...รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       1. รายงานผลการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง ประจำปี 2563

       2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

       3. รายงานผลด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

       4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินประสิทธิภาพฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2563

       5. รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563

       6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูฯ ของผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2563