...หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     1.1  ว 1-2563 การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครู
     1.2  ว 7-2563 เกณฑ์คัดเลือก 38 ค. (2) สังกัดเอกชนจังหวัด ภาคใต้ กรณีมีเหตุจำเป็นพิเศษ
     1.3  ว 12-2563 เกณฑ์คัดเลือก ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
     1.4  ว 13-2563 เกณฑ์คัดเลือก รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
     1.5  ว 14-2563 เกณฑ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
     1.6  ว 15-2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
     1.7  ว 21-2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรกาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับบรรจุฯ 38 ค.(2)
     1.8  ว 1-2564 เกณฑ์คัดเลือก 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นระดับปฏิบัติการ
     1.9  ว 8-2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
     1.10  ว13-2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     2.1  ว 24-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     2.2  ว 13-2562 เกณฑ์โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     2.3  ว 5-2564 ตอบข้อหารือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ
     2.4  ว 6-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     2.5  ว 7-2564 หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

     3.1  ว 19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
     3.2  ว 2-2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
     3.3  ว 4-2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูฯ
     3.4  ว 8-2563 เกณฑ์การพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

     4.1  ว 5-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     4.2  ว 6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     4.3  ว 7-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ เป็นการเฉพาะราย
     4.4  ว 9-2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู (เลื่อนแบบใหม่)
     4.5  ว 9-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนกรณีได้คุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
     4.6  ว 20-2563 การให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
     4.7  ว 90-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


     5.1  ว 21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานและเลื่อนวิทยฐานะ
     5.2  ว 3-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
     5.3  ว 10-2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิฯ ภายในประเทศ
     5.4  ว 16-2563 ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา
     5.5  ว 2-2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน
     5.6  ว 3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยบานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     5.7  ว 4-2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
     5.8  ว 9-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
     5.9  ว 10-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     5.10  ว 11-2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     5.11  ว 12-2564 หลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา