นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
E-mail :

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2524  > ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
พ.ศ. 2526  > ค.บ.(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2532  > ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2539  > กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2548  > น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

วันที่ 3 พ.ค. พ.ศ. 2525 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2
    โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2530 - 2537   > ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2537 - 2540   > ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
พ.ศ. 2540 - 2541   > ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2541 - 2547   > หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
พ.ศ. 2547 - 2553   > รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2553 - 2554   > ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                       ลำปาง เขต 3
พ.ศ. 2554 - 2557   > ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                       อุตรดิตถ์ เขต 2
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน   > ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        อุตรดิตถ์ เขต 1


คติประจำใจ ..“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน

ผลงานที่สำคัญ