..  .....ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference....  


นายชัชชัย ทับทิมอ่อนนายปกิจพจน์ กมลวรเดชนายอาคม สีพิมพ์สอนายวัลลภ วิบูลย์กูล


   โครงสร้างของหน่วยงาน
   ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
   อำนาจ บทบาท หน้าที่
   แผนพัฒนาการศึกษา2562-2565
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   Q&A ตอบข้อซักถาม
   Socail Network
   Site Maps


   แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
   รายงานกำกับติดตามการ
      ดำเนินงาน

   รายงานผลการดำเนินงาน 2562   คู่มือการปฏิบัติงาน
   คู่มือการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service

 

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการกำกับติดตาม
      การใช้จ่านงบประมาณฯ 6 เดือน

   รายงานผลการใช้จ่าย
      งบประมาณประจำปี   แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ


   นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย
      การบริหารทรัพยากรบุคคล

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
      ทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและพัฒนา
      ทรัพยากรบุคคลประจำปี  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน    


   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
      ส่วนร่วม   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
      ประจำปี

   การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตาม
      การดำเนินการป้องกัน
      การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

   รายงานผลการดำเนินการ
      ป้องกันการทุจริตประจำปี   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใสภายใน
      หน่วยงาน

   การดำเนินงานตามมาตรการ
      ส่งเสริมคุณธรรมและความ
      โปร่งใสภายในหน่วยงาน   1.กลุ่มอำนวยการ
   2.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   3.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   4.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
   5.กลุ่มนโยบายและแผน
   6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
   7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   8.กลุ่มกฎหมายและคดี
   9.หน่วยตรวจสอบภายใน
   10.กลุ่ม (DLICT)

แผนปฏิบัติการ 1/2561
แผนปฏิบัติการ 2/2561
แผนปฏิบัติการ 3/2561
*  Radio Online *


*??????????????????????????????*
  จำนวน นร.10 พฤศจิกายน 62
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 61
  สารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 61
  สารสนเทศ 10 ธันวาคม 61
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
     คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ...........

start FLAG counter : 30112014
Free counters!รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ เร็วๆ นี้start upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
  www.utdone.net   www.utd1.go.th www.utd1.net
เลขที่ 91/7 หมุ่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

0-5581-7760 , 0-5581-7759 , utdpesao1@gmail.com
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj - Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
0-55-817760 ต่อ 112

admin : somboon wanyanaporn : 08-1284-8059 : wanyasomboon@gmail.com