...การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การวางแผนกำลังคน

     1.1 แผนอัตรากำลังครู (10 ปี)
     1.2 แผนอัตรากำลังครูจำแนกรายปีและวิชาเอก
     1.3 แผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา
     1.4 ปริมาณงานของสถานศึกษา ประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภาระกิจของหน่วยงาน

     2.1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
     2.2 การดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
     2.3 การคัดเลือกพลเมืองดีของสังคม

3. การพัฒนาบุคลากร

     3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
     3.2 การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญ
           ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     3.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

     4.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     4.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะ

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     5.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
     5.2 การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญ
           ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     5.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     6.1 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้าราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     6.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     6.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     6.4 การขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา

7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

     7.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38.ค (2)

8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

     8.1 โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18
     8.2 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     8.3 การคัดเลือกพลเมืองดีของสังคม

9. การบริหารงานบุคคลอื่นๆ


     9.1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการ
     9.2 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ
     9.3 การขอหนังสือรับรองเงือนเดือน