การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (
ชุดที่ 1)
...........................................
ก่อนการประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้การมอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559 ,
การมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดการเรียนรู้และบริหารการจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศฯ ,
การมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online สูงสุดประจำปีการศึกษา 2558
โดยท่าน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรรณิกา กาไหล่ทอง / สายันต์ นุชศรี : ภาพข่าว/รายงาน


IMG_0741_resize IMG_0742_resize IMG_0743_resize IMG_0740_resize IMG_0744_resize IMG_0745_resize IMG_0746_resize IMG_0747_resize IMG_0748_resize IMG_0749_resize IMG_0750_resize IMG_0751_resize IMG_0752_resize IMG_0753_resize IMG_0754_resize IMG_0755_resize IMG_0756_resize IMG_0757_resize IMG_0758_resize IMG_0759_resize IMG_0760_resize IMG_0761_resize IMG_0762_resize IMG_0763_resize IMG_0764_resize IMG_0765_resize IMG_0766_resize IMG_0767_resize IMG_0768_resize IMG_0769_resize IMG_0770_resize IMG_0771_resize IMG_0772_resize IMG_0773_resize IMG_0774_resize IMG_0775_resize IMG_0776_resize IMG_0777_resize IMG_0778_resize IMG_0779_resize IMG_0780_resize IMG_0781_resize IMG_0782_resize IMG_0783_resize IMG_0784_resize IMG_0785_resize IMG_0786_resize IMG_0787_resize IMG_0788_resize IMG_0789_resize IMG_0790_resize IMG_0791_resize IMG_0792_resize IMG_0793_resize IMG_0794_resize IMG_0795_resize IMG_0796_resize IMG_0797_resize IMG_0798_resize IMG_0799_resize IMG_0800_resize IMG_0801_resize IMG_0802_resize IMG_0803_resize IMG_0804_resize IMG_0805_resize IMG_0806_resize IMG_0807_resize IMG_0808_resize IMG_0809_resize IMG_0810_resize IMG_0811_resize IMG_0812_resize IMG_0813_resize IMG_0814_resize IMG_0815_resize IMG_0816_resize IMG_0817_resize IMG_0818_resize IMG_0819_resize IMG_0820_resize IMG_0821_resize IMG_0822_resize IMG_0823_resize IMG_0824_resize IMG_0825_resize IMG_0826_resize IMG_0827_resize IMG_0828_resize IMG_0829_resize IMG_0830_resize IMG_0831_resize IMG_0832_resize IMG_0833_resize IMG_0834_resize IMG_0835_resize IMG_0836_resize IMG_0837_resize IMG_0838_resize IMG_0839_resize IMG_0840_resize IMG_0841_resize IMG_0842_resize IMG_0843_resize IMG_0844_resize IMG_0845_resize IMG_0846_resize IMG_0847_resize IMG_0848_resize IMG_0849_resize IMG_0850_resize IMG_0851_resize IMG_0852_resize IMG_0853_resize IMG_0854_resize IMG_0855_resize IMG_0856_resize IMG_0857_resize IMG_0858_resize IMG_0859_resize IMG_0860_resize IMG_0861_resize IMG_0862_resize IMG_0863_resize IMG_0864_resize IMG_0865_resize IMG_0866_resize IMG_0867_resize IMG_0868_resize IMG_0869_resize IMG_0870_resize IMG_0871_resize IMG_0872_resize IMG_0873_resize IMG_0874_resize IMG_0875_resize IMG_0876_resize IMG_0877_resize IMG_0878_resize IMG_0879_resize IMG_0880_resize IMG_0881_resize IMG_0882_resize IMG_0883_resize IMG_0884_resize IMG_0885_resize IMG_0886_resize IMG_0887_resize IMG_0888_resize IMG_0889_resize IMG_0890_resize IMG_0891_resize IMG_0892_resize IMG_0893_resize IMG_0894_resize IMG_0897_resize IMG_0898_resize IMG_0899_resize css lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1