....โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัลอย่างง่าย ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แบบเร่งรัดเป็นรูปธรรม (กลุ่มนิเทศฯ)


นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายเชษฐ์ ไทยปิยะ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายนิรัติ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายไพบิน เขื่อนแก้ว
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


7 พฤษภาคม 2561
14 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561
4 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
18 มิถุนายน 2561
25 มิถุนายน 2561
2 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561
23 กรกฎาคม 2561
30 กรกฎาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
13 สิงหาคม 2561
20 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม 2561
3 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
24 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561
8 ตุลาคม 2561
15 ตุลาคม 2561
22 ตุลาคม 2561
5 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
4 ธันวาคม 2561
10 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
7 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
4 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562

 20 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
 3 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
 17 มิถุนายน 2562


   เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ระเบียบบริหารฯ ศธ  2562 ฉ.3
   โครงสร้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   การแบ่งส่วนราชการ
   Site Maps

     Somboon Wanyanaporn
   Watchara Khampoo
   
งานติดตามและประเมินผล
   e-MES การอ่านออกเขียนได้
   Jeeraprapa
   ตรวจสอบภายใน
   การประเมินสวนราชการ


 

   การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   การศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว
   คู่มือสำหรับประชาชน   1.กลุ่มอำนวยการ
   2.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   4.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
   5.กลุ่มนโยบายและแผน
   6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   8.กลุ่มกฎหมายและคดี
   9.หน่วยตรวจสอบภายใน
   10.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ(DLICT)แผนปฏิบัติการ 1/2561
แผนปฏิบัติการ 2/2561
แผนปฏิบัติการ 3/2561
*  Radio Online *

*??????????????????????????????*
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 2561
  สารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2561
  สารสนเทศ 10 ธันวาคม 2561


  ..........
  ...........start FLAG counter : 30112014
Free counters!start upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
 
www,utdone.net   www.utd1.go.th
เลขที่ 91/7 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
0-5581-7760 , 0-5581-7759
, utdpesao1@gmail.com
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3 Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000

Contact Webmaster.....wanyasomboon@gmail.com
DLICT group  0-5581-7760 µèÍ 112 Mobile Phone : 08-1284-8059