.  ...การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019....


นายชัชชัย ทับทิมอ่อนนายปกิจพจน์ กมลวรเดชนายอาคม สีพิมพ์สอนายวัลลภ วิบูลย์กูล


   โครงสร้างของหน่วยงาน
   ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
   อำนาจ บทบาท หน้าที่
   แผนพัฒนาการศึกษา2562-2565
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


   ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

   Site Maps


   Q&A ตอบข้อซักถาม
   Social Network


   แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
   รายงานกำกับติดตามการ
       ดำเนินงาน

   รายงานผลการดำเนินงาน 2562   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความ
       พึงพอใจการให้บริการ

   E-Service

 

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการกำกับติดตาม
       การใช้จ่านงบประมาณฯ 6 เดือน

   รายงานผลการใช้จ่าย
       งบประมาณประจำปี   แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ


   นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย
       การบริหารทรัพยากรบุคคล

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
       ทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและพัฒนา
       ทรัพยากรบุคคลประจำปี  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน       ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
       ส่วนร่วม   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
       ประจำปี

   การดำเนินการเพื่อจัดการ
       ความเสี่ยงการทุจริต   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตาม
       การดำเนินการป้องกัน
       การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

   รายงานผลการดำเนินการ
       ป้องกันการทุจริตประจำปี   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
       และความโปร่งใสภายใน
       หน่วยงาน

   การดำเนินงานตามมาตรการ
       ส่งเสริมคุณธรรมและความ
       โปร่งใสภายในหน่วยงาน   1.กลุ่มอำนวยการ
   2.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   3.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   4.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
   5.กลุ่มนโยบายและแผน
   6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
   7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   8.กลุ่มกฎหมายและคดี
   9.หน่วยตรวจสอบภายใน
   10.กลุ่ม (DLICT)

แผนปฏิบัติการ 1/2561
แผนปฏิบัติการ 2/2561
แผนปฏิบัติการ 3/2561*  Radio Online *

  สารสนเทศ 1/2564..25/06/64
  สารสนเทศ 1/2563..20/07/63
  จำนวน นร.10 พฤศจิกายน 62
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 61
  สารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 61
  สารสนเทศ 10 ธันวาคม 61

start FLAG counter : 30112014
Free counters!
1st upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS


www.utdone.net , www.utd1.go.th , www.utd1.net
0-5581-7760 , 0-5581-7759 , [email protected]
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
055-817760 ต่อ 112

admin : somboon wanyanaporn : 08-1284-8059 : [email protected]