< .สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ...* ....ขอเชิญชาวพุทธตักบาตร สวดมนต์ เวียนเทียน เจริญสมาธิ.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา....เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 .... >


นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑นายเชษฐ์ ไทยปิยะ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑นายนิรัติ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑นายไพบิน เขื่อนแก้ว
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑จันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
จันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 จันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
จันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
 จันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
จันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
จันทร์ที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 จันทร์ที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 จันทร์ที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


   เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   การแบ่งส่วนราชการ (ราชกิจจาฯ)
   แผนผังเว็บไซต์ Site Maps
   ก.ต.ป.น.   คู่มือ นายสมบูรณ์   วันยะนาพร
   คู่มือ นางวัชรา  คำภู่
   คู่มือการติดตามและประเมินผล ฯ
   คู่มือ e-MES อ่านออกเขียนได้
   คู่มือ นางจิระประภา บุญประจง
   คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
   คู่มือ นางชะเรียม ชัยทอง

 

   การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
   คู่มือกลุ่มอำนวยการ

   คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
   คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
   คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
   คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
   คู่มือบริการอำนวยความสะดวก

   1. กลุ่มอำนวยการ
   2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   4. กลุ่มนิเทศ  ติดตาม ฯ
   5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
   6. กลุ่มนโยบายและแผน
   7. หน่วยตรวจสอบภายใน
   8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา

   9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   10. กลุ่มกฏหมายและคดี
   ฐานข้อมูลกลาง สพป.อต.1
   ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

   ข้อมูลนักเรียนภาพรวม
   ข้อมูลแยกรายโรงเรียน
   ข้อมูลภาพรวม ผอ.ร.ร.
   ข้อมูลแผนที่ตั้ง ร.ร.ในสังกัด
   ข้อมูล website โรงเรียนสรุปรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1/2561
สรุปรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2/2561
สรุปรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3/2561
*  Radio Online *
*สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558
 .......คู่มือ KRS 2558

 .......คู่มือ ARS 2558
  การติดตามการบริหารจัดการ สพท.
 .......คำสั่ง e-Mes
 .แบบติดตาม
.......แบบติดตามมาตรฐานเขต
.......แบบติดตามด้านนโยบาย

.......แบบติดตามด้านคุณภาพ
.......แบบรายงานโครงการ 2557


  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
  ศูนย์เนคเทค
  สำนักงาน สช.
  กระทรวงไอซีที
  โครงการลดใช้พลังงาน

  สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  นน./ส่วนสูงรายบุคคล 2558
  นน.ตามเกณฑ์ส่วนสูง 2558
  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 2558
  ข้อมูลสารสนเทศ 2548
  ข้อมูลสารสนเทศ 2549

  ข้อมูลสารสนเทศ 2550
  ข้อมูลสารสนเทศ 2551
  ข้อมูลสารสนเทศ 2552
  ข้อมูลสารสนเทศ 2553
  ข้อมูลสารสนเทศ 2554
  ข้อมูลสารสนเทศ 2555
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2556
  จำนวนน.ร.10 พ.ย.2556
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2557
  จำนวน น.ร.10 พ.ย.2557
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2558

  จำนวน น.ร.10 พ.ย.2558
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2559
  ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย.2560
  ข้อมูล น.ร.ห้องเรียน 10 พ.ย.2560
  ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย.2561
  ข้อมูลสารสนเทศ 10 ธ.ค.2561
  ข้อมูลอัตรากำลังฯ 10 ธ.ค.2561
  สารสนเทศ ศธจ.อุตรดิตถ์ .2560
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2555
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2556
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2557
  ข้อมูลสารสนเทศก.เอกชน'56
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2555
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2556
  IPAD 5Gs
  คลังข้อสอบ สพป.อต.1


  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2560
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2559
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2558
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2557
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2556
  แผนฯร.ร.ขนาดเล็ก ปี2556
  แผนพัฒนาฯปี 2555-2558

  รายงานผลการดำเนินงาน2556

  พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
  พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542
  พรบ.การศึกษา ฉ.2 2545
  พรบ.การศึกษา ฉ.3 2553
  พรบ.ขรก.ครู พ.ศ. 2547
  พรบ.ขรก.ครู ฉ.2 2551
  พรบ.ขรก.ครู ฉ.3 2553
  พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551
  พรบ.บริหารราชการ 2546
  พรบ.บริหารราชการ 2553
  ประกาศแบ่งส่วนราชการ ก.ย.2553
  ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่ ส.ค. 2553


  แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม


 โทร 055-817760 ต่อ.....
 101 :ธุรการ ก.อำนวยการ
 102 :โต๊ะ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 103 :ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 104 :ปชส. (กรรณิกา)
 105 :ปชส. (อัครเดช)
 106 :หน้าห้อง ผอ.สพป.อต.1
 107 :ธุรการ ก.นโยบายและแผน
 108 :ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 109 :ธุรการ ก.ส่งเสริมการจัดการฯ
 110 :รองฯ ก.ส่งเสริมการจัดการฯ
 111 :ผอ.ก.ส่งเสริมการจัดการฯ
 112 :ผอ.ก.ส่งเสริมการศึกษาฯ
 113 :ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
 114 :ผอ.ก.บริหารงานการเงินฯ
 115 :ธุรการ ก.บริหารงานการเงินฯ
 116 :รองฯ ก.บริหารงานการเงินฯ
 117 :ธุรการ ก.บริหารงานบุคคล
 118 :รองฯ ก.บริหารงานบุคคล
 119 :ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 120 :นิติกร
 121 :ธุรการ ก.นิเทศ ติดตามฯ
 122 :ผอ.ก.นิเทศ ติดตามฯ
 123 :รองฯ ก.นิเทศ ติดตามฯ
 124 :หน่วยตรวจสอบภายใน


++ ศูนย์ปฏิบัติการ UniNet ++

start FLAG counter : 30112014

Free counters!


start upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
 
www,utdone.net   www.utd1.go.th
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้ง 91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
0-5581-7760 , 0-5581-7759
, utdpesao1@gmail.com
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3 Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000

Contact Webmaster.....wanyasomboon@gmail.com
DLICT group  0-5581-7760 ต่อ 112 Mobile Phone : 08-1284-8059
1. โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ
2. โรงเรียนวัดวังยาง
3. โรงเรียนน้ำริดราษฏร์บำรุง
4. โรงเรียนบ้านวังดิน
5. โรงเรียนบ้านหัวหาด
6. โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
7. โรงเรียนวัดพระฝาง
8. โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
9. โรงเรียนบ้านบ่อพระ
10. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์12
11. โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
12. โรงเรียนราษฎร์อำนวย
13. โรงเรียนชายเขาวิทยา
14. โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
15. โรงเรียนวัดศรีธาราม
16. โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
17. โรงเรียนวัดท่าทองฯ
18. โรงเรียนประชาชนอุทิศ
19. โรงเรียนภราดานุสรณ์(เอกชน)1. โรงเรียนบ้านท่าอวน
2. โรงเรียนบ้านเหล่า
3. โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง
4. โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
5. โรงเรียนร้องประดู่ ฯ
6. โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
7. โรงเรียนบ้านไชยมงคล
8. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
9. โรงเรียนบ้านข่อยสูง
10. โรงเรียนบ้านบึงพาดฯ
11. โรงเรียนบ้านชำทอง
12. โรงเรียนบ้านแหลมทองฯ
13. โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา
14. โรงเรียนบ้านหัวดาน
1. โรงเรียนแหลมนกแก้ว
2. โรงเรียนบ้านขอม
3. โรงเรียนบ้านวังสะโม
4. โรงเรียนบ้านดารา
5. โรงเรียนบ้านชำสอง
6. โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ
7. โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง
8. โรงเรียนบ้านคลองละวาน
9. โรงเรียนชุมชนบ้านดง
10. โรงเรียนบ้านคลองกะชี
11. โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม
12. โรงเรียนบ้านคลองละมุง
13. โรงเรียนบ้านดอนโพ
14. โรงเรียนบ้านดินแดง
15. โรงเรียนบ้านท่าสัก
16. โรงเรียนบ้านนายาง
17. โรงเรียนบ้านนาอิซาง
18. โรงเรียนบ้านในเมือง
19. โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
20. โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
31. โรงเรียนบ้านฟากบึง
32. โรงเรียนบ้านโรงหม้อ ฯ
33. โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
34. โรงเรียนบ้านหลักร้อย
35. โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
36. โรงเรียนวัดพญาปันแดน
27. โรงเรียนวัดไร่อ้อย
28. โรงเรียนวัดวังผักรุง
29. โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
30. โรงเรียนวัดดอกไม้
31. โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
32. โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากะถิน
33. โรงเรียนจรัสศิลป์(เอกชน)
1. โรงเรียนบ้านห้วยทราย
2. โรงเรียนวัดสว่าง
3. โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
4. โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
5. โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา
6. โรงเรียนบ้านหัวดุม
7. โรงเรียนวัดดอนสัก
8. โรงเรียนวัดท้องลับแล ฯ
9. โรงเรียนวัดนาทะเล
10. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
11. โรงเรียนวัดห้องสูง
12. โรงเรียนวัดใหม่
13. โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐฯ 5
14. โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
15. โรงเรียนนานกกก
16. โรงเรียนวัดเจดีย์
17. โรงเรียนด่านแม่คำมัน
18. โรงเรียนบ้านห้วยใต้
1. โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
2. โรงเรียนบ้านร้องลึก
3. โรงเรียนบ้านปางวุ้น
4. โรงเรียนบ้านท่าช้าง
5. โรงเรียนบ้านน้ำลอก ฯ
6. โรงเรียนน้ำหมีใหญ่
7. โรงเรียนบ้านแพะ
8. โรงเรียนบ้านวังเบน ฯ
9. โรงเรียนบ้านวังปรากฎ
10. โรงเรียนบ้านแสนขัน
11. โรงเรียนบ้านหนองหิน
12. โรงเรียนเลอเดช ฯ
13. โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
14. โรงเรียนบ้านนาป่าคาย