..  > ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งทุกร.ร.กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ฯ COVID-19 ภายใน 30 มี.ค.2563


นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑นายอาคม สีพิมพ์สอ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑นายวัลลภ วิบูลย์กูล
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑   เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ระเบียบบริหารฯ ศธ  ๒๕๖๒ ฉ.๓
   โครงสร้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
   ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
   การแบ่งส่วนราชการ
   Site Maps   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
   Watchara Khampoo
   
งานติดตามและประเมินผล
   e-MES การอ่านออกเขียนได้
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   ตรวจสอบภายใน
   การประเมินสวนราชการ


 

   การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มกฎหมายและคดี
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   กลุ่ม DLICT
   การศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว
   คู่มือสำหรับประชาชน   1.กลุ่มอำนวยการ
   2.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   4.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
   5.กลุ่มนโยบายและแผน
   6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   8.กลุ่มกฎหมายและคดี
   9.หน่วยตรวจสอบภายใน
   10.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ(DLICT)
แผนปฏิบัติการ 1/2561
แผนปฏิบัติการ 2/2561
แผนปฏิบัติการ 3/2561
*  Radio Online *


*??????????????????????????????*
  จำนวน นร.10 พฤศจิกายน 2562
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 2562

  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 2561
  สารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2561
  สารสนเทศ 10 ธันวาคม 2561  พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
     คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ...........
start FLAG counter : 30112014
Free counters!
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ เร็วๆ นี้


start upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
 
www,utdone.net   www.utd1.go.th www.utd1.net
เลขที่ 91/7 หมุ่ 3 ถนนเฉลิมราชย์ - พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
0-5581-7760 , 0-5581-7759
, utdpesao1@gmail.com
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj - Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
0-55-817760 ต่อ 112
admin : somboon wanyanaporn : 08-1284-8059
: wanyasomboon@gmail.com