...สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
  ประจำเดือน ธันวาคม  2564......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายการลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-01xxx-6, 110102xxx3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x, 110102xxx4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 110103xxx-9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxx1 ณ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-1 ณ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-08xxx-5 ณ 31 ธันวาคม 2564

                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

 
  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-01xxx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 110103xxx-9 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-0-07xxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x ณ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

 
  ประจำเดือน ตุลาคม  2564......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-01xxx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 110103xxx-9 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-08xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน วันที่ 29 ตุลาคม 2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก วันที่ 31 ตุลาคม 2564

                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น