166) utd1 (167) utd1 (168) utd1 (169) utd1 (17) utd1 (170) utd1 (171) utd1 (172) utd1 (173) utd1 (174) utd1 (175) utd1 (176) utd1 (177) utd1 (178) utd1 (179) utd1 (18) utd1 (180) utd1 (181) utd1 (182) utd1 (183) utd1 (184) utd1 (185) utd1 (186) utd1 (187) utd1 (188) utd1 (189) utd1 (19) utd1 (190) utd1 (191) utd1 (192) utd1 (193) utd1 (194) utd1 (195) utd1 (196) utd1 (197) utd1 (198) utd1 (2) utd1 (20) utd1 (21) utd1 (22) utd1 (23) utd1 (24) utd1 (25) utd1 (26) utd1 (27) utd1 (28) utd1 (29) utd1 (3) utd1 (30) utd1 (31) utd1 (32) utd1 (33) utd1 (34) utd1 (35) utd1 (36) utd1 (37) utd1 (38) utd1 (39) utd1 (4) utd1 (40) utd1 (41) utd1 (42) utd1 (43) utd1 (44) utd1 (45) utd1 (46) utd1 (47) utd1 (48) utd1 (49) utd1 (5) utd1 (50) utd1 (51) utd1 (52) utd1 (53) utd1 (54) utd1 (55) utd1 (56) utd1 (57) utd1 (58) utd1 (59) utd1 (6) utd1 (60) utd1 (61) utd1 (62) utd1 (63) utd1 (64) utd1 (65) utd1 (66) utd1 (67) utd1 (68) utd1 (69) utd1 (7) utd1 (70) utd1 (71) utd1 (72) utd1 (73) utd1 (74) utd1 (75) utd1 (76) utd1 (77) utd1 (78) utd1 (79) utd1 (8) utd1 (80) utd1 (81) utd1 (82) utd1 (83) utd1 (84) utd1 (85) utd1 (86) utd1 (87) utd1 (88) utd1 (89) utd1 (9) utd1 (90) utd1 (91) utd1 (92) utd1 (93) utd1 (94) utd1 (95) utd1 (96) utd1 (97) utd1 (98) utd1 (99) css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1